EUROPEJSKI RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY

Zapraszam do dyskusji i umieszczania swoich wypowiedzi na różne tematy, które Państwa nurtują, a o których chcielibyście usłyszeć opinię innych...
korek222
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 23
Rejestracja: pn cze 26, 2006 19:46
Lokalizacja: iwiczna
Kontaktowanie:

EUROPEJSKI RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY

Postautor: korek222 » śr mar 19, 2008 23:18

SPRAWOZDANIE OKRESOWE NA TEMAT JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO
RYNKU ŁĄCZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ W 2007

ROZWÓJ RYNKU
Sektor telekomunikacyjny jest największym pojedynczym obszarem branży
teleinformatycznej, reprezentując niemal 44 % jej całkowitej wartości. Szacuje się, że w
2007 r. jego wzrost wyniósł 1,9 %. Telekomunikacja nadal odgrywa kluczową rolę w
gospodarce europejskiej, a jej udział we wzroście wydajności pracy wynosi około 12 %.
Ocenia się, że dochody sektora wzrosły do 293 mld EUR, z 289 mld EUR w 2006 r. Spadają
dochody z telefonii stacjonarnej, trwa natomiast wzrost w dziedzinie łączności ruchomej, a w
usługach stacjonarnej łączności szerokopasmowej wzrost jest bardzo dynamiczny.
Rok 2007 ponownie przyniósł konsumentom obniżki cen, zwłaszcza w zakresie usług
telefonii komórkowej. Dochodzi do tego zwiększona oferta takich usług jak ruchoma łączność
szerokopasmowa i coraz szybsze usługi w sieciach stacjonarnych, zwłaszcza przy
wykorzystaniu światłowodów. Na większości rynków UE mamy do czynienia z wzrostem
ilościowym, któremu towarzyszy spadek cen, co oznacza, że w 2007 r. sytuacja przeciętnego
europejskiego konsumenta usług łączności elektronicznej była lepsza niż rok wcześniej.

Inwestycje
Szacuje się, że w 2007 r. łączna wartość inwestycji w branży rozumianych jako nakłady
kapitałowe przekroczyła 50 mld EUR. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2006 oraz piąty
z rzędu rok wzrostu inwestycji w porównaniu z rokiem poprzednim.
Tradycyjni operatorzy telefonii stacjonarnej w 2007 r. przeznaczyli na inwestycje około 13,5
% swoich dochodów, podobnie jako w roku 2006. W przypadku operatorów alternatywnych
odsetek ten był ponownie wyższy. Na przykład czołowi operatorzy alternatywni we Francji i
Włoszech przeznaczyli na inwestycje około 30 % swoich dochodów. Szacuje się, że
inwestycje dokonane przez nowe podmioty na rynku stanowi 25 % całości.

Perspektywy finansowe
Po kilku latach słabszych wyników sektor łączności elektronicznej nadrobił dystans i od 2005
r. jego sytuacja nie odbiega od kondycji całej gospodarki. Zdaniem wielu analityków
finansowych sektor ten wykazuje obecnie wyniki lepsze od oczekiwanych, o czym świadczą
takie objawy jak niezmiennie wysokie wpływy z usług stacjonarnych i szerokopasmowych, w
połączeniu ze zmniejszeniem zadłużenia w ostatnich latach oraz z wysokimi zyskami z
dywidendy.

Usługi łączności ruchomej

Szacuje się, że dochody z usług łączności ruchomej wzrosły ze 133 mld EUR w 2006 r. do
137 mld EUR, co oznacza wzrost o 3,8 % wobec 4,1 % w roku poprzednim.
Nadal rosła penetracja rynku, która teoretycznie osiągnęła poziom 111,8 % populacji wobec
103,2 % w roku poprzednim.

Spadek tempa wzrostu dochodów odzwierciedla wzrost konkurencji oraz spadek cen
detalicznych, w połączeniu z nasyceniem rynku w większości krajów oraz ze spadkiem
stawek za zakończenie połączenia. Ceny w segmencie mało intensywnego korzystania spadły
o około 10 %, natomiast w segmentach średnio- i bardzo intensywnego korzystania – o
niemal 14 %.
Względny podział rynku pomiędzy największych operatorów, głównych konkurentów i
nowych graczy w poszczególnych państwach członkowskich nie uległ poważniejszym
zmianom od 2004 r.
Wiadomości SMS nadal stanowią ważne źródło dochodów, odpowiadając za około 14 %
całości dochodów w 2007 r. Pozostałe usługi przesyłania danych wykazują się znaczącą
dynamiką wzrostu i odpowiadają za około 7 % dochodów, wobec 5 % w 2006 r.
W 2007 r. nastąpił szybki rozwój usług trzeciej generacji (3G). Obecnie usługi 3G ma w
swojej ofercie 86 operatorów z wszystkich państw członkowskich, wobec 70 rok wcześniej.
Wskaźnik penetracji usług 3G wzrósł z 11 % na koniec 2006 r. do około 20 % na koniec roku
2007, co odpowiada ponad 88 mln abonentów. Istotnym źródłem dochodów (zwłaszcza w
Austrii) stają się karty do szerokopasmowego dostępu ruchomego.

Stawki za zakończenie połączenia w sieci komórkowej (MTR)
Presja na obniżenie stawek za zakończenie połączenia w sieci komórkowej w drodze
interwencji regulacyjnej utrzymuje się, choć brak spójnego podejścia utrudnia budowę
jednolitego rynku. W tym roku średnia spadła po raz pierwszy poniżej 10 centów, do poziomu
9,67 centa, co oznacza spadek o 12 % w porównaniu z październikiem 2006 r. Rozpiętość
stawek MTR w poszczególnych państwach członkowskich jest jednak znaczna i sięga od 1,93
centa na Cyprze do 22,37 centa w Estonii, a średnia stawka MTR jest 8,7 raza wyższa od
średniej stawki za zakończenie połączenia w sieci stacjonarnej.

Przenoszenie numeru w sieciach komórkowych
Liczba przeniesionych numerów komórkowych wzrosła przez ostatni rok o 7,1 mln. Do
października 2007 r. z przeniesienia numeru skorzystało 46 mln (8,31 %) abonentów. W
samych tylko Włoszech z usługi tej skorzystało 14 mln klientów, co odpowiada 15,96 %
wszystkich numerów komórkowych. Najwyższy odsetek numerów przeniesionych występuje
w Finlandii (68,18 %), a dalej w Danii (42,06 %) i w Hiszpanii (27,3 %). Ogólnie rzecz
biorąc sytuacja jest bardzo nierówna, w szeregu państw członkowskich liczba przenoszonych
numerów jest niewielka, a potencjalny wpływ na konkurencję jest wyraźnie nie w pełni
wykorzystany. W związku z tym Komisja zaproponowała, aby skrócić do jednego dnia
obowiązujący operatorów termin dokonania przeniesienia numeru.

Roaming
Rozporządzenie w sprawie roamingu weszło w życie z dniem 30 czerwca 2007 r. i zostało
wdrożone we wszystkich państwach członkowskich, jedynie z niewielkimi problemami.
Koszty połączeń w roamingu spadły znacząco, przynosząc użytkownikom oszczędności rzędu
60 %. Aktualnie Komisja bada funkcjonowanie rozporządzenia, a w szczególności czy należy
przedłużyć jego obowiązywanie na okres po czerwcu 2010 r. oraz czy istnieje potrzeba
regulacji stawek za wysyłanie wiadomości SMS i pobieranie danych w roamingu.


Usługi telefonii stacjonarnej


Dochody z usług telefonii stacjonarnej nadal spadają w tempie około 5 %, podobnie jak w
roku 2006. Szacuje się, że wynoszą one 79 mln EUR. Spadek natężenia ruchu przypisać
można przechodzeniu na telefonię IP i telefonię komórkową

Udział rynkowy tradycyjnych operatorów telefonii stacjonarnej (mierzony wielkością
dochodów detalicznych oraz wielkością ruchu telefonicznego) niemal ustabilizował się, z
wyjątkiem segmentu połączeń międzynarodowych, w którym nadal spada. Jednak w
niektórych krajach tradycyjni operatorzy stacjonarni umocnili swoją pozycję, a rynek
pozostaje bardzo skoncentrowany. Mimo to odnotowano wzrost liczby łączy abonenckich
realizowanych przez nowych operatorów, a do rozwoju konkurencji w istotnym stopniu
przyczynia się przenośność numeru stacjonarnego.

Pakiety usług
Konwergencji platform towarzyszy trwała tendencja do wprowadzania przez operatorów do
swojej oferty pakietów usług obejmujących telefonię stacjonarną, dostęp szerokopasmowy,
telewizję i telefonię komórkową, wszystko to za ryczałtową opłatą. Istotne jest jednak, aby
operatorzy alternatywni mieli zapewniony dostęp do niezbędnej przepustowości na poziomie
hurtowym, umożliwiający im oferowanie konkurencyjnych usług, oraz aby swoboda zmiany
operatora przez użytkownika nie była niepotrzebnie ograniczana. Z przeprowadzonych w UE
badań wynika, że 29 % gospodarstw domowych ma wykupiony co najmniej jeden pakiet
usług, w porównaniu z 18 % rok wcześniej.

Telefonia internetowa (VoIP)
Popularność usług VoIP rośnie wprawdzie w kilku państwach członkowskich i stanowią one
na przykład 14 % całości ruchu stacjonarnego we Francji, 6,3 % w Austrii i 5,6 % w
Słowenii, jednak niejednolite podejście ze strony krajowych organów regulacyjnych może
prowadzić do niewykorzystania potencjału tej technologii. Rozbieżności dotyczą takich
kwestii jak traktowanie telefonii internetowej na równi z klasycznymi usługami
telefonicznymi, a także numeracja, przenośność numeru, połączenia międzysieciowe, jakość
usług oraz przekazywanie służbom alarmowym informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej.
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Usług Łączności Elektronicznej (ERG) wydała
ostatnio wspólne stanowisko dotyczące szeregu z tych kwestii11, które stanowi krok naprzód
na drodze do zapewnienia bardziej spójnego podejścia

Usługi dostępu szerokopasmowego
Utrzymuje się wysoka dynamika wzrostu dochodów z usług transmisji danych w sieciach
stacjonarnych, na czele z usługami dostępu szerokopasmowego. Szacuje się, że łącznie
segment ten przyniósł 62 mld EUR, wobec 58,5 mld EUR w 2006 r.
Liczba stacjonarnych szerokopasmowych łączy abonenckich przekraczała 99 mln na dzień 1
stycznia 2008 r., w porównaniu z 80 mln w styczniu roku 2007.
Średni wskaźnik penetracji rynku w UE wzrósł z 16,3 % w styczniu 2007 r. do 20,0 % w
styczniu 2008 r.
Różnica pomiędzy państwami członkowskimi o najwyższej i najniższej penetracji zwiększyła
się z 27,4 punktu procentowego w styczniu 2007 r. do 28,0 w styczniu roku 2008.
Występują również znaczące różnice w dostępności usług szerokopasmowych na terenach
miejskich i wiejskich. Na przykład pokrycie technologii DSL na terenach wiejskich wynosi
71,3 % wobec 89,3 % na poziomie krajowym (94 % na obszarach miejskich). W przypadku
sieci telewizji kablowej różnica ta jest jeszcze większa, a pokrycie na terenach wiejskich
wynosi zaledwie 7,4 % wobec 35,6 % na poziomie krajowym. Różnice w pokryciu
technologii DSL i sieci telewizji kablowej na terenach wiejskich w porównaniu ze średnią
krajową są szczególnie znaczące na Słowacji i Łotwie oraz we Włoszech i Niemczech.
Do zmniejszenia tych różnic przyczynią się zgłoszone przez Komisję propozycje zmian,
których celem jest ułatwienie wykorzystania zakresów częstotliwości zwolnionych w wyniku
przejścia na nadawanie cyfrowe na potrzeby poprawy dostępności łączy szerokopasmowych
na terenach wiejskich przy wykorzystaniu rozwiązań bezprzewodowych.

Porównanie w skali międzynarodowej
W lipcu 2007 r. Dania i Holandia miały najwyższe wskaźniki penetracji na świecie, a szereg
innych państw członkowskich UE należało do grona liderów. Wprawdzie USA i Korea
Południowa również poprawiły swoje wyniki w 2007 r., jednak osiem krajów UE posiada
obecnie wyższy wskaźnik penetracji niż USA.
W ramach UE największy wzrost zanotowano w Finlandii, Niemczech, Szwecji, Irlandii i na
Cyprze. W przypadku Finlandii i Szwecji wysoka stopa wzrostu jest logicznym następstwem
dotychczasowej, wysokiej pozycji tych krajów, natomiast w pozostałych trzech krajach mamy
do czynienia z nadrabianiem dystansu

Platformy szerokopasmowe
Zdecydowanie najpowszechniejszą w UE technologią dostępu szerokopasmowego pozostaje
DSL, której udział wynosi około 80 % wszystkich łączy. Zmieniła się jednak pozycja DSL
względem innych rozwiązań technicznych, a wzrost w 2007 r. wyniósł 22,4 % w porównaniu
z 34,5 % w roku 2006. Jednocześnie rozwiązania alternatywne, czyli przede wszystkim
dostęp przez sieć telewizji kablowej, lecz także światłowodowe sieci dostępowe (FTTH),
bezprzewodowa pętla lokalna (WLL) i dostęp komórkowy, zaczynają oferować potencjał
znaczącej konkurencji między platformami.
W segmencie dostępu szerokopasmowego przez sieć telewizji kablowej wzrost od stycznia
2007 r. wyniósł 21,7 % i był szczególnie dynamiczny w Niemczech, Polsce, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Belgii i na Węgrzech. Najwyższy wśród państw członkowskich udział
światłowodowych łączy dostępowych posiadają Szwecja, Litwa i Estonia. W krajach tych
udział rynkowy FTTH zwiększył się w porównaniu z sytuacją na koniec roku 2006.
Bezprzewodowa pętla lokalna stanowi ważne rozwiązanie dostępowe w Republice Czeskiej,
Irlandii i na Słowacji. Szczególnie w tym ostatnim kraju zanotowano znaczny wzrost w 2007

Konkurencja
Udział tradycyjnych operatorów w rynku dostępu szerokopasmowego wydaje się wprawdzie
maleć (przeciętnie z 46,8 % w styczniu 2007 r. do 46,3 % w styczniu 2008 r.), jednak w
znacznej części konkurencja nadal oparta jest na odsprzedaży łączy należących do operatorów
tradycyjnych. Na przykład w Wielkiej Brytanii udział rynkowy tradycyjnego operatora bez
uwzględnienia odsprzedaży łączy wynosi 25,8 %, natomiast z jej uwzględnieniem jest niemal
dwukrotnie większy. W Niemczech różnica ta wynosi 18,0 punktów procentowych, a w
Luksemburgu 10,8 punktu. Udział rynkowy tradycyjnego operatora wynosi od 17,2 % w
Rumunii do 88,0 % na Cyprze.
Mimo znacznego uzależnienia od odsprzedaży łączy szerokopasmowych nowi operatorzy
odchodzą od prostej konkurencji cenowej. Liczba uwolnionych pętli lokalnych na poziomie
hurtowym, które stanowią obecnie 12,8 % łączy w analogowych sieciach telefonicznych w
UE, wzrosła w ostatnim roku o 54,2 % w przypadku łączy w pełni uwolnionych i o 33,8 % w
przypadku dostępu współdzielonego, natomiast dla dostępu typu bitstream wzrost wyniósł
10,5 %. Fakt, że w chwili obecnej istnieje 23,5 mln łączy uwolnionych, wobec 11,6 mln
odsprzedawanych i 6,0 mln łączy bitstream, świadczy o tym, że nowi operatorzy pokonują
kolejne szczeble drabiny inwestycyjnej.

OTOCZENIE REGULACYJNE
Struktury instytucjonalne

Uprawnienia krajowych organów regulacyjnych i środki, jakimi dysponują
Komisja bada zastrzeżenia dotyczące braku skutecznych uprawnień wykonawczych
krajowych organów regulacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do maksymalnej wysokości
nakładanych kar finansowych (Bułgaria, Estonia, Austria) oraz wątpliwości co do możliwości
podejmowania przez te organy interwencji w sprawach związanych z dostępem i
połączeniami międzysieciowymi (Polska, Szwecja).
Skuteczność działania krajowych organów regulacyjnych została wprawdzie wzmocniona w
wielu krajach (Włochy, Irlandia, Węgry, Szwecja, Holandia), lecz jednocześnie Komisja bada
utrzymujące się zastrzeżenia co do ograniczonych środków w Bułgarii, Grecji, Luksemburgu,
Polsce i na Słowacji.
Zwłaszcza w małych państwach członkowskich krajowe organy regulacyjne mogą mieć
trudności z pozyskaniem kompetencji i środków niezbędnych do dokonywania analiz rynku
oraz monitorowania wykonania środków regulacyjnych w warunkach postępującej złożoności
rynków.

Niezależność
Niezależność krajowych organów regulacyjnych jest warunkiem pewności w zakresie
regulacji. Środki na rzecz wzmocnienia tej niezależności podjęto lub planuje się podjąć na
Łotwie i Węgrzech. Utrzymują się jednak zastrzeżenia wobec Bułgarii i Luksemburga, a
zwłaszcza wobec Polski w związku z przepisami dotyczącymi odwoływania prezesa
krajowego organu regulacyjnego. W związku z tym w przedstawionych wnioskach w sprawie
zmiany ram prawnych Komisja zawarła przepisy wzmacniające niezależność krajowych organów regulacyjnych.

Streszczenie zawartości Raportu

Janusz Piechociński wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, polityk PSL
WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.pl
lubie swoja\ okolice

Awatar użytkownika
ZEFIR454
WYSOKO - ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
WYSOKO - ZAAWANSOWANY UŻYTKOWNIK
Posty: 91
Rejestracja: sob lis 18, 2006 23:37
Lokalizacja: WOJ.LUBUSKIE

Re.

Postautor: ZEFIR454 » pt mar 21, 2008 22:41

Drogi Panie Januszu!
To dla mnie zaszczyt móc sąsiadować z Panem na naszym forum. Ale do rzeczy- mieszkam na wsi w gminie Kargowa, woj. lubuskie.Mam telefon stacjonarny, z którego prawie nie korzystam, a MUSZĘ płacić bezsensowny abonament. To pierwsza sprawa, którą należałoby się zająć- firmy telekomunikacyjne powinny się utrzymywać z samych dochodów za rozmowy i inne usługi! Ale tu jest Polska, a Polska to nie jest normalny kraj, tu wszystko jest inaczej.
Internet dla wsi- wielkie hasło, wielkie słowa! Korzystam z internetu tzw. radiowego, siecią administruje fachowiec, który kiedy chce, to wyłącza serwer. Nie odpowiada za nic, poza kasowaniem należności. Internet radiowy jest bardzo wolny, przepustowość łącza jest więcej niż archaiczna, sam serwer nie jest niczym zabezpieczony i gdyby nie to, że sam bardzo dbam o bezpieczeństwo mego komputera, to pewnie już dawno stałbym się ofiarą ataków hakerów, spamerów, rootkiterów etc.
Myślę,że Pan jako poseł powinien dążyć i namawiać swych kolegów do wywierania nacisku , aby budować na wsi łącza szerokopasmowe. Na razie jest to pieśń przyszłości. Kiedy zainteresowałem tematem szerokiego pasma miejscowy oddział TP S.A, wówczas dowiedziałem się, że taka inwestycja ma kosztować ok. 9 mln zł, a w kosztach tej inwestycji musiałaby partycypować moja gmina, której fizycznie na to nie stać ! Tak więc w chwili obecnej muszę korzystać z łaski i niełaski naszej TP S.A. i muszę męczyć się z łączem radiowym. Jestem jednak optymistą i wierzę , że posłowie szczególnie ze wsi, pomyślą o nas- internautach ze wsi, którzy chcieliby korzystać z tego dobrodziejstwa techniki.
Załączam świąteczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego dobrego dla Pana
Józef Pławski


Wróć do „POROZMAWIAJMY O ...”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości

cron