<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach


 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego
  z 1795 r.

    

  Kamieniec Podolski - ryc. z XIX w.
   

  Za Panem Mieczysławem Kędelskim prezentujemy „Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku”:

  Materiały nadesłała Alicja Michajluk

  „Jednym z cenniejszych źródeł genealogicznych z końca XVIII i całego wieku XIX dla kresów wschodnich (na terenie zaboru rosyjskiego) są tak zwane rewizje dusz, czyli pogłówne spisy ludności płacącej podatek osobisty (poduszny), a więc przede wszystkim włościan, mieszczan i Żydów. Tego typu imienne spisy miały charakter głównie fiskalny. Niemniej jednak uzyskane z nich informacje mogą stanowić lepszą podstawę do ustaleń genealogicznych od źródeł pośrednich typu skarbowego (rejestry pogłównego czy podymnego), tworzonych w ostatnich latach Rzeczypospolitej. Pierwszy z interesujących nas spisów ludności na terenie zaboru rosyjskiego pochodzi z roku 1795. Była to tak zwana V rewizja dusz, zarządzona przez władze carskie po trzecim rozbiorze Rzeczypolitej.

  W ukazie wyliczono kategorie ludności podległe spisowi, a mianowicie: szlachtę bez poddanych (na służbie prywatnej oraz osiadłej na własnych gruntach), chłopów i czeladź, kupców, mieszczan i majstrów różnych rzemiosł; ponadto wyróżniano ludzi rosyjskich, Żydów i Karaimów, Cyganów i Tatarów, lekarzy i nauczycieli oraz duchownych według wyznań, służbę kościelną i klasztorną, wreszcie ubogich i sieroty. W sumie kwestionariusz spisowy był dość bogaty, zawierał informacje o stosunkach społeczno-zawodowych, etnicznych i wyznaniowych. Wypełniający formularz musiał wyraźnie wyodrębniać rodziny, a następnie precyzyjnie wskazywać na stosunek poszczególnych osób do głów rodzin, lub bardziej skomplikowane relacje wewnątrz-rodzinne. Precyzja tu była jeszcze większa aniżeli w spisach przeprowadzanych - przez Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe - na terytorium Rzeczypospolitej w latach 1790-1791.
  Dla wykonania tych spisów sądy grodzkie i ziemskie w obecności naczelników powiatów wyznaczały spośród szlachty jednego deputata dla każdej parafii. 
  Obowiązkiem deputata parafialnego było czuwanie nad poprawnością i wiarygodnością spisu, a także zebranie skazek od obywateli i sporządzenie zestawienia wyników spisów dla swojej parafii.

  Piąta rewizja dusz nie miała charakteru powszechnego, gdyż celowo pominięto szlachtę majętną. Osobno miał być sporządzony spis szlachty posesjonalnej. Spisem tym mieli się zająć marszałkowie lub w ich zastępstwie podkomorzowie. Powinien być skończony jednocześnie z rewizją. To rozszerzenie spisu na wszystkie kategorie ludności należy tłumaczyć tym, że rząd pragnął mieć możliwie wyczerpujące dane o zaludnieniu nowych nabytków terytorialnych. 
  Wyniki rewizji dusz z 1795 roku (niestety zdekompletowane) znajdują się w Archiwum Państwowym w Wilnie.
  W Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Kórniku znajduje się rękopis spisu ludności Kamieńca Podolskiego. Autorem rękopisu jest Józef Bałasanowicz, szlachcic - który prawdopodobnie pełnił funkcję deputata dla parafii kamienieckiej.
  Rewizja z 1795 roku jest spisem imiennym, mieszkańców spisywano w ramach rodzinnych gospodarstw domowych. Rejestry ujmują w kolejności głowę rodziny, poniżej podają imię żony, dalej imiona synów i córek, zachowując przeważnie porządek starszeństwa w obrębie płci. Przy niemal wszystkich osobach podano wiek. 
  Prezentowany spis ludności Kamieńca Podolskiego miał niewątpliwie charakter podatkowy. Ustawa z 1785 roku - dzieląc ludność miast gubernialnych i powiatowych na sześć grup - wprowadzała klasyfikację ludności miejskiej na:
  1) mieszczan-posesorów,
  2) kupców zapisanych do jednej z trzech gildii,
  3) rzemieślników, zapisanych do cechów,
  4) przybyszów z innych miast lub z zagranicy, osiedlających się na stałe,
  5) tak zwanych znamienitych obywateli, do których zaliczano tych, którzy pochwałą sprawowali wyższe urzędy miejskie, ukończyli wyższy zakład naukowy, artystów; następnie kapitalistów i bankierów, kupców-hurtowników, właścicieli okrętów,
  6) posadzkich, to znaczy tych, którzy się urodzili w mieście lub mieszkają w nim od dawna, ale których nie można zaliczyć do żadnej z pozostałych kategorii; .

  W ramach rewizyjnych wiadomości sporządzonych dla śródmieścia i przedmieść wyodrębniano kilka kategorii ludności: mieszczanie miejscowi i napływowi, czasowo zamieszkali (wolni), służba domowa, przybyli z zagranicy, żołnierze krajowi i zagraniczni, szlachta; przy czym w każdej z tych kategorii wyodrębniano jeszcze osiadłych i nieosiadłych.”  Lista nazwisk (786);  osób ujętych spisem - 3.106  

  "Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 roku"

  Abiński
  Abramowicz
  Adamowicz
  Adamowski
  Adanowski
  Aftanowicz
  Agermann
  Aksentowicz
  Aleksandrowicz
  Andrusiewicz
  Andruszczyszyn
  Andruszewski
  Andruszkiewicz
  Andrzeszkiewicz
  Antosiewicz
  Arkusiewicz
  Arutiunowicz
  Asłanowicz
  Bacikowski
  Baczyński
  Bajarski (Baiarsk)
  Bajdecki
  Bajkowski
  Bakałowicz
  Balicki
  Baltazarowicz
  Bałasanowicz
  Baraniecki
  Baranowski
  Barcikowski
  Bardyszewski
  Bartosiewicz
  Bartoszewski
  Barzyński
  Basiuk
  Baworowski
  Bednarowski
  Bedrenko
  Berbeć
  Berezowski
  Bereżnicki
  Betkowski
  Białkowski
  Białostocki
  Bidaciewicz
  Bielański
  Bielecki
  Bikłan
  Bilski
  Bińkowski (Binkowski)
  Bobecki
  Bobiński
  Bobrowski
  Bogaczewski
  Bogdanowicz
  Bohosiewicz
  Bojacki (Boiacki)
  Bokoszewicz
  Borewicz
  Borkowski
  Borysiewicz
  Borzejowski
  Bosczuk
  Braniena
  Brarnina
  Brodziański
  Brończuk (Bronczuk)
  Browarski
  Brukiel
  Brzeziński
  Brzozowski
  Buczakowski
  Bułakowski
  Burdejny
  Burkowski
  Butkowski
  Byshy
  Byszkowski
  Cetnarski
  Charzewski
  Chełkowski
  Chodakowski
  Chraniewski
  Chrzanowski
  Chudziński
  Chylinowski
  Chyliński
  Cichocki
  Cichoński
  Ciechoński (Ciehoński)
  Cieńkiewicz
  Ciesielski
  Cieślewski
  Cuwiedzi
  Cybulski
  Czajkowski
  Czarnecki
  Czerkicz
  Czerniga
  Czycebnicki
  Czyżewicz
  Czyżewski
  Czyżowski
  Ćwikła
  Damm
  Danikiewicz
  Danilkiewicz
  Dawidowicz
  Dąbrowski (Dombrowski)
  Dekaprelewicz
  Dekaprelowicz
  Dekarelowicz
  Dębicki
  Dłużniewski
  Dobrawski
  Dobrowolski
  Dobrzański
  Doliński
  Domaga
  Donig
  Douhan
  Douhaniuk
  Douhaszczuk
  Dromirecki
  Drozdowski
  Drozdyn
  Drylewski
  Dubiński
  Dudewicz
  Dumanowski
  Dumiński
  Dunajski
  Dutkiewicz
  Dwernicki
  Dygaluk
  Dymyhowicz
  Dziergiel
  Dziewakowski
  Dziubiński
  Dzurkowski
  Ekart
  Elert
  Eliaszow
  Ewangelista
  Falkowski
  Farenhoff
  Fedakiewicz
  Federeński(Federenski)
  Federowicz
  Fedorowicz
  Ferzbiet
  Fiekiewicz
  Filibelli
  Filipowicz
  Fokelman
  Fortuński
  Froszko
  Furanek
  Gabrusiewicz
  Galnasiński
  Gałecki
  Gałowski
  Garabiedczejew (Garabiedczeiew)
  Garabiedow
  Garbowiecki
  Gawłowski
  Gerner
  Gewald
  Gierczuk
  Giergiel
  Gliński
  Gładkowski
  Głaz
  Głębocki (Głembocka)
  Głowacki
  Gniatkowski
  Golański
  Golkowski
  Gollemberg
  Gołębiowski (Golembiowski), (Golembioski)
  Gontrychowicz
  Gorgiewicz
  Gosz
  Gottmann
  Górski (Gurska),
  Grabowski
  Gradkowski
  Greczeski
  Grętkowski
  Grocholski
  Grodecki
  Gruszecki
  Gruszewski
  Gruzin
  Grzegorzewski
  Grzybowski
  Gułka
  Gurowski
  Hadziewicz
  Halecki
  Halszczyc
  Hałuszkiewicz
  Hamuer
  Hankiewicz
  Harasymowicz
  Hażek
  Heblecki
  Helicz
  Herczakiewicz
  Hiliński
  Hobodzianiuk
  Hoffmann
  Hoiński
  Hołyński
  Horodnicki
  Horodyński
  Hoszczakiewicz
  Hrehorowicz
  Hryniewiecki
  Hubicki
  Hubiński
  Hudiak
  Hudymowicz
  Humiński
  Hyber
  Hypiak
  Iliński
  Ilnicki
  Irlabez
  Iwanicki
  Iwanowski
  Iwański
  Iwaszcz (Jwaszcz)
  Iwaszczyszyn
  Izlayber
  Jabłoński
  Jackiewicz
  Jagniszewski
  Jagodziński
  Jakubowicz
  Jakubowski
  Janasko
  Janczyński
  Janecki
  Janiszewski
  Janiszowski
  Jankowski
  Janowicz
  Janowski
  Jarocki
  Jarosz
  Jarymowicz
  Jastrzemski
  Jeleniewski
  Jezierski
  Jędrzejewski (Jendrzeiewska)
  Jędzikowski
  Józefowicz
  Juranko
  Jurkiewicz
  Jurowiecki

  Kachniakiewicz
  Kaczan
  Kaczkowski
  Kaczurowski
  Kaliszewski
  Kamartyński
  Kamiński
  Kanderski
  Kaniowski
  Kapczyński
  Kapuściński
  Karabczyński
  Karle
  Karmas
  Karpiński
  Karpowicz
  Kasprowicz
  Kaszteli
  Kirkorowicz
  Kirynieicki
  Kistrzycki
  Kitasiewicz
  Kluczewski
  Kluszkiewicz
  Kluszyn
  Kłodnicki
  Kmiciewicz
  Kobrzyniewicz
  Kobrzyński
  Kobylański
  Kobyliński
  Kobylnicki
  Kociubaiski
  Kociubiński
  Kofarski
  Kogutowski
  Kolankowski
  Kołodnicki
  Komamicki
  Komarnicki
  Komorowski
  Konopnicki
  Koralewicz
  Koralewski
  Koralkowski
  Korman
  Korzeniowski
  Kosowski
  Kostecki
  Koszko
  Kotocki
  Kotwicki
  Kowalewski
  Kowalski
  Kozakiewicz
  Koziarski
  Kozinkiewicz
  Kozłowski
  Krakowiecki
  Kralewski
  Krasinkiewicz
  Krasińkiewicz
  Krasnodębski (Krasnodembska)
  Krasnopolski
  Krągły
  Krokowski
  Kruszyński
  Krymski
  Krynicki
  Krzybalski
  Kszyształowicz
  Krzysztofowicz
  Krzyżanowski
  Kubowski
  Kucharski
  Kueimowicz
  Kuhajewski
  Kulczycki
  Kułaczkowski
  Kuriański
  Kuryłowicz
  Kurzymski
  Kuszniryna
  Kuszymski
  Kutkowski
  Kuźmiński
  Kwiatkowski
  Labans
  Landskamicz
  Langa
  Laskowski
  Lasowski
  Lebudow
  Leleń
  Lepiński
  Lesiewicz
  Lesiński
  Leski
  Lewandowski
  Lewgawski
  Lewicki
  Lisowicz
  Lisowski
  Litwiński
  Lotocki
  Lotolowski
  Lubaczewski
  Łazarowicz
  Łęgawski
  Łukaszewicz
  Łużycki
  Machnowski
  Maciej
  Maciejewski
  Maciejowski
  Maćkowski (Mackowska)
  Magdaliński
  Majewski
  Majko
  Malaskt
  Malczewski
  Malinowski
  Maliszewski
  Mallemberg
  Mankiewicz
  Manus
  Manusiewicz
  Marcinkiewicz
  Markaniewicz
  Markarewicz
  Markiewicz
  Marszałkiewicz
  Marszewski
  Martynowski
  Maruchnienko
  Maruszkiewicz
  Maryczewski
  Masztalerz
  Matczyński
  Matłowski
  Matrewicz
  Matur
  Matuszewski
  Matys
  Mazanobis (?)
  Mazurkiewicz
  Mejerdycz
  Meketyński
  Melikowicz
  Mendelkowski
  Mendrzejewski
  Meulski
  Michalewicz
  Michalski
  Michałowicz
  Michałowski
  Mielikowicz
  Mielnicki
  Mierzwicki
  Mikołajewicz
  Mikołajewski
  Mikulski
  Milewski
  Milikowicz
  Miłasiewicz
  Miłoszyński
  Mirecki
  Miroczka
  Misiewicz
  Młodziański
  Moczarowski
  Mohowicz
  Mohyłowski
  Mokrzycki
  Mołdawski
  Mory
  Moskal
  Moskalski
  Mroczkowski
  Muciudyński
  Muratowicz
  Muszczyński
  Muzyka
  Mysyrowicz
  Mytliński
  Naguszewski
  Nahabied
  Nahabiedowicz
  Nahabiedowy
  Nanowski
  Narolski
  Natkiewicz
  Nazarko
  Nazarowicz
  Negrusz
  Niedzielski
  Nieuwarzewski
  Niewarzewski
  Niżyński
  Nogoszewski
  Nowakowski
  Nowicki
  Nudkowski
  Ochotnicki
  Odolski
  Olański
  Olewiński
  Olszewski
  Olszyński
  Ołyński
  Opaliński
  Opieczenko
  Opuczenko
  Orlan
  Ordyński
  Orlański
  Orłowski (Orloski)
  Osłowski
  Ostapowicz
  Ostrowski
  Oszczakiewicz
  Ośmielewski
  Otruszewski
  Ozuiski
  Pahycki
  Pałucki
  Panecki
  Paniwicz
  Pankoszewski
  Paschalis
  Pasiemicki
  Paszkowski
  Patrycki
  Pawli
  Pawlicz
  Pawłowski
  Pedrzycki
  Petroniewicz
  Pęchyrzewski
  Piasecki
  Piątkowski
  Pichelsztyn de
  Piekarski
  Piernbicki
  Pietranewicz
  Pikulski
  Pikuła
  Pilik
  Piotrowicz
  Piotrowski
  Płaszczewski
  Pobereżnikow
  Podgórski
  Podolski
  Podufałowicz
  Polaczkiewicz
  Polański
  Pomorski
  Popławski
  Popowski
  Poradowski
  Poremba
  Porębski
  Powroźnicki

  Półtorak (Połtoraczka)
  Pretfos
  Prochowski
  Proszkarowicz
  Protaski
  Protecki
  Pruchnicki
  Pruszkiewicz
  Przeciesiński
  Przeszlicki
  Przybielewicz
  Przypiałkowski
  Przystawski
  Putkowski
  Pytkowski
  Raczkowski
  Radecki
  Radłowski
  Radwański
  Radziecki
  Rakoczyński
  Rakowski
  Rasiewicz
  Raszkiewicz
  Rogucki
  Rokoczyk
  Rolicki
  Romanowski
  Rosłowski
  Rotkowski
  Rozałewski
  Rożnicki
  Rudakiewicz
  Rudnicki
  Rudziński
  Ruparski
  Rusnakowski
  Rybakowski
  Ryplański
  Rzeszowski
  Rzewucki
  Sadłowski
  Sadnowski
  Sadowski
  Sadurski
  Sakowicz
  Sakowski
  Samborski
  Sandowski
  Sanka
  Sawowicz
  Seffer 
  Segedyn 
  Senegej 
  Senegiewicz 
  Serbinczuk
  Serawszczyński
  Serednicki
  Sernicki
  Serowiszczyński
  Serwatowski
  Sieradzki
  Sierakowski
  Sikorski
  Sinkiewicz
  Siżewski
  Skakun
  Skarbek
  Skowroński
  Skrebel
  Skrzycki
  Skulski
  Slogryn
  Słobodziański
  Słobodziński
  Służnicki
  Smaluk
  Smodyłkowski
  Smoliński
  Smoluk
  Snowedecki
  Snowidecki
  Sojkiewicz
  Sokalski
  Sokolnicki
  Sokołowski
  Soliński
  Sołtanowicz
  Sołtowski
  Sołtyczenko
  Soroczyński
  Sorowszczyński
  Sosnowski
  Sośnicki
  Spendowski
  Spiczuk
  Spytkowski
  Staniszewski
  Stankiewicz
  Steblecki
  Stefański
  Stempkowski
  Stocki
  Stratyński
  Strutyński
  Strykowski
  Strzelbicki
  Strzembocki
  Strzembowski
  Strzyżewski
  Syry
  Szadbej
  Szadlej
  Szahin
  Szarliński
  Szatkowski
  Szczeciński
  Szczerbiszczyk
  Szczygielski
  Szefferowicz
  Szerzewerk
  Szkrzyński
  Szmyt
  Szpilkowski
  Szulc
  Szyb
  Szybert
  Szydlarski
  Szydlik
  Szydłowski
  Szymonowicz
  Śliniński (Sliniński)
  Ślusarski
  Śniarowski (Sniarowsla)
  Śnidziński (Snidziński)
  Świdnicki
  Świeblecki
  Świergocki (Swiergocki)
  Święcicki
  Tackiewicz
  Taraszkiewicz
  Tarkowski
  Tarnawski
  Taszyński
  Tatarowicz
  Tatarzynowski
  Tatusiewicz
  Telatycki
  Teleśnicki
  Tembicki
  Templinowicz
  Tepper
  Terlecki
  Tłustoforowicz
  Toczyński
  Tokarski
  Tołstanowski
  Topolnicki
  Topolski
  Torostecki
  Toroszewicz
  Towamicki
  Tracki
  Trafkowski
  Trojanowski
  Twarzyński
  Tychowski
  Tymiński
  Tymkiewicz
  Tynowski
  Tysowiecki
  Tytjanow
  Uchrynowicz
  Uczt
  Uhrynowicz
  Uhryńszuk
  Ulf
  Ulmyn
  Ułasiewicz
  Ułaski
  Usiatyński
  Wackiewicz
  Wadowol
  Waraniecki
  Wartabied
  Wartabied Adamowicz
  Wartanowicz
  Warteresiewicz
  Wartureziewicz
  Wasyl
  Wasylewski
  Wasylkowski
  Ważyński
  Werbski
  Wesołowski
  Weyson
  Węgliński
  Węgrzynowski
  Widecki
  Wielogórski (Wielogurska)
  Wiernicki
  Wierzacki
  Wierzbicki
  Wilaczkowski
  Wilczyński
  Wilogórski (Wilogurski)
  Winiarski
  Wiszniowski
  Witanowski
  Witwicki
  Woehhajser
  Wojakowski
  Wojciechowski (Wociechowska)
  Wojtasiewicz
  Wojtkowski
  Wojtowicz
  Wolański
  Wolski
  Wołoski
  Wondolski
  Woroniecki
  Wottlinowicz
  Wroński
  Wychotnicki
  Wysoliński
  Wyszymirski
  Wyszynowicz
  Zabłocki
  Zaborowski
  Zacharko
  Zadurski
  Zagórski (Zagurski)
  Zagumiak
  Zakrzewski
  Zaleskiewicz
  Załucki
  Załukiewicz
  Zanco
  Zaniewicz
  Zaremba
  Zarwisz
  Zatwardnicki
  Zawadowski
  Zawadzki
  Zawalski
  Zawarewski
  Zborowski
  Ziatkowski
  Zieliński
  Zinkowski
  Ziobrowski
  Złotnicki
  Zyber
  Zyndorowicz
  Źądliński
  Żeliborski
  Źukowski
  Żurakowski
  Żurawski
  Żurkowski 

   


  Źródło - Geneologia. Studia i materiały Historyczne. Tom 12  2000 r.  - Wydawnictwo Historyczne  2
  1 czerwiec 2007 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005