<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Różne informacje - część IV

 • Metryki chrztów z parafii smoguleckiej. Lata 1592-1618
 • Popis szlachty powiatu kcyńskiego 1621 r.
 • Dokumenty, dokumenty ...
 • Spis ludności parafii sławieńskiej z 1796 roku
 • Spis ludności parafii ostrzeszowskiej z 1790 r.
 • Spis ludności Kamieńca Podolskiego z 1795 r.
 • Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 -1867
 • Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska A - I
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska J - Ł
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska M - P
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska R - U
 • Lista uczestników powstania 1863 - 1864 r. Nazwiska W - Ż
 • Wypisy heraldyczne z Ksiąg Poborowych XVI w. woj. podlaskie
 • Lista żołnierzy zamkniętych w fortecy gdańskiej 1831-32
 • Poczet skazańców na Sybir z roku 1830/31
 • Lista lekarzy w Królestwie Polskim na rok 1839
 • Warszawa roku 1826 – lista osób wg. Przewodnika Warszawskiego
 • Powstańcy 1863 r. z terenu dzisiejszej Litwy i Białorusi
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery A - Ł
 • Siedziby Urzędów Parafialnych RP w 1932 - miejscowości na litery M - Ż
 • Historya jazdy polskiej
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " A - K "
 • Historya piechoty polskiej
 • Administratorzy i dzierżawcy w dobrach Jana Branickiego
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1885 – 1985 Kraków
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Kraków - Spis Absolwentów
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1945-1958 Kraków - Spis Absolwentów
 • Spis dworów i pałaców - dawne woj.: połockie, witebskie, mścisławskie, mińskie
 • Zabytkowe cmentarze - Województwo poleskie
 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych z
 • Konfiskaty i wyroki po powstaniu listopadowym
 • Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. wileńskim - nazwiska na litery " L - Ż "
 • Płaszów 1787 - 1903
 • II Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego 1883 – 1939 Spis Absolwentów - uzupełniony
 • Towarzystwo Szkoły Średniej w Komarnie 1912 r.
 • Uczniowie Polskiego Gimnazjum Prywatnego w Komarnie 1912 r.
 • Towarzystwa Akcyjnego. R. Kindlera w Pabianicach

 • Lista imienna osób mających udział w rewolucyi, niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę. [1830 - 1835]

   

  Poniżej prezentuję w niezmienionym brzmieniu ogłoszenie, jakie ukazało się w drukowanym po polsku Tygodniku Petersburskim w roku 1835 począwszy od numeru 58 z dnia 30 lipca / 11 sierpnia (na końcu opracowania podaję zestawienie numerów TP i odpowiadających im pozycji listy). Zwracam uwagę, że lista nie do końca jest alfabetyczna, występują błędy w numeracji na liście, a brzmienie wielu nazwisk zostało zniekształcone, bowiem, jak można się domyślać, były one zapisywane fonetycznie przez carskich urzędników cyrylicą, a następnie przepisywane dla potrzeb ogłoszenia polskimi literami. Dlatego, poszukując konkretnych nazwisk, należy uwględnić specyfikę jezyka rosyjskiego (jak na przykład zamianę "o" na "a" czy "ie" zamioast "io") i transkrypcję (np. "u" albo "o" zamiast "ó"). Nazwisk należy szukać we wszelkich możliwych formach brzmienia. W miejscach, gdzie w gazecie słabo odbita czcionka nie pozwalała na jednoznaczne odczytanie nazwiska, dodawałem w nawiasach kwadratowych wszelkie, moim zdaniem, możliwe warianty. Wspomniany Tygodnik jest do przeczytania w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego (http://ebuw.uw.edu.pl)

  Opracował: Piotr Jerzy Piotrowski, Wieluń, 25 sierpnia 2012 r.

  -----------------

   

  W imieniu najjaśniejszego

  MIKOŁAJA Igo

  Cesarza Wszech Rossyj

  Króla Polskiego

  etc. etc. etc.

  Rada administracyjna Królewstwa.

  Spełniając wolę Najwyższą Jego Cesarsko Królewskiej Mości, w odezwie Pomocnika ministra Sekretarza Stanu z dnia 30 Maja (11 Czerwca) 1832 r. No. 671 objawioną, w następstwie postanowienia swego z daty 28 Września (10 Października) r. z. N. 15,601, wedle którego konfiskata majątków Osób przez manifest z dnia 20 Października (1 Listopada) 1831 r. z pod dobrodziejstwa amnestyi wyłączonych i za granicę zbiegłych, wyrzeczoną została; na przełożenie Kommisyi Rządowej Przychodów i Skarbu, postanowiła co następuje: Art. 1. Osoby załączającą się listą imienną objęte, które z najłaskawszej amnestyi nie korzystały i za granicę wyszły, ulegają karze konfiskaty majątków ich wszelkich, bądź już zasekwestrowanych, bądź następnie jeszcze wykryć się mogących, a to wedle prawideł postanowieniem, z dnia 2/14 Kwietnia roku bieżącego wskazanych. Art. 2. Tytuł własności dóbr nieruchomych, tudzież kapitałów i praw hypotekowanych, należących do osób w artykule poprzednim wymienionych, winny być, na mocy niniejszego postanowienia, w właściwych księgach wieczystych na imię Skarbu Publicznego przepisane. Art. 3. Wykonanie niniejszego postanowienia, które przez pisma publiczne ma być ogłoszone, Kommisyi Rządowej przychodów i Skarbu, w czem do której należy, poleca. Działo się w Warszawie na posiedzeniu Rady Admi nistracyjnej dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1835 roku. (podpisano) Namiestnik, Jenerał Feldmarszałek, xiążę Warszawski. Dyrektor Główny Prezydujący w Kommisyi Rządowej przychodów i Skarbu (podpisano) Fuhrmann. Sekretarz Stanu, (podpis.) J. Tymowski. Zgodno z oryginałem: Sekretarz Stanu, J. Tymowski. No. 25,406. --------------

   

   

   

  ?1. Adamowicz Franciszek Akademik
  2. Arkiewicz Antoni żołnierz
  3. Ancina Ildefons Akademik
  4. Ambroszewski Józef ditto
  5. Aliszkiewicz Kazimierz podoficer
  6. Alexandrowicz Adam żołnierz
  7. Ambroczyński Stanisław gimnazista
  8. Andrzejczak Maciej żołnierz
  9. Awojda były wojskowy
  10. Alexandrowicz Szymon żołnierz
  11. Arciszewski Ignacy podoficer
  12. Adamowicz Jan Kapitan
  13. Adamowicz Kazimierz Porucznik
  14. Alexandrowicz Józef ditto
  15. Alexandrowicz Stefan żołnierz
  16. Alfons Władysław vel Kazimierz konduktor z kwatermistrzostwa
  17. Alciato Jan Porucznik
  18. Ancillon Alexander Sztab-lekarz
  19. Antes Alexy Podporucznik
  20. Ancykowski Kazimierz Porucznik
  21. Arndtt Karol Podporucznik
  22. Arnold Pius ditto
  23. Artecki Kajetan ditto
  24. Bednarczyk Emil ditto
  25. Boguchwalski Wincenty żołnierz
  26. Bochyński Jan Porucznik
  27. Bronikowski Jan Porucznik
  28. Bagiński Wawrzeniec Podporucznik
  29. Bamblewski Xawery ditto
  30. Bezart Hieronim ditto
  31. Bobrowski Antoni ditto 
  32. Bogucki Ignacy Pułkownik
  33. Boguś Tomasz żołnierz
  34. Burski Saturnin podofficer
  35. Bernatowicz Władysław podofficer
  36. Bieliński Ignacy Strażnik pograniczny
  37. Bieńkowski Jan żołnierz
  38. Bielak Roman ditto
  39. Bachaneńko Piotr ditto
  40. Bielak Anloni krawiec
  41. Bienlewski [Bientewski?] Rochus żołnierz
  42. Bocbdanowiez Michał Akademik
  43. Bodrowski Grzegorz ditto
  44. Bonaszewski Felix ditto
  45. Błędowski Marcin ditto
  46. Bukowiecki Marcelli ditto
  47. Balanis Stanisław żołnierz
  48. Bychaszyński Ignacy ditto
  49. Bochanowski Michał ditto
  50. Bloch Jakob ditto
  51. Bielski Piotr Akademik
  52. Bułwic Franciszek żołnierz
  53. Biergiel Konstanty gimnazista
  54. Bokojemski August ditto
  55. Budrewicz Jan obywatel
  56. Bogucki Michał żołnierz
  57. Bobrowski Jan gimnazista
  58. Boczewski Michał żołnierz
  59. Boracki Jan urzędnik
  60. Brazewicz Karol student
  61. Bajerkiewicz Laurenty był przy szkole podchorążych
  62. Brunow. S. Porucznik
  63. Ber S. ditto
  64. Bielewicz A. ditto
  65. Barchanowski ditto
  66. Benysz ditto
  67. Bukowski W. Kapitan
  68. Bartkowski ditto
  69. Borzęcki Józef Podpułkownik
  70. Biegański Porucznik
  71. Bułachin ditto
  72. Biegaziński ditto
  73. Banczakiewicz Kapitan
  74. Babski Porucznik
  75. Bielecki F. Porucznik
  76. Breański Podpułkownik
  77. Bonade Sztab-lekarz
  78. Babski L. Porucznik
  79. Bubliński Major
  80. Bolickowski Porucznik
  81. Bogiński J. ditto
  82. Breza M. ditto
  83. Borodzik T. ditto
  84. Breza T. ditto
  85. Brochowski W. ditto
  86. Błażewski L. ditto
  87. Bizadecki Michał podoficer
  88. Bentkowski podoficer
  89. Boguchwalski Wicenty żołnierz
  90. Boski Józef Podporucznik
  91. Borzewski Kalixt Podporucznik
  92. Bronicki Józef z wojska austryackicgo
  93. Bukowski Stanisław były wojskowy
  94. Barzykowski Antoni były oficer
  95. Borowski Ignacy niewiadomy
  96. Bukowski Jacenty ditto 
  97. Borowski Franciszek ditto 
  98. Borzymowski Antoni ditto
  99. Bukowiecki Edward były wojskowy
  100. Broniewski Józef były Kapitan
  101. Bystrzanowski Ludwik były wojskowy
  102. Bagiński Stanisław duto
  103. Bitkowski Paweł podoficer
  104. Brzozowski Liberyusz niewiadomy
  105. Brawacki Jan Sztab-Doktor
  106. Brakoniecki Kazimierz niewiadomy
  107. Brodacki Józef ditto
  108. Błoński Sylwester ditto
  109. Bieliński Kazimierz ditto
  110. Buczacki Albrecht ditto
  111. Bentkowski Alfred syn Professora byłego Uniwersytetu Warszawskiego
  112. Boski Xawery obywatel
  113. Brzeziński Emiliusz Dunin podoficer
  114. Bobrowski Wincenty były wojskowy
  115. Błażejewicz Agaton ditto
  116. Boski Ludwik ditto
  117. Bydłowski Andrzej ditto
  118. Bolechowski Karol ditto
  119. Bakałowicz Stefan obywatel
  120. Bulski vel Buleski Dominik były Major
  121. Bagiński Telesfor Kapitan
  122. Balewicz vel Basiewicz Józef felczer później Porucznik
  123. Baranowski Józef Wachm. później Podp.
  124. Barendt vel Parent Ludwik Sztab-Doktor
  125. Bartkowski Jan Podporucznik
  126. Bartwański Tomasz Porucznik
  127. Baruczyński Seweryn Lekarz
  128. Barcikowski Antoni obyw. później Kapitan
  129. Barcikowski Michał Podporucznik.
  130. Baem Jan ditto
  131. Baczewski Krysztof żołnierz
  132. Baczyński Adalbert podoficer
  133. Bezler Kazimierz Podporucznik
  134. Belecki vel Bielawski Józef podoficer
  135. Ballanżer Edward Doktor
  136. Bclleman Jan Kapitan
  137. Bennig Edward urzędnik z Mennicy
  138. Bentkowski vel Bondkowski Józef Podporucznik 
  139. Bergowicz Józef dymmisyon. Kapitan
  140. Bergowicz Leon Major
  141. Berendt Ludwik urzędnik cywilny później Podporucznik
  142. Bertoldi Karol Podporucznik 
  143. Berud Jan ditto
  144. Betko Jan ditto
  145. Bieszczyński Józef ditto
  146. Bidłowski Jan Porucznik
  147. Bdlewicz Franciszek dymis. Porucznik
  148. Bisinger Franciszek Doktor medycyny
  149. Bitner Rudolf podoficer
  150. Bitterlich Mikołaj Podporucznik
  151. Biaczyński vel Bieczyński Albert podoficer
  152. Blanszard August Porucznik
  153. Blasiewicz Agafon Podporucznik
  154. Błaczejewski Józef ditto
  155. Błedowski Ferdynand vel Fryderyk podoficer
  156. Bleczyński Teofil podoficer
  157. Błociszewski Stanisław obywatel, później Podporucznik
  158. Blumenhoff Józef Podporucznik
  159. Bniński Adolf obyw. później Porucznik
  160. Bobrowski Ignacy Podporucznik
  161. Bobrowski Ignacy ditto
  162. Bogdanowicz Wincenty urzędnik z kommisyi Wdztwa Mazowieckiego
  163. Bochdanowicz Józef vel Jan Porucznik
  164. Bochdański Kajetan ditto
  165. Bogusławski Marcin Podporucznik
  166. Bonaczyński Albert ditto
  167. Borakowski vel Gajewski Antoni Albert podoficer
  168. Borzęcki Jan podoficer
  169. Borykowski Hieronim Rotm. Legii Woł.
  170. Borkacki Jakób Podporucznik
  171. Borkowski Walenty podoficer
  172. Borkowski Jerzy xiądz
  173. Borowicz Julian Podporucznik
  174. Borowski Wincenty ditto 
  175. Borowski Józef ditto
  176. Bojewik vel Pojewik Samuel wachmistrz
  177. Boczykowski vel Borzychowski żołnierz później Podporucznik
  178. Boczkowski Ignacy podoficer
  179. Bojankiewicz Józef Podporucznik
  180. Bojanówski Hipolit chorąży
  181. Brandel Stanisław podoficer
  182. Braunek Floryan dymissyonowany Porucznik z wojska pruskiego
  183. Brzedziecki Władysław Podporucznik
  184. Brzezowski Ignacy akademik
  185. Brzeczyński Leon Podporucznik
  186. Brzeński Faustyn ditto
  187. Brzeński Maxymilian ditto
  188. Broniewicz Władysław Porucznik
  189. Brudczewski Leopold ditto
  190. Bryliński Teodor Podporucznik
  191. Bujno Michał ditto
  192. Bukaj Romuald podchorąży
  193. Butkiewicz Wincenty Porucznik
  194. Buczalski Albert ditto
  195. Buchowski Antoni ditto
  196. Bychowski Konstanty ditto
  197. Brauer Wincenty niewiadomy
  198. Brunk Xawery Podporucznik
  199. Babiański Michał Porucznik
  200. Benicki Kazimierz ditto
  201. Chełmicki Wincenty Poseł Ptu Prasn.
  202. Czarnorucki Dominik Porucznik
  203. Czarnecki Stefan ditto
  204. Czarlewski Leon ditto
  205. Czeremowski Dominik ditto
  206. Chmieliński Paweł ditto
  207. Cygański Marcelli ditto
  208. Czarnecki Alexander ditto
  209. Chłudziński Antoni Student
  210. Czacki Jan feldfebel
  211. Cychewicz Maciej podoficer
  212. Czerwiński Siemień student
  213. Cizielski Adam obywatel
  214. Chrzęcieniewski Antoni mieszczanin
  215. Czarnecki Franciszek Akademik
  216. Chmieliński Tomasz ditto
  217. Ciołkowski Kazimierz Akademik
  218. Chojnacki Stanisław Akademik
  219. Czenrański Jakób żołnierz
  220. Czerski Józef student
  221. Chaniewski Tomasz gimnazista
  222. Czajkowski Franciszek żołnierz
  223. Charkowski Anastazy gimnazista
  224. Chronowski Wincenty żołnierz
  225. Czałuka Wincenty podoficer
  226. Cybulski J. Porucznik
  227. Chełmański Kapitan
  228. Chmieliński T. Porucznik
  229. Cieślicki A. ditto
  230. Czapliński A. Chirurg
  231. Chrzanowski Kapitan
  232. Choborski Porucznik
  233. Chrzanowski ditto
  234. Cybulski Józef niewiadomy
  235. Chełmicki Józef były wojskowy
  236. Chamski Tadeusz ditto
  237. Czarnomski Roman ditto
  238. Chmielewski Józef ditto
  239. Czarnecki vel Niewiadomski Józef b. woj.
  240. Czarnecki Hieronim były wojskowy
  241. Czeszolt Cezary Podporucznik
  242. Czernicki Maxymilian były wojskowy
  243. Cielecki Antoni ditto
  244. Cyryny Ignacy ditto
  245. Czapski Józef Napoleon niewiadomy
  246. Charzyński Jan były wojskowy
  247. Czernik Jan ditto
  248. Chotiński Antoni Bazylianin
  249. Cieszkowski Józef niewiadomy
  250. Chadczyński Juliusz podoficer
  251. Chełmski Stanisław ditto
  252. Chilchen Floryan weterynarz
  253. Chobcziński Karol Podporucznik
  254. Chociewicz Jan ditto
  255. Chociewicz Kazimiarz ditto
  256. Chrzanowski Adam ditto
  257. Chrzącz Mikołaj Doktor
  258. Chrostowski Napoleon podporucznik
  259. Chuchrowski Franciszek ditto
  260. Chiliński Jan ditto
  261. Cielecki Antoni ditto
  262. Celiński Paweł Porucznik
  263. Cembrowicz Apolinary Podporucznik
  264. Ciświcki Felix Porucznik
  265. Cichowski Józef Podporucznik
  266. Cieciszewski Karol wachmistrz
  267. Czarnecki Alexander Podporucznik
  268. Czarnecki Antoni ditto
  269. Czernowski Franciszek ditto
  270. Czekierski Józef ditto
  271. Czerwiński Antoni urzęd. później Podpor.
  272. Czerwiński Fulgienty Podporucznik
  273. Czajkowski Jan Podporucznik
  274. Cybulski Jakób obywatel później Kapitan
  275. Czaplicki Felix niewiadomy
  276. Dembiński Henryk były Jenerał
  277. Dłuski Memerty były wojskowy
  278. Dobrowolski Bruno Kapitan
  279. Dunin Jan Porucznik
  280. Darowski Bolesław Podporucznik
  281. Dunowski Józef ditto
  282. Dambrowski Jan Porucznik
  283. Dembkowski Onufry Podoficer
  284. Deskliniewicz Jan student
  285. Dabrowski Piotr Kupiec
  286. Daniecki Stanisław podoficer
  287. Dybalski Maciej żołnierz
  288. Dembek Józef podoficer
  289. Dramiński Karol Akademik
  290. Dutkowski Jan ditto
  291. Dumarecki Jan gimnazista
  292. Drozdowski Stanisław gimnazista
  293. Dobrzyński Jan żołnierz
  295. Drojewski Alexy ditto
  296. Dobrzelewski Leon gimnazista
  297. Dębowski Bonawentura żołnierz
  298. Drawgołowicz Jan gimnazista
  299. Dziadkiewicz Antoni Chirurg
  300. Dąbrowski Piotr pisarz
  301. Dygoń Józef żołnierz
  302. Dzienkanowski Wojciech żołnierz
  303. Dawbor Stanisław Akademik
  304. Dembiński Ignacy wachmistrz
  305. Dobrowski Stanisław żołnierz
  306. Dabrowa Leopold Akademik
  307. Dytrych Pułkownik
  308. Dembiński Porucznik
  309. Dmochowski W. ditto
  310. Dunin dittó
  311. Drozdowski J. ditto
  312. Demkiewicz ditto
  313. Drzewiecki Felix Major
  314. Doboczyński Porucznik
  315. Dzmukowski ditto
  316. Danielski ditto
  317. Drzelnicki Kapitan
  318. Drewnowski Porucznik
  319. Dzierżawski pitto
  320. Dmochowski W. ditto
  321. Dłuski xiądz
  322. Drewnowski T. Porucznik
  323. Dembowski Floryan ditto
  324. Dziewicki Porucznik
  325. Dąbkowski były Oficer
  326. Dziubiński Karol niewiadomy
  327. Dombrowski Teodor Podporucz.
  328. Dolina vel Doliwa Adolf były wojskowy
  329. Dzwonkowski Franciszek Akademik
  330. Doboszyński Julian wojskowy rewolucyjny
  331. Doboszyński Felicyan ditto
  332. Dąbski Eugen. Akademik
  333. Dobrosielski Ludwik były wojskowy
  334. Dobrosielski Klemens ditto
  335. Dąbrowski Alojzy Akademik
  336. Drzewowski Stanisław były wojskowy
  337. Dembowski Floryan ditto
  338. Dąbkowski Józef ditto
  339. Dębowski Stefan syn obywatelski
  340. Duchowski Daniel były wojskowy
  341. Dobrowski Józef ditto
  342. Danilewicz Józef ditto
  343. Dietrich Maciej Tadeusz ditto
  344. Dembiński Napoleon diito
  345. Działyński Hrabia Tytus Porucznik
  346. Dolanowski Kajetan niewiadomy
  347. Dolanowski Wincenty ditto
  348. Dabrowski Andrzej były pisarz Warszawskiego Ordynanshausu później Podporucznik
  349. Dabrowski Michał podoficer
  350. Dabrowski Tomasz ditto
  351. Dynielowski Józef Kapitan
  352. Dańkowski Franciszek Podporucznik
  353. Daram Albert ditto
  354. Daszkowski Pafnucy Chorąży z pułku gwardyi huzarów grodzieńskich
  355. Debicki Izydor Podporucznik
  356. Dembiński Izydor ditto
  357. Dembiński Józef ditto
  358. Dembicki Józef ditto
  359. Dembowski Henryk ditto
  360. Dombrowski Ignacy ditto
  361. Deryng Leopold obywatel póź. Podporucznik
  362. Dziewicki Seweryn Podporucznik
  363. Dziedzicki Jan Walenty Podchorąży z pułku grenadyerów litewskich
  364. Dzierzkowski Ignacy Podporucznik
  365. Dziankowski Romuald podoficer
  366. Dyhowski Alexander uczeń
  367. Dyttenborn Michał Podpułkownik
  368. Dobiński Józef ditto
  369. Dobrzylewski Kwiryn podoficer
  370. Dobrowski Paweł xiądz
  371. Dobrogojski Ernest Anastazy Podporucznik
  372. Dobrski Maxymilian podoficer
  373. Dowkond Adolf Podporucznik
  374. Dolobowski vel Zabiełło Norbert Podporucznik
  375. Domaczewski Alexander ditto
  376. Doroszko Ignacy Lekarz
  377. Drachomirski Jakób Podporucznik
  378. Drzewiecki Konstanty obyw. późn. Podporucznik
  379. Drogojewski Felix dymmis. Podporucznik
  380. Drozdowski Piotr Porucznik
  381. Drozdowski Józef kadet z korpusu Kadetów w Kaliszu
  382. Duleba Alexander Porucznik
  383. Dunin Antoni Podporucznik
  384. Duchowski Daniel ditto
  385. Dytz Andrzej podoficer
  386. Diukoz Eustachy Porucznik
  387. Durand Gotfryd Sztab-lekarz
  388. Diumark vel Diumars Ferdynand Oficer wojsk francuskich
  389. Diwa Ludwik niewiadomy
  390. Domański Xawery ditto
  391. Dragon Innocenty Oficer
  392. Drozdowski Wincenty Podporucznik
  393. Dwiankowski Wincenty niewiadomy
  394. Duński Edward ditto
  395. Ejgert Lucyan Akademik
  396. Elszlita Franciszek gimnazista
  398. Eliaszowicz Dawid były wojskowy
  398. Eliaszowicz Ludwik były wojskowy
  399. Eliaszowicz Maxymiljan ditto
  400. Eliaszowicz Franciszek ditto
  401. Ewers Henryk Lekarz
  402. Eyzenberg Ferdynand podoficer
  403. Eteko Stanisław ditto
  404. Fijałkowski Wincenty Podporucznik
  405. Fielmicki Jan ditto
  406. Funk Karol żołnierz
  408. Faleni Andrzej Akademik
  409. Fontanna Ignacy ditto
  410. Frankowski Felix podoficer
  411. Filipowski Jakób żołnierz
  412. Filipowicz Antoni gimnazista
  413. Fijałkowski Jakób żołnierz
  414. Filipowski D. Porucznik
  415. Filipowicz J. z Intendentury
  416. Foss J. ditto
  417. Frydrych D. Chirurg
  418. Fontanna Makary były wojskowy
  419. Floryanowicz obywatel
  420. Fijałkowski Sztabs-lekarz
  421. Frölich Antoni obywatel
  422. Fręzak Maciej podoficer
  423. Freymann Piotr żołnierz
  424. Faleński Emil podoficer
  425. Falkierski Józef Podporucznik
  426. Falkowski Antoni ditto
  427. Filipowicz Michał podoficer
  428. Flejszerowski Xawery ditto
  429. Frycz Karol ditto
  430. Freze Stanisław ditto
  431. Fergüss Edward niewiadomy
  432. Garczyński Wincenty Major
  433. Gutmann Leon Porucznik
  433. Grabiański Leon Podporucznik
  435. Górski Władysław Podporucznik
  436. Gieraziński Ignacy Kapitan
  437. Głogowski Zygmunt ditto
  439. Gaczyński Józef ditto
  440. Grambieźyński Józef Akademik
  441. Grabowski Wojciech podoficer
  442. Gejzler Franciszek gimnazista
  443. Gasowski Adam Akademik
  444. Gaza Maciej ditto
  445. Gieratowicz Józef żołnierz
  446. Gołub Andrzej student
  447. Grochulski Antoni Akademik
  448. Gumiński Franciszek ditto
  449. Głodziejski Hipolit ditto
  450. Grochowski Stanisław ditto
  451. Gołczewski Wasili żołnierz
  452. Gorczyński Teofil ditto
  453. Gimza Stanisław podoficer
  454. Gorajski Albert żołnierz
  455. Gołębiowski Andrzej ditto
  456. Gorczyński Hieronim ditto
  457. Górski Jan Aptekarz
  458. Gurajski Idzi żołnierz
  459. Gibczyński Antoni ditto
  460. Gołąbiewski Adolf gimnazista
  461. Gładowski Piotr ditto
  462. Gaszler Franciszek ditto
  463. Grążyński Ignacy Akademik
  464. Gutcejt Maxymilian student
  465. Grzybowski Ignacy ditto
  466. Gellmaim Marcelli był przy rodzicach
  467. Goławski Józef żołnierz
  468. Gotow F. Porucznik
  469. Gadomski L. Kapitan
  470. Górski F. Porucznik
  471. Ginawatowski N. dent.
  472. Gutawa Chirurg
  473. Górski J. Porucznik
  474. Górski T. ditto
  475. Grynfeld K. Chirurg
  476. Grynzow Kapitan
  477. Gronbicki W. Porucznik
  478. Grydenraych Chirurg
  479. Giedrojć niewiadomy
  480. Grotus Eustachy obywatel
  481. Gawrolenko Maxym szeregowy
  482. Godlewski Paweł były wojskowy
  483. Godlewski Jakób ditto
  484. Goczałkowski Franciszek ditto
  485. Gewartowski Wawrzeniec ditto
  486. Gewartowski Mikołaj ditto
  487. Grzebiński Antoni żołnierz
  488. Grzymała Wojciech obywatel
  489. Grządkowski Marcin były wojskowy
  490. Gotkowski Wincenty ditto
  491. Grabiński Wiktor ditto
  492. Grzegorzewski Stanisław ditto
  493. Gnorowski Stanisław były oficer
  494. Gorodziński Antoni Podporucznik
  495. Gleynich Józef student
  496. Gleynich Jan piwowar
  497. Gleynich Baltazar żołnierz
  498. Górski Wincenty Podporucznik
  499. Gleynich Ludwik uczeń
  500. Grąbczewski Ludwik były Oficer
  501. Grabiński Napoleon dtlto
  502. Gwinczewski Karol ditto
  504. Gliński Jan niewiadomy
  505. Gorecki Antoni były wojskowy
  506. Golewski Henryk ditto
  507. Gałęzowski Seweryn Adjuuk Chirurgii byłego Uniwersytetu Wileńskiego
  508. Grabowski Ignacy xiądz
  509. Głowacki Paweł niewiadomy
  510. Gliński Antoni Porucznik
  512. Garczyński Salezy xiądz
  513. Garczyński Seweryn uczeń
  514. Garczyński Stefan Podpułkownik
  515. Garczyński Franciszek podoficer
  516. de Gastel Aloizy obywatel
  517. Gembiński Julian xiądz
  518. Gierycz Edward podoficer
  519. Gzowski Franciszek Podporucznik
  520. Glinka Stanisław obywatel
  521. Gliwiecki Wincenty Podporucznik
  522. Gliński Maxymilian ditto
  523. Głuchowski Norbert podoficer
  524. Gnatowski Stanisław Podporucznik
  525. Govi de Vifie Jan Doktor
  526. Godlewski Stanisław Akademik
  527. Gozimirski Stanisław Podporucznik
  528. Gozlinowski [Gozlmowski?] Józef Oficer prusk. landw.
  529. Gozłowski Karol Podporucznik
  530. Gołdowski vel Kołdowski Jan podoficer
  531. Goliszewski Franciszek Podporucznik
  532. Gołowski Felix Porucznik
  533. Gomoliński Norbert Kapitan
  534. Gomuczyński Józef Podporucz.
  535. Góra Kazimierz Doktor
  536. Gorzy Abel były Porucz. wojsk. francuz.
  537. Gorsecki Juliusz Porucznik
  538. Górski Karol podoficer
  539. Gosierowski Andrzej Podporucz
  540. Gołkowski Jan ditto
  541. Goszczyński Michał podoficer
  542. Grabiński Tomasz ditto
  543. Grabowiecki Alexander obywatel, później Podporucznik
  545. Grabowski Jan Podporucz.
  546. Grabowski Seweryn Lekarz
  547. Grabowski Emil. Podporucz.
  548. Grabowski Antoni Chorąży
  549. Grabowski Baron Emil. Podporucz.
  550. Grzywacki Józef podoficer
  551. Grzymkowski Józef Podporucz.
  552. Grynberg Karol były podoficer
  553. Grodzicki Korneli dymissyon. Major
  554. Gromczewski Franciszek podoficer
  555. Grotowski Tomasz Kapitan
  556. Grudziński Felix Poruczn.
  557. Gruszczyński Felix podoficer
  558. Gruszewski Jarosław Podporucz
  559. Guzowski Andrzej ditto
  560. Guzowski Franciszek ditto
  561. Gumowski Konstanty Kapitan
  562. Gustaw Franciszek Podporucz
  563. Gustajniewicz Franciszek ditto
  564. Guszkowski Izydor Kapitan
  565. Gawerski Andrzej Porucznik
  566. Gawroński Stanisław Podporucznik
  567. Gajewski Antoni Lekarz
  568. Gajewski Apolinary Podporucznik
  569. Guison Alexander uczeń
  570. Gostkowski Ludwik były wojskowy
  571. Gregorowicz Andrzej ditto
  572. Horoch Leon Porucznik
  573. Hoffmann Stanisław ditto
  574. Horodyński Xawery Podporucznik
  575. Huber Floryan Akademik
  576. Hawryłkiewicz Andrzej student
  577. Hik Aikadyusz Akademik
  578. Harakoń Franciszek ditto
  579. Her Józef żołnierz
  580. Hatner Ludwik student
  581. Hawryk Andrzej podoficer
  583. Hoffmann T. Porucznik
  583. Hermanowicz Chirurg
  584. Hryngoff Kapitan
  585. Haczyński Porucznik
  586. Horoch Tytus niewiadomy
  587. Helmann T. Porucznik
  588. Horain Tadeusz obywatel
  589. Horażn Michał ditto
  590. Hiczewski Antoni obywatel
  591. Hewski P. Porucznik
  592. Hryngoff J. ditto
  593. Hancerowicz Dominik podoficer
  594. Horbaszewski Wojciech były Wojskowy
  595. Horoch Erazm ditto
  596. Horoch Felix ditto
  597. Hryniewicz Antoni ditto
  598. Hassmann Felix student
  599. Hauke Teodor uczeń b. szkoły Aplikac.
  600. Herasiński Łukasz mieszkaniec Warszawy
  601. Haides Józef Podporucznik
  602. Haylborn Wilhelm Kapitan
  603. Helecki Jan dymmisyon. Podchorąży
  604. Halua August były Podpułkownik
  605. Halski Alexander Podporucznik
  606. Hanemann Wilhelm ditto
  607. Haryński Teofil podoficer
  608. Hermann Wiktor Podporucznik
  609. Hermann Bededykt ditto
  610. Hernisz Stanisław ditto
  611. Herret Antoni ditto
  612. Hoppe Jan Podchorąży
  613. Horrein Wincenty Podporucznik
  613. Hulewicz Romuald ditto
  615. Huppe Ludwik dymmissyon. Porucznik
  616. Hurynowicz Stanisław Podporucznik
  617. Henderson Henryk niewiadomy
  618. Hołdowski niewiadomy
  619. Iwanicki Kapitan
  620. Jabłoński Adam Podporucznik.
  621. Jabłoński Izydor Podpułkownik
  622. Janicki Franciszek Porucznik
  623. Jabłoński Leon Kapitan
  624. Jodłowski Józef Porucznik
  625. Jadłowski Franciszek Porucznik
  626. Jezierski Antoni Podporucznik
  627. Jankowski Apolinary Kapitan
  628. Jurazyc Alexander Podporucznik
  629. Jasiński Roman ditto
  630. Jasiński Teodor ditto
  631. Jagmin Franciszek ditto
  632. Jakiewicz Karol Kapitan
  633. Jędrzejewski Tomasz Akademik
  634. Janorzewski Andrzej Buchalter
  635. Jazdowski Jan student
  636. Jackiewicz Stanisław Akademik
  637. Jankowski Apolinary Kapitan
  628. Jurazyc Alexander Podporucznik
  629. Jasiński Roman ditto
  630. Jasiński Teodor ditto
  631. Jagmin Franciszek ditto
  632. Jakiewicz Karol Kapitan
  633. Jędrzejewski Tomasz Akademik
  634. Janorzewski Andrzej Buchalter
  635. Jazdowski Jan student
  636. Jackiewicz Stanisław Akademik
  637. Janutowicz Lucyan ditto
  638. Jasintowicz Maciej student
  639. Juchniewicz Wincenty ditto
  640. Igrasiewicz Maxymilian żołnierz
  641. Jurcewicz Szymon ditto
  642. Jasiński Kazimierz Akademik
  643. Jannicki Józef ditto
  644. Jaworski Jan żołnierz
  645. Jakubowicz Alexander ditto
  646. Jaszyński Jan ditto
  647. Januszewski Napoleon ditto
  648. Jankowski Grzegorz ditto
  649. Jabłoński Kajetan gimnazista
  650. Jabłoński Teofil ditto
  651. Jezierski Antoni ditto
  652. Jaszulewicz Józef podoficer
  653. Jasielski Felix obywatel
  654. Januszewski Wincenty Chirurg
  655. Jak Jan żołnierz
  656. Jankowski Porucznik
  657. Iwanowicz Kapitan
  658. Jedliński G. Porucznik
  659. Jabłowski Sztab-lekarz
  660. Jabłoński J. Porucznik
  661. Jabłowski L. Kapitan
  662. Jełbinowski Porucznik
  663. Idzichiewicz ditto
  664. Jakubowski xiądz
  665. Janiszewski S. Porucznik
  666. Jerzyński S. Kapitan
  667. Jezierski J. Porucznik
  668. Jabłoński ditto
  669. Janowski A. Porucznik
  670. Jazdziejec vel Jazdiewskie L. Chirurg
  671. Jzwilch E. Porucznik
  672. Janiszewski J. Ditto
  673. Jezierski J. Major
  674. Jabłoński L. Porucznik
  675. Jankowski K. ditto
  676. Jaszyński P. ditto
  677. Jaworski Ignacy Podporucz.
  678. Jabłonowski Alojzy były wojskowy
  679. Jurażyc Ludwik ditto
  680. Jancewicz były urzędnik
  681. Jasżewski Hipolit były wojskowy
  683. Jędrzejewski Józef były wojskowy
  683. Jankowski Piotr ditto
  684. Jabłonowski xiążę Stanisław Porucznik
  685. Jabłoński Karol niewiadomy
  686. Janiszewski Fran. ditto
  687. Jelski Ludwik były Prezes Banku Pol.
  688. Izdebski Zenon były wojskowy
  689. Jasieński Franciszek były oficer
  690. Jeziorański Leopold były wojskowy
  691. Juczyński Józef ditto
  692. Jungnowski Karol ditto
  693. Jackowski Kapitan
  694. Idzikowski Tadeusz były urzędnik
  695. Jackowski Michał były Oficer
  696. Juszyński Franciszek były wojskowy
  697. Jedliński Juliusz Akademik
  698. Jędrzejewicz Antoni Podporucznik
  699. Jedrzywski Jan podoficer
  700. Jerzmanowski Józef kadet
  701. Jerzmanowski Kajetan dymmis. Podoficer
  702. Jeczerski Antoni Porucznik
  703. Jeczerski vel Jezierski Jan Doktor
  704. Iwański Jakób Podporucznik
  706. Izdebski Alexan. ditto
  707. Izdebski Karol dymmision. podoficer
  708. Izdebski Teofil ditto
  709. Iłłowicki Andrzej Porucznik
  711. Jokisz Józef podoficer
  712. Jordan Felix Porucznik
  713. Joziewicz Jan Podporucznik
  714. Jurkowski Karol żołnierz
  714. Jutrzenka August Kapitan
  716. Jabłoński Antoni dymmis. Kapitan
  717. Jabłoński Ludwik urzędnik z biura Kommisarza obwodu Warszawskiego
  718. Jabłoński Rafał podoficer
  719. Jaworski Wincenty Podpułkownik
  720. Jaksiewicz Albert ditto
  721. Jakubowski Józef żołnierz
  722. Jałowicki Jakób Podporucznik
  723. Jano Robert Chorąży
  724. Janiszewski Hieronim Podporucznik
  725. Janiszewski Ludwik ditto
  726. Janiszewski Tomasz ditto
  727. Jankowski Ignacy żołnierz
  728. Jankowski Izydor Podporucznik
  729. Janowicz Franciszek podoficer
  730. Janowski Apolinary Podporucznik
  731. Januszewski Jan junkier
  732. Janczewski Adam Porucznik
  733. Jasielski Karol Podporucznik
  734. Jasiński Józef dymmisyon. podoficer
  736. Jaskiewicz Józef Podporucznik
  737. Jastrzębski Wincenty ditto
  738. Jastrzębowski Paweł ditto
  739. Jaczkowski Antoni ditto
  740. Jaszyński Stefan ditto
  741. Jaszczold Adam ditto
  742. Jaszczold Fran. Architekt m. Lubartowa
  743. Jankiewicz Michał Podporucznik
  744. Jasieński Ignacy student
  745. Kuszell Michał były Oficer
  746. Kamocki Maryan obywatel
  747. Krysłowski Adolf Podporucznik
  748. Krajewski Antoni podoficer kadet
  749. Karwowski Jan obywatel
  750. Kulikowski Seweryn Podporucznik
  751. Kochanowski Hyacenty Major
  752. Kuniński Andrzej podoficer
  753. Kulikowski Onufry Podporucznik
  754. Karczewski Cyryak ditto
  755. Karczewski Franciszek ditto
  756. Kamiński Józef Jenerał
  757. Kanarski Tomasz ditto
  758. Kassyusz Karol Kapitan
  759. Koryewa Ludwik ditto
  760. Kieszczycki Kasper ditto
  761. Kołużewski Józef Porucznik
  762. Krzyżanowski Piotr ditto
  763. Kotrasiński Antoni Podporucznik
  764. Kretlow Gustaw ditto
  765. Karski Ferdynand ditto
  766. Kuławski Filip Szlab-lekarz
  767. Kossakowski Wincenty Porucznik
  768. Kościałkowski Jan ditto
  769. Krzeczkowski Józef podoficer
  770. Kostrzewski Franciszek obywatel
  771. Kuczyński Wincenty student
  772. Koraniecki Ludwik Akademik
  773. Konziałkiewicz August podoficer
  774. Kasperski Stanisław feldfebel
  775. Kozłowski Bernard podoficer
  776. Karaczewski Piotr ditto
  777. Kwinta Adolf Akademik
  778. Kwinta Rudolf ditto
  779. Kwinta Mieczysław Akademik
  780. Karaczewicz Kajetan kancelista
  781. Kwieciński Maciej akademik
  782. Kostrzycki Ludwik ditto
  783. Kostrowski Franciszek żołnierz
  784. Krzyżanowski Walenty Akademik
  785. Kmita Gabryel ditto
  786. Kudelski Karol ditto
  787. Konopka Wawrzeniec wojskowy rewol
  788. Kondycki Józef Akademik
  789. Kurowski Marcin podoficer
  790. Kalinowski Paweł ditto
  791. Kozubski Napoleon student
  792. Karwowski Franciszek Akademik
  793. Kwasucki Jan ditto
  794. Kołek Maurycy żołnierz
  795. Kubicki Antoni obywatel
  796. Kostrow Marcin żołnierz
  797. Kozakowski Antoni ditto
  798. Kamermeyer Julian Akademik
  799. Kukliński Antoni żołnierz
  800. Kowalski Jakób dyakon
  801. Karasiński Stefan żołnierz
  802. Kukliński Maciej ditto
  803. Kozunowski Antoni ditto
  804. Kawecki Tomasz student
  805. Kalinowski Ludwik żołnierz
  806. Kozłowski Jan gimnazista
  807. Krutki Felix student
  808. Kuzma Jan podoficer
  809. Konopka Jan ditto
  810. Kuczkowski Antoni student
  811. Korneluch Michał żołnierz
  812. Kozbiał Dyonizy Akademik
  813. Krajewski Jan student
  814. Kamiński Jan przy rodzicach
  815. Kołowski Bolesław Akademik
  816. Konopka Anna szlachcianka
  817. Kuczyński Franciszek żołnierz
  818. Kolęczewski Józef ditto
  819. Kozubowski Jan dozorca
  820. Kostrowski Jan przy rodzicach
  821. Kasperski Antoni podoficer
  822. Korbiecki Grzegorz żołnierz
  823. Karczewski Karol gimnazista
  824. Krajewski Karol żołnierz
  825. Kozłowski Leopold ditto
  826. Kalinowski Maxym ditio
  827. Kulbeyn Julian ditto
  828. Kowalski Jakób ditto
  829. Kozłowski Hipolit ditto
  830. Kowalewski Józef podoficer
  831. Krassuski J. Kapitan
  832. Kulczewski Porucznik
  833. Kurnatowski ditto
  834. Kostrzewski ditto
  835. Koniczkowski J. ditto
  836. Kurosz Stanisław ditto
  837. Kuniewski X. ditto
  838. Kintrzyński ditto
  839. Kaliski G. ditto
  840. Kotowski M. Kommisarz wojenny
  841. Kossakowski A. Porucznik
  842. Kasparek Józef ditto
  843. Kryński ditto
  844. Kamiński J. ditto
  845. Kisielewski M. Kapitan
  846. Kłuszyński P. Porucznik
  847. Kirkor T. Kapitan
  848. Kobylański Porucznik
  849. Kimzieniewski J. ditto
  850. Kausz R. ditto
  851. Kisielowski T. Kapitan
  852. Kafka K. Porucznik
  853. Kupliński J. ditto
  854. Kapielewski K. Chirurg
  855. Koziebrodzki ditto
  856. Kuniewicz M. Major
  857. Kiezirniewski Porucznik
  858. Kolin ditto
  859. Kraskowski E. Kapitan
  860. Kuniewicz X. Porucznik
  861. Kozaryn J. Chirurg
  862. Kuderowski F. Podpułkownik
  863. Komar G. Audytor
  864. Kurziamski Józef niewiadomy
  865. Kamiński Piotr Podporucznik
  866. Kaczkowski Michał Doktor Medycyny
  867. Kozłowski żołnierz
  868. Konopka Szymon były wojskowy
  869. Kassyanowicz Marcin ditto
  870. Klaczkowski Korneli ditto
  871. Krosnowski Adolf ditto
  872. Konopka Wincenty ditto
  873. Karwowski Józef ditto
  874. Kuniewicz Jan ditto
  875. Krzywański Franciszek ditto
  876. Kojanowski Alexander ditto
  877. Kownacki Karol ditto
  878. Kałużyński Jakób ditto
  879. Kwiatkowski Wincenty ditto
  880. Kwiatkowski Teofil ditto
  881. Kotkowski Antoni Pułkownik
  882. Kowalski Jakób żołnierz
  883. Keżkowski Antoni były wojskowy
  884. Kisielnicki Ignacy ditto
  885. Kudelski Karol ditto
  886. Kwaśniewski August były oficer
  887. Kamieński Władysław ditto
  888. Kollin Dominik Piotr ditto
  889. Kornaszewski Teofil niewiadomy
  890. Karwowski Wojciech ditto
  891. Koziebrodzki Michał były wojskowy
  892. Krasnodębski Felix ditto
  893. Kuczyński Leon ditio
  894. Krasnodębski Szymon ditto
  895. Kruszewski Jakób ditto
  896. Krasnodebski Fianciszek ditto
  897. Kirkor Franciszek były oficer
  898. Kostecki Stanisław były wojskowy
  899. Kisielewski Kazimierz ditto
  900. Kubrakiewicz Michał ditto
  901. Kościelski J. Porucznik
  902. Kiłkiewicz W. Kapitan
  903. Kozłowski W. Porucznik
  904. Kisel Maurycy dymissyonowany Poruczn.
  905. Kossobudzki Michał były wojskowy
  906. Kaliński Antoni Podporucznik
  907. Kownacki Alexander były wojskowy
  908. Kamiński FellX obywatel
  909. Kuczyński [Kaczyński?] Kornet [?] z pułku Lubeńskiego wojsk Cesarsko-rossyjskich
  910. Kłobukowski Maciej były wojskowy.
  911. Kowalczewski Mateusz ditto
  912. Korsak Kazimierz ditto
  913. Kuskowski Felicyan ditto
  914. Kuczborski Wojciech ditto
  915. Karwosiecki Adam ditto
  916. Kucharski Szymon ditto
  917. Kowalski Edward ditto
  918. Kocha Wincenty syn Jakóba wojskowy rewolucyjny
  919. Kwiatkowski Andrzej były wojskowy
  920. Kameński Mikołaj ditto
  921. Kraszewski hrabia Gustaw ditto
  922. Kozak Benedykt ditto
  923. Kowalski Adam ditto
  924. Kamiński Antoni podoficer
  925. Kamiński Leonard Podporucznik
  926. Kamiński Felix Antoni podoficer
  927. Kananowski Franciszek ditto
  928. Karasiewicz Kasper Porucznik
  929. Karwowski Michał Akademik
  930. Karnowski Sylwester Porucznik
  931. Karczewski Rafał ditto
  932. Kaczanowski Kajetan Kapitan
  933. Kaczanowski Klemens Podporucznik
  934. Kaczanowski Stanisław Kapitan
  935. Kaczorowski Hilary były wachmistrz
  936. Kaczanowski Józef Podporucznik
  937. Kaczkowski Eugeniusz ditto
  938. Kwaśniewski Jan Chirurg
  939. Kwilecki Leonard podoficer
  940. Kwiatkowski Adam podoficer dymissyon
  941. Kwiatkowski Antoni Podpoiucznik
  942. Kwiatkowski Bolesław kadet
  943. Kwiatkowski Jan Podporucznik
  944. Keller Karol ditto
  945. Kempiński Konstanty ditto
  946. Kikasl Józef Kapitan
  947. Kiswardyn Ignacy Porucznik
  948. Kisielnicki Wincenty były Major
  949. Kijeński Xawery podoficer
  950. Kiersznowski Ryszard obywatel później Podporucznik
  951. Klejnisz vel Gmenich Józef Akademik
  952. Kleszczyński Felix Kapitan
  953. Klimkiewicz Henryk Rotmistrz
  954. Kłobuchowski Roman Podporucznik
  955. Kłodawski Teodor podoficer
  956. Kobyliński Ernest Podporucznik
  957. Kobyliński Tomasz Porucznik
  958. Kowalski Gabryel ditto
  959. Kowalski Jan Kapitan
  960. Kowalski Franciszek Porucznik
  961. Kowalski Tomasz xiądz
  962. Kownacki Józef Podporucznik
  963. Kownacki Stefan ditto
  964. Kożuchowski Antoni podoficer
  965. Kozarski Karol ditto
  966. Kozierowski Albert ditto
  967. Kozłowski Leon ditto
  968. Kozłowski Felix obywatel później Podporucznik
  969. Kołakowski Tomasz Podporucznik
  970. Kołaszański Kasper podoficer
  971. Koliński Antoni Podporucznik
  972. Kołomyski Stanisław xiądz
  973. Kolski Wincenty Podporucznik
  974. Komar Franciszek kadet
  975. Komorowski Konstanty Podporucznik
  976. Komendowski Szymon podoficer
  977. Komecki Konstanty ditto
  978. Konachowski Michał ditto
  979. Konstantynowicz Adam Podporucznik
  980. Koniarowski Michał ditto
  981. Koppe Roman ditto
  982. Korzybski Julian Porucznik
  983. Kosak Karol podoficer
  984. Kosiński Antoni Podporucznik
  985. Koskowski Antoni ditto
  986. Kostecki Józef ditto
  987. Kostrzebski Jan Lekarz
  988. Kotowicz Michał Podporucznik
  989. Kochanowski Alexander żołnierz
  990. Koczyński Dominik Podporucznik
  991. Koczycki Anastazy ditto
  992. Koszelewicz Kazimierz Kapitan
  993. Krajewski Wolfgang Podporucznik
  994. Kralewski Tadeusz ditto
  995. Krasiński hr. Henryk ditto
  997. Krasowski Roman ditto
  998. Krauze Alexander ditto
  999. Krauze Karol ditto
  1000. Kraczkowski Antoni Major
  1001. Kraszewski Gustaw Podporucznik
  1002. Krzynicki Ludwik, były Oficer Pruskich Landwerów
  1003. Krzynicki Stanisław ditto
  1004. Krzyński Zygmunt Porucznik
  1005. Krzycki Kazimierz Podoficer
  1006. Kruszewski Ezechiel Kapitan
  1007. Kruszewski Piotr Podoficer
  1008. Krzywiński Teodor Porucznik
  1010. Krzyżanowski Ludwik żołnierz
  1011. Kulikowski Floryan Podporucznik
  1012. Kulrych Franciszek podoficer
  1013. Kupisz Antoni Podporucznik
  1014. Kurella Teofil Akademik
  1015. Kurowski Jakób Podporucznik
  1016. Kuczkowski Andrzej żołnierz
  1017. Kawalerski Stanisław Akademik
  1018. Kozłowski Antoni Podporucznik
  1019. Koźmiński Grzegorz niewiadomy
  1020. Kolmowski Kajetan ditto
  1021. Kuśmierski Marcin ditto
  1022. Klaus Fryderyk Wilhelm Inspek. Stadnin
  1023. Klot Leopold Tłomacz
  1024. Kurzewski Erazm były wojskowy
  1025. Lewski Stanisław były oficer
  1026. Lenkowski Henryk Kapitan
  1027. Lissowski Franciszek Podporucznik
  1028. Lesiewski Franciszek ditto
  1029. Lasowski Franciszek ditto
  1030. Lantau Michał Kapitan
  1031. Lutowski Rafał Porucznik
  1032. Laudyn Ferdynand Podporucznik
  1033. Lemański Ludwik ditto
  1034. Leszczyński Felix Porucznik
  1035. Lisiecki Antoni Podporucznik
  1036. Lewandowski Mikołaj podoficer
  1037. Lutkiewicz Maryan Akademik
  1038. Laskowski Michał ditto
  1039. Liedek Antoni student
  1040. Lakwicz Józef mieszczanin
  1041. Lisowski Józef uczeń
  1042. Lisowski Kazimierz żołnierz
  1043. Lipich Julian wachmistrz
  1044. Lubowidzki Alexy podoficer
  1045. Lazarewicz Józef ditto
  1046. Lazarewicz Salomea żona
  1047. Lubinis Gabryel podoficer
  1048. Lewicki Xawery gimnazista
  1049. Laskowski Łukasz oboista
  1050. Lelewel Jan Podpułkownik
  1051. Lewiński Porucznik
  1052. Lewandowski K. Porucznik
  1053. Lutostański ditto
  1054. Leku S. Chirurg
  1055. Leski A. Porucznik
  1056. Lembergie Doktor
  1057. Lange podoficer
  1058. Lewandowski Wincenty niewiadomy
  1059. Lipowski Kapitan
  1060. Lenartowicz ditto
  1061. Lewicki Piotr niewiadomy
  1062. Leśmowski Józef ditto
  1063. Linowski Konstanty obywatel
  1064. Lefevre Piotr ditto
  1065. Lipka Napoleon były wojskowy
  1066. Lipka Franciszek ditto
  1067. Liszewski Maciej ditto
  1068. Lutomirski Maciej ditto
  1069. Loman Jan Sekretarz hrabi Paca
  1070. Liśniewski Ignacy były wojskowy
  1071. Lewicki Arseni Bazylian
  1072. Lisiecki Roman były wojskowy
  1073. Langierman Jerzy Fryderyk Pułkownik z wojsk francuskich
  1074. Lanckorońcki hr. Henryk Podporucznik
  1075. Lanckoroński hr. Antoni Pułkownik
  1076. Lebelt vel Librecht Karol Podporucznik
  1077. Lebmann Fryderyk Lekarz
  1078. Lenkowski Adam urzędnik cywilny
  1079. Lepin Jan Oficer wojsk francuzkich
  1080. Lepin vel L'Espine Felibert Doktor
  1081. Lesiewski Józef Podporucznik
  1082. Lefevr Juliusz ditto
  1083. Lecki Józef ditto
  1084. Ligensa Andrzej były wachmistrz
  1085. Leśniewski Józef Kapitan
  1086. Lipiński Albert Podporucznik
  1087. Lipka Piotr podoficer
  1088. Lipowski Ignacy Porucznik
  1089. Lipski Józef Podporucznik
  1090. Łoniewski Ludwik Porucznik
  1091. Łajecki Franciszek wachmistrz
  1092. Łahanowski J. Kapitan
  1093. Łaczkowski A. Podpułkownik
  1094. Łaszniewski M. Porucznik
  1095. Łukaszewicz A. ditto
  1096. Łazowski ditto
  1097. Łubieniecki hrabia Hipolit Podporucznik
  1098. Łempicki Teodor były wojskowy
  1099. Łukomski Porucznik
  1100. Łenczycki ditto
  1101. Łabędzki Konstanty były wojskowy
  1102. Łękowski Adam niewiadomy
  1103. Łada Konstanty były Oficer
  1104. Łempicki August były wojskowy
  1105. Łabęski Seweryn Podporucznik
  1106. Łabęski Julian obyw. później Podporucz.
  1107. Łobertyński Józef Kapitan
  1108. Łobertyński Narcyz Podporucznik
  1109. Łodziński Józef Porucznik
  1110. Łodochowski hrabia Marcin Kapitan
  1111. Łączyński Filip Podporucznik
  1112. Łopata Wiktor Jan ditto
  1113. Łosowski Konstanty ditto
  1114. Łubowicki Ignacy podoficer
  1115. Łuziński Adam Podporucznik
  1116. Łutomski Bartłomiej dymis. Porucznik
  1117. Łutomski Jakób Podporucznik
  1118. Łapiński Jan ditto
  1119. Łaskowski Seweryn dttto
  1120. Łacki Jan ditto
  1121. Morozewicz Kalixt Poseł
  1122. Mirski xiążę Bogumił obywatel
  1123. Małachowski Stanisław Podporucznik
  1124. Maciejewski Ignacy ditto
  1125. Michałowski Seweryn Kapitan
  1126. Mielkowski Mikołaj cudzoziemiec
  1127. Majewski Stanisław Podporucznik
  1128. Marczewski Józef Kapitan
  1129. Merbeler Karol Porucznik
  1130. Mogiłnicki Ignacy ditto
  1131. Matuszyński Jan Fryderyk Lekarz batal.
  1132. Matuszewski Hipolit Sztabs-lekarz
  1133. Miłowski Alexander obywatel
  1134. Merzkowski Jan Akademik
  1135. Musiałowicz Eustachy ditto
  1136. Makowski Rajmund feldfebel
  1137. Mierzejewski Paweł podoficer
  1138. Makowski Gotlieb Akademik
  1139. Markiewicz Paweł pisarz
  1140. Mikulski Franciszek żołnierz
  1141. Majewski Wojciech ditto
  1142. Mrozowski Antoni ditto
  1143. Marcinczewski Adam Akademik
  1144. Misiewicz Jan student
  1145. Miej Jan Akademik
  1146. Murawski Erywan student
  1147. Moszczewski Hieronim Akademik
  1148. Moszołowski Bonawentura obywatel
  1149. Mickiewicz Kazimierz ditto
  1150. Miałkowski Michał podoficer
  1151. Malinowski Filip kapelan
  1152. Mizerkiewicz Józef dyakon
  1153. Morycz Franciszek student
  1154. Misiewicz Jan obywatel
  1155. Malinowski Jan podoficer
  1156. Modelski Konstanty Akademik
  1157. Markowski Józef vel Ignacy żołnierz
  1158. Moczulski Tomasz ditto
  1159. Mroczkowski Xawery ditto
  1160. Michaelis Zygmunt gimnazista
  1161. Mertych Marcin żołnierz
  1162. Michałowski Kazimierz Chirurg
  1163. Miklaszewski Wincenty Nauczyciel
  1164. Malinowski Franciszek gimnazista
  1165. Meryewicz Piotr żołnierz
  1166. Marcinkowski T. Porucznik
  1167. Mikołowski B. Kapitan
  1168. Muchrzyński niewiadomy
  1169. Mierchel Porucznik
  1170. Mej J. Chirurg
  1171. Migurski J. Porucznik
  1172. Michałowski Sztab-lekarz
  1173. Małonkiewicz K. Porucznik
  1174. Matuszyński Sztab-lekarz
  1175. Mogielnicki Porucznik
  1176. Moszyński ditto
  1177. Majewski J. xiądz
  1178. Majewski P. Porucznik
  1179. Malessa W. ditto
  1180. Mitelski J. ditto
  1181. Markowski K. ditto
  1182. Mickiewicz T.ditto
  1183. Medeksa ditto
  1184. Makuks T. ditto
  1185. Miller Ignacy ditto
  1186. Misiński Henryk uczeń Uniw. Wileńsk.
  1187. Milewski Franciszek były wojskowy
  1188. Mirkowski Felix ditto
  1189. Micułowski Maurycy ditto
  1190. Mikułowski Tomasz ditto
  1191. Mirosławski Adam Pułkownik
  1192. Mikhałowski Ignacy były wojskowy
  1193. Młocki Mikołaj ditto
  1194. Matajewski Walenty żołnierz
  1195. Michałowski Piotr obywatel
  1196. Mittwoch T. Porucznik
  1197. Malczewski Seweryn były wojskowy
  1198. Malczewski Wilhelm ditto
  1199. Muchczyński Roman ditto
  1200. Miracki Kapitan
  1201. Mierderzyński Juwencyusz były wojskowy
  1202. Maszkowski Julian ditto
  1203. Modleński Antoni ditto
  1204. Miecznikowski Franciszek Kapitan
  1205. Malicki Józef żołnierz
  1206. Miaskowski Józef żołnierz
  1207. Morawski Franciszek były wojskowy
  1208. Mystkowski Maciej ditto
  1209. Miller Leopold Porucznik
  1210. Młochowski Hippolit, Józef b.wojskowy
  1211. Maliszewski Wincenty ditto
  1212. Maciejewski Ignacy niewiadomy
  1213. Mitron Grzegorz ekonom
  1214. Magarzewski Teodor Porucznik
  1215. Majewski Michał Podoficer
  1216. Mararaki Leopold żołnierz
  1217. Mazurkiewicz Józef Leśniczy
  1218. Majkowski Euzebi Kazimierz Kadet
  1219. Małecki Jan Podporucznik
  1220. Malicki Franciszek Porucznik
  1221. Malicki Jan Podoficer
  1222. Małoszek Ignacy Podporucznik
  1223. Malczewski Władysław ditto
  1224. Malczyński Konstanty ditto
  1225. Margowski Marcin ditto
  1226. Marchiewicz Joachim ditto
  1227. Markowski Faustyn ditto
  1228. Martynowski Alexander Porucznik
  1230. Marcinkiewicz Albert Kapitan
  1231. Mass Gotfryd Podporucznik
  1232. Matraszek Jan ditto
  1233. Majer Franciszek Porucznik
  1234. Mieduszewski Karol ditto
  1235. Mekarski Nepomucen ditto
  1236. Miełczewski Franciszek Porucznik
  1237. Mękarski Józef ditto
  1238. Miecznikowski vol Mieczkowski Tadeusz Podporucznik
  1239. Mikorski Józef Porucznik
  1240. Mikułowski Jerzy zołnierz
  1241. Milewski Maciej podoficer
  1242. Malewski Stanisław Porucznik
  1243. Mirecki Alexander urzędnik cywilny
  1244. Mirosławski Ludwik żołnierz
  1245. Michalewski Ludwik Podporucznik
  1246. Michliński Jan kandydat medycyny przy Uniwersytecie Wileńsk.
  1247. Michniewski Jan Lekarz
  1248. Muśnicki Leon obywat. później Podporucz.
  1249. Mniewski Teofil podoficer
  1250. Modliński vel Paruszewski Ignacy Józef Podporucznik
  1251. Modliński Napoleon Porucznik
  1252. Mokrski Ignacy ditto
  1253. Mol Michał Podporucznik
  1254. Moniczewski Wiktor ditto
  1255. Moczyński Alexander ditto
  1256. Mrozowski Franciszek ob. póź. Podpor.
  1257. Myszkowski Wiktor Podporucznik
  1258. Michałowski Jan ditto
  1259. Mokrzecki Ludwik chorąży
  1260. Mochnacki Bazyli niewiadomy
  1261. Nieznański Ferdynand Major
  1262. Nowodworski Stanisław Porucznik
  1263. Niedźwiecki Leonard student
  1264. Nowosielski Felicyan Akademik
  1265. Mikołowski Tomasz żołnierz
  1266. Niewiadomski Józef ditto
  1267. Niekiłowicz Tomasz Akademik
  1268. Narwocki Jan student
  1269. Nowicki Józef podoficer
  1270. Nowak Faustyn gimnazista
  1271. Namysłowski Frenciszek mieszczanin
  1273. Narwic Jan uczeń
  1274. Nowak Sebastyan podoficer
  1275. Naclitmann Jan Sekr. w wyd. gazety
  1276. Nagórski Józef student
  1277. Niski Alexander urzędnik cywilny
  1278. Noskow Joachim żołnierz
  1279. Nieszkowski Porucznik
  1280. Narzewski Sekretarz
  1281. Nikiel G. Porucznik
  1282. Nagiel A. ditto
  1283. Niemierycz J. Porucznik
  1284. Nieradzki M. ditto
  1285. Niemirycz W. Kapitan
  1286. Niezabitowski ditto
  1287. Nieprzecki Wincenty Porucznik
  1288. Nakwaski Henryk Człon. Kom. T. Kred
  1289. Nejmark Jan były wojskowy
  1290. Nejmark Leon ditto
  1292. Neumann Józef Kalasan. były wojskowy
  1294. Niemcewicz Julian Sekr. Senatu
  1295. Niementowski były Oficer
  1296. Nowak Józef podoficer
  1299. Niewęgłowski Józef były wojskowy
  1300. Niewęgłowski Antoni ditto
  1301. Nietrebski Jan niewiadomy
  1302. Niemojowski Franciszek Porucznik
  1303. Niemyski Ludwik niewiadomy
  1304. Nesterowicz Michał ob. następnie wojsk.
  1305. Nagórmczewski Jakób Porucznik
  1306. Naeczyński Józef ditto
  1307. Narolski Mikołaj wachmistrz
  1308. Niewielski Wincenty Podporucznik
  1309. Niewiarowski Hieronim podoficer
  1310. Niewiarowski Bonifacy Podporucznik
  1311. Nidecki Romuald ditto
  1312. Niedzielski Paweł ditto
  1313. Niemojewski Alexander Porucznik
  1314. Nierupczyński Józef Podporucznik
  1315. Nieciecki August podoficer
  1316. Nieczyński Henryk Podporucznik
  1317. Nowakowski Jan podoficer
  1318. Nowicki Xawery ob. później Podporucznik
  1319. Nowicki Józef Podporucznik
  1320. Nejmann Antoni niewiadomy
  1321. Nowicki Wincenty obyw. później Major
  1322. Olechowski Redempt Podpułkownik
  1323. Osiński Slanisław Kapitan
  1324. Orzelski Klecyan Porucznik
  1325. Ossuchowski Wiktor ditto
  1326. Obremski Michał ditto
  1327. Olwiński Jan ditto
  1328. Orański Antoni student
  1329. Ostrowski Felix Akademik
  1330. Oroczyński Józef pisarz
  1331. Oczkowski Stanisław Akademik
  1332. Olszewski Stanisław ditto
  1333. Ochocki Jan ditto
  1334. Oczeński Tomasz żołnierz
  1335. Ostrowski Antoni gimnazista
  1336. Ostrowski Jan obywatel
  1337. Oprządkiewicz Józef Dozorca Korp. Kad.
  1338. Olszewski J. Porucznik
  1339. Otkiewicz K. ditto
  1340. Otkiewicz S. ditto
  1341. Obremski K. Kapitan
  1342. Ołtarzewski M. Porucznik
  1343. Olędzki G. ditto
  1344. Orłowski A. ditio
  1345. Okulski Major
  1346. Orzechowski G. Porucznik
  1347. Odelski S. Kapitan
  1348. Oczarski A. Porucznik
  1349. Olkowski Antoni były Adjunkt
  1350. Ossoliński hrabia Stanisław obywatel
  1351. Ogrodziński Jan niewiadomy
  1352. Oborski Kazimierz Podpułkownik
  1353. Ossowski Piotr były wojskowy
  1354. Osławski Wiktor ditto
  1355. Orzeszkowski Ignacy ditto
  1356. Ordon Konstanty były Oficer
  1357. Okniński Stanisław ditto
  1358. Okęcki Józef Podporucznik
  1359. Ordęga Józef były wojskowy
  1360. Orłowski Franciszek ditto
  1361. Obuchowicz Franciszek były Major
  1362. Ogrodowicz Józef podoficer
  1363. Odynicki Antoni Podporucznik
  1364. Odynicki Tomasz ditto
  1365. Oksiński Juliusz ditio
  1366. Olenicz Alexander ditto
  1367. Oliwiński Ludwik ditto
  1368. Ordysiński Franciszek
  1369. Ordyniec Felix Kapitan
  1370. Orzechowski Józef żołnierz
  1371. Orliński Piotr Podporucznik
  1372. Orłowski Seweryn Porucznik
  1373. Ośmiałowski Ludwik Assessor Trybunałn Cywilnego Wdztwa Mazowieckiego
  1374. Osmulski Mikołaj Kapitan
  1375. Ostrowski Jan Podporucznik
  1376. Ostrowski Karol ditto
  1377. Ostrowski Julian ditto
  1378. Otowski Józef dymissyonowany Kapitan
  1379. Otocki Antoni Podporucznik
  1380. Otocki Ludwik ditto
  1381. Otto Jan podoficer
  1382. Omieciński Jan Podporucznik
  1383. Obuchowski Kazimierz Chorąży
  1384. Olszewski Jan niewiadomy
  1385. Pac hrabia Ludwik były Jenerał
  1386. Piwnicki Jan Major
  1387. Podowski Antoni były wojskowy
  1388. Patocki Ignacy Podporucznik
  1389. Paszkowski Franciszek Kapitan
  1390. Potocki hrabia August Podporucznik
  1391. Potocki hrabia Maurycy ditto
  1392. Plagowski Ludwik Podpułkownik
  1393. Pieszczyński Benedykt Major
  1394. Przezdziecki Piotr ditto
  1395. Podgórski Józef Kapitan
  1396. Prusimowski Hipolit Porucznik
  1397. Prosnowski Ludwik Podporucznik
  1398. Proziński Francsszek ditto
  1399. Pierszanowski Andrzej posługacz
  1400. Przeniewski Antoni Kapitan
  1401. Plewiński Józef Porucznik
  1402. Paczkowski Floryan Podporucznik
  1403. Pulwiński Antoni student
  1404. Prostyński Henryk żołnierz
  1405. Puchalski Józef pisarz
  1406. Plewe Felix były wojskowy
  1407. Paszkowski Walenty Akademik
  1408. Piemążek [Pieniążek?] Alexander ditto
  1409. Przepałkowski Antoni ditto
  1410. Połacki Maciej podoficer
  1411. Paśkiewicz Stanisław, Akademik
  1412. Pieniążek Szczęsław ditto
  1413. Pacewicz Jan ditto
  1414. Pawłowski Adam ditto
  1415. Piotrowski Jan ditto
  1416. Pachulski Floryan obywatel
  1417. Potocki Hilary żołnierz
  1418. Piotrowski Szymon żołnierz
  1419. Piwowarski Saul ditto
  1420. Pieńkowski Kazimierz Nauczyciel
  1421. Pawłowski Antoni żołnierz
  1422. Petynety Jakób student
  1423. Piłaczyński Faustyn podoficer
  1424. Pawlicki Stanisław żołnierz
  1425. Pianowski Wojciech Akademik
  1426. Paskiewicz Bernard żołnierz
  1427. Piotrowski Maciej ditto
  1428. Pawłowski Tomasz urzędnik cywilny
  1429. Pawłowski Józef gimnazista
  1430. Pigorzelski Antoni ekonom
  1431. Potkiewicz Jan podoficer
  1432. Paczkowski Józef ditto
  1433. Poczobat Adam obywatel
  1434. Pikułowski Franciszek żołnierz
  1435. Pignau Karol posługacz
  1436. Paliński Kazimierz podoficer
  1437. Piotroczewski Piotr obywatel
  1438. Przybuski Józef żołnierz
  1439. Poradowski Klemens żołnierz
  1440. Przyborowski Jakób podoficer
  1441. Potocki Ludwik Major
  1442. Piotrowski J. Porucznik
  1443. Podolski niewiadomy
  1444. Pomznacki J. Porucznik
  1445. Plewiński K. ditto
  1446. Piecki ditta
  1447. Porodzic T. ditto
  1448. Pozowski A.ditto
  1449. Potocki X. ditto
  1450. Psarski S. W. ditto
  1451. Płuszyński S. Porucznik
  1452. Porczyński S. Major
  1453. Płuszczański M. Porucznik
  1454. Palch A. ditto
  1455. Prochnicki Alexander Porucznik
  1456. Poticz ditto
  1457. Pomimski N. ditto
  1458. Polkewski [Polkowski?] A. ditto
  1459. Prokopowicz T. ditto
  1460. Pulkowski A. ditto
  1461. Polakowski ditto
  1462. Pfader T. ditto
  1463. Pawłowski A. Kapitan
  1464. Pilecki K. Porucznik
  1465. Przybylski T. ditto
  1466. Połubiński ditto
  1467. Piotrowicz L. ditto
  1468. Palusiński Roch Sztab lekarz
  1469. Przeorski Błażej żołnierz
  1470. Psarski niewiadomy
  1471. Polewski kanonier
  1472. Potocki Leopold były wojskowy
  1473. Potocki Kazimierz ditto
  1474. Pątkowski Franciszek Kapitan
  1475. Pieniążek Albin Podporucznik
  1476. Przezdziecki Karol Kapitan
  1477. Popiel Adolf były wojskowy
  1478. Ptaszyński Karol służący oficerski
  1479. Pieniążek Wiktor były wojskowy
  1480. Ponikiewski Józef ditto
  1481. Pietraczyński Mikołaj Podporucznik
  1482. Pieniążek Odrowąż. Floryan, były oficer
  1483. Przybylski Ludwik ditio
  1484. Potocki Herman obywatel
  1485. Potocki Józef ditto
  1486. Pląskowski Eugeni były wojskowy
  1487. Pląskowski Alexy ditto
  1488. Podbielski Leopold ditto
  1489. Puszelt baron Antoni obywatel
  1490. Plater hrabia Ludwik były Radca
  1491. Płoszyński Napoleon były wojskowy
  1492. Poslempski(Postempski?) Karol ditto
  1493. Przezdziecki Józef były oficer
  1494. Podczaski Władysław były wojskowy
  1495. Przezdzicki Jan ditto
  1496. Plater hrabia Zyberg, Kazimierz ditto
  1497. Podniesinski Józef były wojskowy
  1498. Pluciński Sebastyan ditto
  1499. Pawsza Aiexander ditto
  1500. Petnicki Leonard ditto
  1501. Pruszyński Romuald ditto
  1502. Przezdziecki Hilary ditto
  1503. Przezdziecki Leopold ditto
  1504. Piotrowski Józef niewiadomy.
  1505. Pangowski Michał były Urzędnik Komisyi Rządowej Wojny
  1506. Palichnowski Jgnacy Podporucznik
  1507. Panzer Hyacenty ditto
  1508. Paprocki Emeryk Akademik
  1509. Parent Jan Lekarz
  1510. Pasierbski Józef Porucznik
  1511. Paskosowski Alexander Podporucznik
  1512. Paszkowski Jan ditto
  1513. Panczyński Józef Lekarz
  1514. Pausza Alexander Podporucznik
  1515. Pacyna Antoni Rotmistrz
  1516. Paszkowski vel Płaskowski Euzebiusz Podoficer
  1517. Paszkiewicz Józef żołnierz
  1518. Pclit(Pelit?) Jerzy Lekarz
  1519. Pieńkowski Jgnacy Podoficer
  1520. Pieńkowski Ludwik Podporucznik
  1521. Perrot Jan Podoficer
  1522. Petka Edward obywatel późn. Podpor.
  1523. Piotrowicz Józef Podporucznik
  1524. Piotrowski Antoni były Kapitan
  1525. Piotrowski Rudolf Podoficer z pułku gwardyi Litewskiej
  1526. Pikarski Michał Podoficer
  1527. Pilichowski Jerzy Chorąży
  1528. Pisarzewski Jakób Podporucznik
  1529. Pityński Felix Porucznik
  1530. Pijanowski Andrzej Podoficer
  1531. Płachecki Jan Major
  1532. Płoński Władysław Podporucznik
  1533. Płuszański Józef żołnierz
  1534. Płuszewski Antoni Podporucznik
  1535. Podładowski Filip ditto
  1536. Podlesiecki Józef Porucznik
  1537. Pokrzywnicki Antoni żołnierz
  1538. Podfilipski Konstanty Podporucznik
  1539. Pokrzywnicki Edward Porucznik
  1540. Potkański Adolf ditto
  1541. Poniński Henryk obywatel następnie Porucznik
  1542. Poniński Edward Podporucznik
  1543. Popławski Hipolit ditto
  1544. Pociej Konstanty Podoficer
  1545. Proszyński Józef Podporucznik
  1546. Prusiński Jan ditto
  1547. Prusinowski Tadeusz Podoficer
  1548. Przewoski Tomasz Podporucznik
  1549. Przepałkowski Marcelli Podoficer
  1550. Psarski Antoni Wachmistrz
  1551. Psarski Jan Podporucznik
  1552. Pulcherowski Ignacy Podporucznik
  1553. Paczyński Wincenty Podoficer
  1554. Piagłowski Adam Podporucznik
  1555. Pelkowski(Petkowski?) Karol niewiadomy
  1556. Przybylski Kazimierz ditto
  1557. Przyworski Konrad ditto
  1558. Palm Edward ditto
  1559. Palm Emanuel ditto
  1560. Przyborowski Tadeusz były wojs.
  1561. Rybiński były Pułkownik, a w czasie rewolucyi dowódca korpusu byłych wojsk Polskich
  1562. Różycki(Rożycki?) Samuel były wojskowy
  1563. Różycki(Rożycki?) Alexander ditto
  1564. Rokowski Tytus Podporucznik
  1565. Rusocki Edward ditto
  1566. Rzepecki Emil dito
  1567. Rajdyg Anastazy Porucznik
  1568. Rozmarynowski Józef Podporucznik
  1569. Radziejewski Michał ditto
  1570. Ror Jan ditto
  1571. Gybiński Wincenty podoficer
  1572. Roman Teodor Akademik
  1573. Rymcza Ignacy ditto
  1574. Raczyński Franciszek żołnierz
  1576. Panachowski Michał ditto
  1577. Rutkowski Roman Akademik
  1578. Różański(Rożański?) Salomon podoficer
  1579. Rutkowski Karol obywatel
  1580. Ratyński Maciej podoficer
  1581. Radczyński Józef żołnierz
  1582. Rutkowski Ludwik feldfebel
  1583. Rozenfeld Franciszek podoficer
  1584. Rogaliński Jan obywatel
  1585. Rupniewski Wojciech żołnierz
  1586. Rostkowski Stanisław ditto
  1587. Rychter Kazimierz ditto
  1588. Buczkowski(Baczkowski?) Piotr gimnazista
  1589. Rożniecki Franciszek żołnierz
  1590. Radzicki Jan student
  1591. Rutkowski Józef żołnierz
  1592. Rotkowski Sztab-Lekarz
  1593. Radziejewski Pułkownik
  1594. Ryżyński B. Porucznik
  1595. Rydecki L. Kapitan
  1596. Rapocki Porucznik
  1597. Rzepecki J. ditto
  1598. Romiszewski W. ditto
  1599. Rożewski A. ditto
  1600. Rubiński K. ditto
  1601. Rybiński A. ditto
  1602. Rzewuski Dominik Podporucznik
  1603. Radziwiłowicz Adam były wojskowy
  1604. Rajzacher Jakób ditto
  1605. Rajzacher Walenty ditto
  1606. Rotermund Waleryan ditto
  1607. Rotermund Sylwester ditto
  1608. Rotermund Modest ditto
  1609. Radkiewicz Major
  1610. Roguski Maciej były wojskowy
  1611. Rozbicki Piotr ditto
  1612. Remiszewski Franciszek ditto
  1613. Remiszewski Jan ditto
  1614. Remiszewski Stanisław ditto
  1615. Powicki Tomaszditto
  1616. Roszczewski Hieronim ditto
  1617. Radzimiński Erazm syn Prezesa Rady Wojewódzkiej Wdztwa Lubelskiego
  1618. Radłowski Xawery były wojskowy
  1619. Rafaczyński Jan Kanty ditto
  1620. Rojowski Konstanty ditto
  1621. Rudnicki Józef ditto
  1622. Roczyński Hieronim Porucznik
  1623. Rudkowski Ludwik Kapitan
  1624. Raych de Rocheym Ferdynand Porucznik
  1625. Rostkowski Woyciech były wojskowy
  1626. Romanowski Napoleon Chrz. ditto
  1627. Radziwiłowicz Jakób były wojskowy
  1628. Rościszewski Adolf niewiadomy
  1629. Rudnicki Jakób Bazylian
  1630. Rosienkiewicz Marcin były wojskowy
  1631. Radowicki Waldemar Jan Podporucznik
  1632. Radoński [Badoński ?]Anastazy ditto
  1633. Radoński Franciszek ditto
  1634. Radoszewski Antoni ditto
  1635. Rakowski Kazimierz ditto
  1636. Romarino Hieronim Pułkownik wojsk francuskich
  1637. Rasa [Rasn Basn Basa Rasz ?] Arnolf Kapitan
  1638. Raube Franciszek Podporucznik
  1639. Raczyński Edward żołnierz
  1640. Raszewski Wacław były Kapitan
  1641. Raczewski Maurycy Porucznik
  1642. Rasz Józef podoficer
  1643. Regnuł Edward Lekarz
  1644. Reinhold Kazimierz Podporucznik
  1645. Reinowicz Albert ditto
  1646. Reiser Kazimierz podoficer
  1647. Rekiller Felix dymissyonowany Kapitan wojsk francuzkich
  1648. Rempeliński Jan Kapitan
  1649. Renczynski Jerzy podoficer
  1650. Rechlewski Wincenty podoficer
  1651. Rzewuski Jan Podporucznik
  1652. Rzewuski Józef Porucznik
  1653. Rzewuski Teodor Podporucznik
  1654. Rzewuski Tomasz ditto
  1655. Rydzek Bernard obywatel
  1656. Ryng Józef podoficer
  1657. Rytterband Ludwik Lekarz
  1658. Rogalski Piotr Porucznik
  1659. Rogaski Kazimierz ditto
  1660. Rogaski Stefan Podporucznik
  1661. Rogowski KlemensPorucznik
  1662. Rogoziński Konstanty Podporucznik
  1663. Roguski Alexander Kapitan
  1664. Roze Jan Nepomucen Podporucznik
  1665. Rojewski Marcin podoficer
  1666. Romin [Roman ?] Felix podoficer
  1667. Romiszewski Marcin Porucznik
  1668. Rongel Jan Lekarz
  1669. Rondo Alfons obywatel później Podpor.
  1670. Rostkowski Witold Podporucznik
  1671. Rochetyn Wiktor Kapitan Adjutant Romarino
  1672. Rudkowski Antoni Podporucznik
  1673. Rudkowski Kajetan ditto
  1674. Rudkowski Teofil ditto
  1675. Rumpel Ludwik Podporucznik
  1676. Rupniewski Nikodem obywatel później Podporucznik
  1677. Rappert Henryk podoficer
  1678. Rusiecki Józef Major dymissyonowany
  1679. Russel Piotr Lekarz
  1680. Rudzki Alexander Podporucznik
  1681. Rybiński Antoni ditto
  1682. Rybicki Jan vel Stanisław podoficer
  1683. Rybczyński Aloizy dymissyonowany Kapitan
  1684. Rożycki Karol ditto
  1685. Rudnicki Maxymilian, niewiadomy
  1686. Stępkowski Jan Kapitan
  1687. Skarżyński Kazimierz Pułkownik
  1688. Suchorski Marcelli obywatel
  1689. Strotowski Franciszek Sztab-lekarz
  1690. Starczewski Ignacy Podporucznik
  1691. Szczaniecki Jan Kapitan
  1692. Strzemieczny Stanisław ditto
  1693. Szamowski Teodor ditto
  1694. Sędzimir Józef Podpor
  1695. Swierczewski Józef ditto
  1696. Słomczyński Antoni ditto
  1697. Szofer Karol ditto
  1698. Sandecki Jakób ditto
  1699. Stempkowski Jan ditto
  1700. Slatewicz Paweł Podporucznik
  1701. Swidczyński Ludwik ditto
  1702. Sitkiewicz Jan ditto
  1703. Samboliński Floryan podchorąży
  1704. Sułkowski Ignacy Kapitan
  1705. Szatyński Ildefons Porucznik
  1706. Sosnowski Józef żołnierz
  1707. Szelicki [Szeliski ?] Józef feldfebel
  1708. Sakin Adam Akademik
  1709. Szabrzyjewicz Franciszek student
  1710. Strzelecki Walenty podoficer
  1711. Swiętorzecki Ludwik Akademik
  1712. Stanisławski Felix ditto
  1713. Stankiewicz Michał muzykant
  1714. Serdlatz Adam mieszczanin
  1715. Swałowski Teodor Akademik
  1716. Stępiński Franciszek ditto
  1717. Szarf Antoni uczeń
  1718. Staniszewski Andrzej Akademik
  1719. Smiałkowski Józef uczeń
  1720. Szaładejski Józef żołnierz
  1721. Szab Stanisław ditto
  1722. Sobiecki Ignacy ditto
  1723. Sinowski Borysław Akademik
  1724. Sokolnik Maciej ditto
  1725. Seklacki Kleofous podoficer
  1726. Slandrzewicz Jan mieszczanin
  1727. Stepułkowski Tomasz feldfebel
  1728. Stolski Wincenty Akademik
  1729. Szczurkiewicz Piotr Assessor
  1730. Sulimowski Józef Akademik
  1731. Szamocki Henryk ditto
  1732. Sliwiński Adam gimnazista
  1733. Stępkowski Adam żołnierz
  1734. Szustakowski Antoni Akademik
  1735. Siemiński Wojciech Nauczyciel
  1736. Sletpiński Bartłomiej obywatel
  1737. Szymanowski Albert żołnierz
  1738. Sobolewski Józef ditto
  1739. Suwacki Andrzej ditto
  1740. Sokołowski Tytus ditto
  1741. Szydłowski Ludwik Chorąży
  1742. Skrzyniecki Jan ditto
  1743. Szymański Ignacy żołnierz
  1744. Storo Walenty ditto
  1745. Starczyński Jan ditto
  1746. Srednicki Tomasz gimnazista
  1747. Sachocki [Sąchocki ?] Piotr żołnierz
  1748. Skowroński Albert ditto
  1749. Syczyński Tomasz Buchalter
  1750. Suniewicz Felix Redaktor Gazety
  1751. Smolski Dyonizy Urzędnik Cywilny
  1752. Sułanowski [Sołanowski ?] student
  1753. Sojecki Izydor były wojskowy
  1754. Szwabski Walenty Urzędnik
  1755. Sawicki Konstanty żołnierz
  1756. Szudziński Józef był przy Belwederze
  1757. Salewski Jan żołnierz
  1758. Stefański Lucyan ditto 
  1759. Szeniak Marcin żołnierz
  1760. Sokołowski Franciszek ditto
  1761. Skulimowski Klemens ditto
  1762. Szymański Ludwik ditto
  1763. Sikatowski Michał ditto
  1764. Sobolewski Audytor
  1765. Starowolski Kapitan
  1766. Szustakowski Major z Intendentury
  1767. Stefański Sekretarz
  1768. Swiderski Porucznik
  1769. Szwejkowski ditto
  1770. Szokalski Chirurg
  1771. Sawicki J. Kapitan
  1772. Szmith Sekretarz
  1773. Słubicki K. Porucznik
  1774. Stadnicki Kazimierz Aptekarz
  1775. Sokołowski J. Porucznik
  1776. Smoliński J. Pułkownik
  1777. Smocki J. Kapitan
  1778. Sługocki S. Porucznik
  1779. Szymański A. Kapitan
  1780. Sumiński A. Porucznik
  1781. Szczustkowski S. ditto
  1782. Sarnecki J. duto
  1783. Stabandzyński ditto
  1784. Stanpniewski ditto
  1785. Sokołowski Józef ditto
  1786. Szczuka A. ditto
  1787. Skrzyński J. ditto
  1788. Slewiński L. Kapitan
  1789. Szepk. E. Porucznik
  1790. Swieszewski J. ditto
  1791. Szelechowski U. Major
  1792. Szydłowski J. Porucznik
  1793. Suchodolski Podpułkownik
  1794. Sworzyjewski Porucznik
  1795. Starczewski L. ditto
  1796. Soszewski ditto
  1797. Suchodolski ditto
  1798. Sieski F. ditto
  1799. Sierawski K. Chirurg
  1800. Swardzicki Major
  1801. Szolarski Chirurg
  1802. Stamirowski August Major
  1803. Szwejke J. Porucznik
  1804. Sokołowski J. ditto
  1805. Strawiński A. ditto
  1806. Sadłucki L. Kapitan
  1807. Stabczyński S. Porucznik
  1808. Suchorzewski Jenerał
  1809. Sulimirski Faustyn były Oficer
  1810. Sulimirski Walenty ditto
  1811. Sobolewski Jerzy Hr. b. Adjut. N. Pana
  1812. Soldenhoff Franciszek Podporucznik
  1813. Sulewski Xawery niewiadomy
  1814. Szymanowski Tomasz były wojskowy
  1815. Szymanowski Wojciech ditto
  1816. Swiderski Wincenty ditto
  1817. Skarżyński Wincenty ditto
  1818. Sulewski Błażej ditto
  1819. Swidziński Ludwik ditio
  1820. Strzembosz Józef ditto
  1821. Sikorski Tomasz ditto
  1822. Skarżyński Stanisław ditto
  1823. Smoliński Józef ditto
  1824. Szoszkowski K. Porucznik
  1825. Skrodzki Józef Kapitan
  1826. Skwarski Józef były wojskowy
  1827. Szawłowski Edward ditto
  1828. Szymoński Kazimierz obywatel
  1829. Skarżyński baron Ambroży ditto
  1830. Suchorski Antoni ditto
  1831. Stankiewicz Piotr były Officer
  1832. Sieikowski Franciszek ditto
  1833. Stawiarski Franciszek ditto
  1834. Szenibek hrabia były Jenerał
  1835. Sehwartz Józef były wojskowy
  1836. Schwartz Jan ditto
  1837. Sierawski Julian były Jenerał
  1838. Sapieha xiąze Leon były Szambelan Dworu Jego Cesarsko Król. Mości
  1839. Stański Stanisław były wojskowy
  1840. Soseński Wojciech ditto
  1841. Skorupka Mateusz ditto
  1842. Sierputowski Karol Tadeusz ditto
  1843. Swietosławski Eugeniusz Porucznik z pułku 49 Jegrów wojsk Ces. Ros.
  1845. Smoliński Michał obywatel
  1846. Smoliński Hipolit ditto
  1847. Szlager podoficer z wojska Ros.
  1848. Szadkowski Jan były wojskowy
  1849. Szczepanowski Antoni ditto
  1850. Sarzyński Tytus ditto
  1851. Sawicz Józef ditto
  1852. Strusiewicz Jan ditio
  1853. Szawłowski Romuald ditto 
  1854. Szymanowski Józef b. Połkownik gwardyi, Adjutant J. C. K. Mości
  1855. Sokolnicki Demetry niewiadomy
  1856. Skirmunt Adam syn Mikołaja ditto
  1857. Sławicki Michał ditto
  1858. Siedlecki Józef były wojskowy
  1859. Suski Adam ditto
  1860. Sabatin Karol Podporucznik
  1861. Sabatin Władysław ditto
  1862. Sadowski Felix podoficer
  1863. Sałamoński Hieronim Podporucznik
  1864. Sauve Adolf podoficer
  1865. Sauve Ludwik uczeń szkoły Aplikacyj
  1866. Sachonowicz Szymon Podporucznik
  1867. Swieszewski Karol podoficer
  1868. Świniarski Stefan ditto
  1869. Sedilot Karol Lekarz
  1870. Sieślicki Ludwik Podporucznik
  1871. Sienicki Józef ditto
  1872. Sienicki Franciszek ditto
  1873. Sierakowski Ludwik były Porucznik
  1874. Sieroczęwski Fran. ob. później Kapitan
  1875. Serpent Franciszek Podporucznik
  1876. Sikorski Michał ditto
  1877. Sinkiewicz Jan żołnierz
  1878. Siczyński Franciszek podoficer
  1879. Skalski Antoni ditto
  1880. Skarczyński Wincenty urzędnik kommisyi Województwa Mazowieckiego
  1881. Skarczyński Felix Podporucznik
  1882. Skibiński Józef Porucznik
  1883. Skirmunt Julian xiądz
  1884. Skoraezewski Ignacy Podpoporucznik
  1885. Skoraezewski Maxymilian ditto
  1886. Skotnicki Denis żołnierz
  1887. Skoczyński Mikołaj junkier z pułku gwardyi Huzarów Grodzieńskich 
  1888. Skrzetuski Masymilian Kapitan
  1889. Skrzetuski Floryan Major
  1890. Skrzypkunas Wincenty Audytor
  1891. Skrocki Tomasz Kapitan
  1892. Skuraczewski Karol Podchorąży
  1893. Sławieński Wincenty Podporucznik
  1894. Slaski Felix ditto
  1895. Slekiewski Jan ditto
  1896. Słupecki Jan ditto
  1897. Smoliński Michał ob. później Podpor.
  1898. Stalewski Tadeusz podoficer
  1899. Starzyński Michał ob. później Podporucznik
  1900. Starzyński Jakób Podporucznik
  1901. Staszewski Józef ditto
  1902. Stępkowski Marcin podoficer
  1903. Stepniewicz Fab. ob. później Podpór
  1904. Stednicki Floryan Podporucznik
  1905. Strzelecki Tadeusz podoficer
  1906. Strzębosz Józef Major
  1907. Strzyszewski Piotr Podporucznik
  1908. Strzychaczewski Sylwester podoficer
  1909. Strusiński Antoni Kapitan
  1910. Strusiewicz Jan dymis. Podchorąży
  1911. Struś Andrzej Podporucznik
  1912. Stnart [Slnart?] Władysław podoficer
  1913. Sułgostowski Józef Podporucznik
  1914. Sułkowski Wincenty pisarz z pułku 2 strzelców konnych
  1915. Sułkowski Jan Podporucznik
  1916. Suchecki Win. obyw. później Porucznik
  1917. Suchecki Ignacy Podporucznik
  1918. Szawłowski Stanisław Kapitan
  1919. Szadbej Jan Podchorąży
  1920. Szapiński Józef Lekarz
  1921. Szelechowski Franciszek Podporucz
  1922. Seymkiewicz Michał podoficer
  1923. Szymański Kazimierz Podporucznik
  1924. Szymoński Marcelli ditto
  1925. Szymoński Felix podoficer
  1926. Szklarski Antoni Podporucznik
  1927. Szmigielski Jerzy ob. później Podpor.
  1928. Szmigielski Jan Porucznik
  1929. Sznejderski Antoni Podporucznik
  1930. Sznajder vel Sznajde Franciszek Major
  1931. Szrejder Chryzostem Krystyan Podpor.
  1932. Szumski Józef Major
  1933. Szczepanowski Baltazar Podporucznik
  1934. Szczaniecki Ludwik Podpułk.
  1935. Szczaniawski Antoni dymis. Porucznik
  1936. Szczepański Antoni podoficer
  1937. Sołonicki Antoni niewiadomy
  1938. Szelechowski Jan Porucznik
  1939. Szczęsny Józef. Oficer niewiad. jakiego stop.
  1940. Szeptycki Wincenty były Pułkownik
  1941. Strzebeiko Józef Porucznik
  1942. Sawicki Jan ditto
  1943. Szymański Jakób były wojskowy
  1944. Szymański Antoni ditto
  1945. Tymowski Kantorbery Poseł Ptu Częst.
  1949. Tomaszewski Leopold Porucznik
  1947. Turowski Franciszek ditto
  1948. Torajewicz Ferdynand Kancelista
  1949. Tomaszewski Wincenty Akademik
  1950. Tokarzewski Grzegorz ditto
  1951. Tye Michał żołnierz
  1952. Tokarczewski Grzegorz żołnierz
  1953. Tymosiak Szymon ditto
  1954. Tokarski Michał Assesor
  1955. Tymiński Antoni żołnierz
  1956. Trąbiński Porucznik
  1957. Tomkowicz ditto
  1958. Tomaszewski K. Porucznik
  1960. Tyl W. ditto
  1961. Tiewski X. ditto
  1962. Tyszka E. Major
  1963. Tychanowski J. Porucznik
  1964. Tolkmajer vel Toltenmajer obywatel i urzędnik galicyjski
  1965. Tyszkiewicz hr. Tadeusz były Jenerał
  1966. Tokarski Franciszek były wojskowy
  1967. Truszkowski Bernard ditto
  1968. Tański Józef ditto
  1969. Truszkowski Franciszek ditto
  1970. Tyszka Wiktor ditto
  1971. Tedwen Xawery ditto
  1972. Tuikiety Stanisław ditto
  1973. Tarkowski Andrzej ditto
  1974. Tyszycki Józef ditto
  1975. Torszyński Chorąży dymissyonowany z Nieświeckiego pułku karabinierów
  1976. Tysson Józef były wojskowy
  1977. Trzeciak Chirurg
  1978. Turski Jan obywatel
  1979. Tądowski Michał obywatel
  1980. Tarło Henryk uczeń
  1981. Tertory Józef syn Jakóba niewiadomy
  1982. Tarrol Klaudyusz Lekarz
  1983. Twardzikowski Eustachy Podporucznik
  1984. Tworowski Wincenty Porucznik
  1985. Terlecki Jan ditto
  1986. Tomasiewicz Adolf podoficer
  1987. Tomaszewski Kazimierz Podporucznik
  1988. Tomaszewski Maciej xiądz
  1989. Tomaszewski Kazimierz Podporucznik
  1990. Tomson Juliusz Lekarz
  1991. Tomski Maciej żołnierz
  1992. Topolski Józef podoficer
  1993. Trembecki Jakób Podporucznik
  1994. Trempiński Józef Kapitan
  1995. Trepka Stanisław Porucznik
  1996. Trzebiński Anzelm Podporucznik
  1997. Trzyński Ambroży ditto
  1998. Trzyński Napoleon urzędnik cywilny
  1999. Trompeczyński Dyogenes Podporucznik
  2000. Tromczyński Melchior Porucznik
  2001. Turkiewicz Benedykt Podporucznik
  2002. Turkuł Jan ditto
  2003. Turkuł Jan podoficer
  2004. Turowski Leopold Podporucznik
  2005. Turski Tomasz Kapitan
  2007. Tyszka Maryan Podporucznik
  2008. Tecław Franciszek niewiadomy
  2009. Tuchanowski Józef Porucznik
  2010. Tochmann Gaspar niewiadomy
  2011. Umiński były Jenerał
  2012. Urbański Romuald Podpułkownik
  2013. Urmowski Leon Akademik
  2014. Ułanowski Porucznik
  2015. Ulatowski Stanisław podoficer
  2016. Uleniecki Ignacy były wojskowy
  2017. Ubysz Wincenty Porucznik
  2018. Ulejn Jan Walenty Lekarz
  2019. Ulrych Franciszek Podporucznik
  2020. Uszczewski Leonard ditto
  2021. Ujazdowski Wincenty podoficer
  2022. Wrotowski Stanisław Podporucznik
  2023. Wróblewski Erazm student
  2024. Wrzozek J. niewiadomy
  2025. Winnicki ditto
  2026. Wielogłowski Walery obywatel
  2027. Wasilewski Piotr były wojskowy
  2028. Wasilewski Floryan ditto
  2029. Waysenhoff Władysław Kapitan
  2030. Wężyk Paweł ditto
  2031. Wyszkowski Hiacent podoficer
  2032. Wiślański Ludwik Kapitan
  2033. Wogucki Dyonizy Porucznik
  2034. Witkowski Paweł Podporucznik
  2035. Wybranowski Roman Podpułkownik
  2036. Wierzchlejski Antoni ditto
  2037. Wereszczyński Józef Podporucznik
  2038. Wierzchlejski Napoleon ditto
  2039. Winnicki Konstanty ditto
  2040. Wronnicki Franciszek ditto
  2041. Węgrowski Stanisław Major
  2042. Wiliński Ignacy podoficer
  2043. Wojnosiński Józef Akademik
  2044. Woroniec Ignacy Konstanty Akademik
  2045. Weber Teodor student
  2046. Wiśniewski Lucyan student
  2047. Wojtkiewicz Konstanty Akademik
  2048. Wojtkiewicz Onufry Leśniczy
  2049. Waśkiewicz Szymon kancelista
  2050. Wróblewski Ignacy pocztylion
  2051. Wierzkowski Antoni typograf
  2052. Wiśniewski Maciej Akademik
  2053. Wiśniewski Ludwik ditto
  2054. Wysocki Andrzej gimnazista
  2055. Włodkowski Walenty żołnierz
  2056. Wawrzelski Karol obywatel
  2057. Wawrzelska Z. żona
  2058. Wancel Krystyan podoficer
  2059. Wardecki Romuald mieszczanin
  2060. Wawrzyński Dyonizy żołnierz
  2061. Wroński Kasper ditto
  2062. Wojczenchowski Tomasz ditto
  2063. Weseli J. Porucznik
  2064. Wodzyński ditto
  2065. Wyganowski ditto
  2066. Wiszłowski ditto
  2067. Waszklewicz E. ditto
  2068. Wieczerski ditto
  2069. Wołyński Franciszek student
  2070. Włostowski Grzegorz wachmistrz
  2071. Wołski Tomasz Feldfebel
  2072. Wyszyński Maciej żołnierz
  2073. Walter Jan ditto
  2074. Weczerski Maxymilian ekonom
  2075. Wiczewicz Kazimierz gimnazista
  2076. Wyczurkowski Felix ditto
  2077. Wojcicki Kazimierz niewiadomy
  2078. Wołynkiewicz FeIix gimnazista
  2079. Wiśniewski Józef bombardyer
  2080. Wardo Józef żołnierz
  2081. Wiliński Kajetan gimnazista
  2082. Wilczyński Franciszek urzędnik cywilny
  2083. Węgrzynowski Antoni urzędnik
  2084. Wienkowicz Onufry Akademik
  2085. Woszczyński Kajetan urzędnik cywilny
  2086. Węczerski Marcin buchhalter
  2087. Wyborzyński S. Porucznik
  2088. Wroniecki Kapitan
  2089. Wągrowski A. Porucznik
  2090. Wangrowski S. Audytor
  2091. Wanzawski Porucznik
  2092. Willanowski W. ditto
  2093. Wierzbicki W. ditto
  2094. Wasilewski W. Kapitan
  2095. Witkowski Porucznik
  2096. Wojnowski ditto
  2097. Włoszewski ditto
  2098. Wyganowski A. ditto
  2099. Waszkiewicz E. ditto
  2100. Widzha K. Kapitan
  2101. Włodarski Porucznik
  2102. Wroński były wojskowy
  2103. Wysocki Edward niewiadomy
  2104. Wojczyński były Jenerał
  2105. Wistański Onufry Rotmistrz
  2106. Wielchurski Fryderyk Podporucznik
  2107. Wólicki Konstanty obywatel
  2108. Wielowiejski Maxymilian b. Oficer
  2109. Wieniawski Konstanty Porucznik
  2110. Wolski Cypryan były wojskowy
  2111. Wierciński Antoni ditto
  2112. Wentpap Krystyan ditto
  2113. Wolski Antoni Akademik
  2114. Wodzyński Karol
  2115. Wolicki hrabia niewiadomy
  2116. Wolski Kajetan były wojskowy
  2117. Walewski Felix obywatel
  2118. Wołowicz Wawrzyniec b. wojskowy
  2119. Wieszczycki Rudolf obywatel
  2120. Wielogłowski Bolesław uczeń
  2121. Wiszyński Artur syn obywatelski
  2122. Wonicki Wincenty były wojskowy
  2123. Woźniak Michał ditto
  2124. Walęcki ditto
  2125. Wyszomierski Jan ditto
  2126. Wojewódzki Józef ditto
  2127. Walczewski Wawrzeniec ditto
  2128. Woroniecki xtążę Lucyan ditto
  2129. Wężyk Władysław ditto
  2130. Warzycki Józef ditto
  2131. Wnorowski Piotr Podporucznik
  2132. Wiśniewski Mikołaj żołnierz
  2133. Witkowski Tadeusz ditto
  2134. Wołłowicz Ignacy były wojskowy
  2135. Wątróbka Reces ditto
  2136. Wąsowski Felix ditto
  2137. Wyszkowski Jan Adam ditto
  2138. Wierzbicki Jan ditto
  2139. Wysiekierski Bolesław uczeń Warsz. Uniw.
  2140. Wierzbicki Dominik były wojskowy
  2141. Wyleżyński b. Wójt gminy Monkotowa
  2142. Wawrowski Tomasz Podporucznik
  2143. Walewski Michał ditto
  2144. Walewski Felix Major
  2145. Wydrzychowski Leon Akademik
  2146. Wels Wolfgang Doktor
  2147. Wierzbicki Józef Pisarz z pułku 5 piechoty liniowej
  2148. Wereszczyński Adolf Podporucznik
  2149. Wereszczyński Maurycy Kapitan
  2150. Werner Jan były żołnierz
  2151. Wern Józef żołnierz
  2152. Wesołowski Roman kadet
  2153. Weferski Albin Podporucznik
  2154. Weferski Mikołaj ditto
  2155. Wieczkowski Jan dymis. Podporucznik
  2156. Wilczyński Jan Podporucznik
  2157. Wilczyński Józef podoficer
  2158. Wilczyński Marcelli Podporucznik
  2159. Winnicki Emil ditto
  2160. Winter Antoni ditto
  2161. Wiśkiewicz Karol Porucznik
  2162. Wiśniewski Adam ditto
  2163. Wiśniewski Antoni Podporucznik
  2164. Wiśniewski Jan Porucznik
  2165. Wiśniewski Tomasz Podporucznik
  2166. Wiśniowski Andrzej były Podporucznik
  2167. Witkowski Jan podoficer
  2168. Wittorski Michał Podporucznik
  2169. Wichliński Wacław Chorąży
  2170. Wichliński Józef Nauczyciel
  2172. Wiewiórowski Erazm żołnierz
  2174. Wodziński Antoni Podporucznik
  2175. Wodziński Michał ditto
  2176. Wojewódzki Wilhelm podoficer
  2177. Wojna Józef niewiadomy
  2178. Wojnarowski Józef Kapitan
  2179. Wojtkiewicz Jan podoficer
  2180. Wojczechowski Piotr Kapitan gwardii cechowej
  2181. Wojczechowski Franciszek Porucznik
  2182. Wolski Antoni obywatel później Podpor.
  2183. Wolski Waleryan podoficer
  2184. Wolski Hieronim Akademik
  2185. Wolszlegier Ignacy Rotmistrz
  2186. Woronicz Jan Porucznik
  2187. Wojakowski Karol Chorzały
  2188. Wojakowski Leonard podoficer
  2190. Wronna Alexander ditto
  2191. Wronnicki Józef Kapitan
  2192. Wroński Adam Podporucznik
  2193. Wolczyński Antoni podoficer
  2194. Wysocki Józef żołnierz
  2195. Wysocki Xnwery podoficer
  2196. Wysocki Nikodem xiądz
  2197. Wychowski Antoni Podporucznik
  2198. Wychowski Jan ditto
  2199. Wychowski Stanisław ditto
  2200. Wysławski Marcelli podoficer
  2201. Wisanowski Julian niewiadomy
  2202. Wiszniewski Zenon Porucznik
  2203. Węgierski Ferdynand były wojskowy
  2204. Węgierski Karol ditto
  2205. Wężopolski Józef Porucznik
  2206. Zaręba Antoni Podporucznik
  2207. Zdanowski J. niewiadomy
  2208. Ziemencki Józef deputowany obwodu Wieluńskiego
  2209. Zamojski hrabia Zdzisław Podporucznik
  2210. Zakrzewski Alfons ditto
  2211. Zwierczyński Wojciech Porucznik
  2212. Zmorski Teofil Podporucznik
  2213. Zabokrzycki Edward ditto
  2214. Zabokrzycki Hilary ditto
  2215. Zwirski Stanisław ditto
  2216. Zakinot Napoleon ditto
  2217. Zubowski Kazimierz urzędnik policyi
  2218. Zakrzewski Michał Akademik
  2219. Zacharewicz Sylwester ditto
  2220. Zarzycki Tomasz żołnierz
  2221. Zemiński Kazimierz ditto
  2222. Zelebelt Albert podoficer
  2223. Żychliński Jan uczeń
  2224. Zambrowski Kajetan Akademik
  2225. Zembicki Piotr ditto
  2226. Zieniecki Wincenty ditto
  2227. Zawisza Konstanty żołnierz
  2228. Zaniewski Antoni ditto
  2229. Zaruski Konstanty ditto
  2230. Zwierszchowski Adam student
  2231. Zieliński Kazimierz żołnierz
  2232. Zejdler Franciszek ditto
  2233. Zieleniewski Felix ditto
  2234. Zieliński Józef student
  2235. Zalewski Pioir żołnierz
  2236. Zaborowski Michał gimnazista
  2237. Zieliński Władysław student
  2238. Zubikowski Józef żołnierz
  2239. Zakrzewski Sylwester ditto
  2240. Zawadzki Ignacy gimnazista
  2241. Zakrzewski Mikołaj żołnierz
  2242. Zarzycki Jan Ekonom
  2243. Zieleniewski Anzelm gimnazista
  2244. Zalewski Cypryan żołnierz
  2245. Zarecki Teofil gimnazista
  2246. Zajączkowski Stanisław Akademik
  2247. Zagarzewski Michał student
  2248. Zdrowski Władysław ditto
  2249. Żydek Maciej żołnierz
  2250. Żyźniewski Daniel ditto
  2251. Żakowski Julian ditto
  2252. Zabłocki Major
  2253. Złotaszewski Porucznik
  2254. Zieliński R. ditto
  2255. Ziemacki M. ditto
  2256. Zdanowski J. ditto
  2257. Zapolski A. ditto
  2258. Zabokrzycki ditto
  2259. Znoiński hr. Józef ditto
  2260. Zalewski A. ditto
  2261. Zabicki S. d.tto
  2262. Zajfert ditto
  2263. Zyzniewski T. ditto
  2264. Żukowski T. ditto
  2265. Zieliński M. ditto
  2266. Żykiewicz T. Chirurg
  2267. Zawadzki Jakób Kapitan
  2268. Zagrodzki Podporucznik
  2269. Zelebel ditto
  2270. Znamirowski Jakób Assessor
  2271. Załuski hrabia Józef były Adjutant Najjaśniejszego Pana
  2272. Żarski Stanisław były wojskowy
  2273. Zieliński R. Porucznik
  2274. Zboiński Xawery były wojskowy
  2275. Zawisza Alfred ditto
  2276. Załuski hrabia Roman Kapitan
  2277. Zapiska Franciszek były wojskowy
  2278. Zaborowski były Oficer
  2279. Zakrzewski Karol ditto
  2280. Zwolski Alexander były wojskowy
  2281. Zamojski hrabia Władysław były Adjutant Jego C. M. W X. Konstantego
  2282. Ziemiański Jan xiądz
  2283. Zawadzki Jakób były wojskowy
  2284. Zielski A. Porucznik
  2285. Zeligowski ditto
  2286. Żaba 1 Porucznik z wojsk Ces. Ros.
  2287. Żaba 2 Kornet z wojsk Ces. Ros.
  2288. Zboiński Stanisław były wojskowy
  2289. Zboiński Wincenty ditto
  2290. Zimicki Alfons ditto
  2291. Żakinot Nepomucen Jan ditto
  2292. Żabicki Tadeusz ditto
  2293. Zabłocki Lampady Bazylian
  2294. Zabiełło hrabia Józef były Porucznik
  2295. Żarski Stanisław dymis. Major
  2296. Żalazowski Józef Podporucznik
  2297. Zyzmański Ignacy ditto
  2298. Ziołkowski Piotr Kapelan
  2299. Żełtowski Marcelli obywatel, później Podporucznik
  2300. Żółtowski Stanisław ditto
  2301. Żukowski Julian ditto
  2302. Żukowski Teofil ditto
  2303. Żurawski Józefditto
  2304. Żułtowski Hipolit ditto
  2305. Zabielski Rajmund podofeer
  2306. Zabielski Franciszek były Porucznik
  2307. Zabierzewski Jan podoficer
  2308. Zaborowski Franciszek obywatel później Podporucznik
  2309. Żabicki Felix Podporucznik
  2310. Zagorowski Józef ditto
  2311. Zgórowski Maxymilian ditto
  2312. Zagurowski Franciszek obywatel później Podporucznik
  2313. Zebera Michał były Pułkownik wojsk francuskich
  2314. Zakrzewski Adam Akademik
  2315. Zakrzewski Hieronim Podporucznik
  2316. Zaliski vel Zalewski Józef ditto
  2317. Zamorski Jan były Podporucznik
  2318. Zargowski Alexander Podporucznik
  2319. Zarembecki [Zarenicki ?] Franciszek podoficer
  2320. Zarzecki Wincenty ditto
  2321. Zarzycki Adam ditto
  2322. Żarnicki Wincenty Podporucznik
  2323. Zatkalin Piotr ditto
  2324. Zachocki Maryan ditto
  2325. Zwierszchowski Wacław obywatel później Podporucznik
  2326. Zgórski Adolf Podporucznik
  2327. Zdański Franciszek żołnierz
  2328. Zdziechowicz Wacław Podporucznik
  2329. Zagrzeda Wirgili ditto
  2330. Zegrzda Józef ditto
  2331. Ziliński Józef Porucznik
  2332. Ziliński Józef obywatel później Kapitan
  2333. Ziliński Leon Podporucznik
  2334. Ziliński Ludwik ditto
  2335. Ziliński Faustyn obywatel później Podporucznik
  2336. Zilmski Erazm Podporucznik
  2337. Zymecki Jan ditto
  2338. Zinkowicz Leon Porucznik
  2339. Zmiechowski Beniamin Podporucznik
  2340. Zubów Mikołaj ditto

   

   

  Za zgodność z listą ogólną, w biurze Kommisyi Radowej Przychodów i Skarbu utrzymywaną:
  Radca stanu Dyrektor Wydziału, (podp.) Piwnicki. Naczelnik Sekcyi Sekwestru i Konfiskat, S. Barankiewicz.

  ----------------

  Lista nazwisk jest publikowana w następujących numerach TP:
  TP : od pozycji - do pozycji
  58 :    1 -  209
  60 :  210 -  284
  62 :  285 -  499
  63 :  500 -  688
  66 :  689 -  804
  67 :  805 - 1205
  69 : 1206 - 1302
  70 : 1303 - 1478
  72 : 1479 - 1676
  75 : 1677 - 2025
  76 : 2026 - 2123
  78 : 2124 - 2267
  79 : 2268 - 2540

   


  27 sierpień 2012 r.


  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005