<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Lata 1918 - 1938 Informacje

 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 1
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 2
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 3
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 4
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 5
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 6
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 7
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 8
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 9
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 10
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Artyleria i Pancerniacy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Piechota
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Strzelcy i Saperzy
 • Odznaki Pułkowe WP 1920 - 1939 - Ułani i Szwoleżerowie
 • Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 11
 • 56 Pułk Piechoty w karykaturze
 • MAUZOLEUM - polegli w latach 1914 - 20
 • 84 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 39 Pułk Piechoty w karykaturze
 • 3 Pułk Lotniczy 1918 - 1928
 • Cmentarz Wojskowy w Białymstoku
 • 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich w karykaturze
 • Lotnicy 1918 - 1920
 • Cmentarz Wojskowy w Warszawie
 • Oficerowie Marynarki Wojennej - 1930 r.
 • Oficerowie Korpusu Sanitarnego – 1934 r.
 • V Dywizja Syberyjska
 • Rocznik oficerów kawalerii 1930
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 1
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 2
 • Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w karykaturze cz. 3
 • Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezerwy
 • Lista ofiar I wojny światowej - wrzesień 1914 r.
 • Groby żołnierzy z wojny polsko – bolszewickiej na cmentarzu w Rawiczu
 • Szematyzm funkcjonariuszy Straży Celnej 1927 r.
 • PST w Wilnie
 • Groby żołnierzy z lat 1914-1918 na cmentarzu w Rawiczu
 • Łódź. Popularne reklamy i ogłoszenia 1937 / 1939
 • Osadnicy wojskowi w powiecie Oszmiana w latach 1924 - 1939 r.
 • Żołnierze powiatu rudeckiego w okresie I wojny światowej
 • Pochowani na cmentarzu Obrońców Lwowa stan 1939 r.


 • Mieszkańcy powiatu rudeckiego,

  żołnierze armii austriackiej w okresie I wojny światowej,

  którzy zostali: ranni, polegli, wzięci do niewoli

  opracowanie Piotr Wiernik

   


  Opracowanie: Piotr Wiernik
  Wałbrzych, marzec 2013 r.
  Kontakt: piotr.wiernik@neostrada.pl
  Autor zezwala na kopiowanie, cytowanie i inne formy wykorzystania wykazu, pod warunkiem wskazania źródła i autora.    
                                                                 

  Wykaz powstał na potrzeby przygotowywanego zarysu dziejów miasta Komarna. W trakcie gromadzenia materiałów uznałem, że ujmując w nim  mieszkańców Komarna, warto wpisać żołnierzy powiatu rudeckiego. Brzmienie nazwisk osób z poszczególnych miejscowości wskazuje na liczne powiązania i koligacje między nimi. Zaświadcza także, że ich zamieszkiwanie na tym terenie miało długotrwały charakter.
  Prezentowany wykaz jest surowym materiałem, który będzie dalej opracowywany dla potrzeb wspomnianego zarysu.  Tworząc wykaz przypominam miejscowości i nazwisk ludzi, którzy zamieszkiwali niegdyś ziemię rudecką i komarniańską. W ten sposób przywracam pamięć o nich. Z trzech głównych nacji, które zamieszkiwały tę ziemie, w wyniku historycznych zawirowań pozostali jedynie Ukraińcy. Kiedyś jednak była to mała Ojczyzna dla Polaków, Ukraińców i Żydów, co najlepiej oddają nazwiska żołnierzy zamieszczone w wykazie.
  Źródło informacji. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego. Listy strat publikowano, co 3-4 dni. W latach 1914-1918 czyniło to Ministerstwo Wojny
  ( K.u.k Kriegesministerium).  Dostępne są listy o numerach: 26-140, 145-168, 217-241, 292-316, 342- 392, 419-444, 531- 563. W 302 listach z okresu od 14.10.1914 do 30.04.1917 r. odnotowano prawie milion nazwisk, z których  1307 było z powiatu rudeckiego. Przy bardzo znacznej liczbie nazwisk brak miejsca zamieszkania żołnierza.   Wydaje się, że  przedstawiona próbka, reprezentatywnie unaocznia udział w Wielkiej Wojnie, mieszkańców jednego powiatu.  Osoby pragnące rozszerzyć liczbę rudeckich nazwisk mogą w tym celu sięgnąć do brakujących egzemplarzy list strat, które znajdują się na stronie: http: //kramerius.nkp.cz/kramerius/Wecome.do
  Wybór informacji. Wykaz obejmuje wyłącznie te nazwiska, przy których, jako miejsce zamieszkania wpisano Galicję, powiat Rudki i nazwę konkretnej miejscowości w tym powiecie. Dla porządku zamieszczam nazwy wszystkich 74 miejscowości, które w 1914 r przynależały do powiatu rudeckiego, wchodzącego wówczas w skład monarchii austrowęgierskiej. W 6 przypadkach przy powiecie Rudki wymieniono miejscowość, która nie wchodziła w jego obszar. Nazwiska te pominąłem. W 17 przypadkach nazwy miejscowości zostały bardzo zniekształcone. Kierując się podobieństwem fonetycznym przypisałem je do jednej z miejscowości powiatu, umieszczając żołnierzy w wykazie. Dla porządku wymieniam te nazwy: Krohawa, Ropczyce, Karaszyno, Koropiec, Uszince, Nisko, Ponoczków, Brzezice, Borki, Taligbor, Smołów, Ustrańce, Hoczowice, Mikryce, Huszowiec, Czechowiec, Michałowice. Fakt ingerencji w nazwę miejscowości został w wykazie zaznaczony w nawiasach, w 6 rubryce.
  Dostrzegam, że niektórzy żołnierze zostali ujęci dwukrotnie. Zakładam, że mogli być ranni dwukrotnie, albo ranni i później wzięci do niewoli lub polegli. Takie wnioski nasuwają się w kilku przypadkach. Po latach, próba wyjaśniania tych okoliczności mija się z celem, można by rzecz, że jest i niemożliwa.
  Ewentualne uwagi mogą wnosić te osoby, które przeglądając wykaz trafią na swoje związki rodzinne z konkretnym żołnierzem (żołnierzami).
  Jest możliwe, że żmudne przeglądanie i czytanie list mogło spowodować, że przez nieuwagę, niektórych żołnierzy z rudeckiego powiatu opuściłem. Samokrytycznie widzę taką możliwość, choć takich sytuacji może być ledwie kilka.
  Listy strat ujmują podstawowe dane o żołnierzu: nazwisko i imię, stopień wojskowy, przynależność do jednostki wojskowej, a w niej do konkretnego pododdziału, miejscowość zamieszkania, rok urodzenia, status powodujący ujęcie w wykazie( ranny, niewola, śmierć), numer listy strat, data wydania listy strat, kraj niewoli i miejsce pobytu. W pojedynczych przypadkach podano informacje o funkcjach służbowych konkretnego żołnierza, np. trębacz, dobosz, noszowy rannych, itd. Wszystkie dodatkowe informacje umieszczone na listach umieściłem w wykazie. 
  Miejscowości powiatu rudeckiego. Andryanów, BeńkowaWisznia, Błozew Dolna, Brzęziec, Buczały, Burcze, Chiszewice, Chłopczyce, Chłopy, Czajkowice, Czernichów, Czułowice, Dołobów, Dubaniowice, Hodwisznia, Hołodówka, Horożanna Mała, Horożanna Wielka, Hoszany, Jakimczyce, Jaremkow, Jatwięgi, Kanafosty, Katayrynice, Klicko, Knihynice, Kołbajowice, Kołodruby, Koniuszki Królewskie, Koniuszki Siemianowskie, Koniuszki Tuligłowskie, Komarno miasto, Koropuż, Kościelniki, Kropielniki, Kupnowice Nowe, Kupnowice Stare, Laszki Zawiązane, Łowczyce, Malinów(Małpa), Monasterzec, Michalewice, Milatyn, Milczyce, Mosty, Nowa Wieś, Nihowice, Nowosiółki Gościnne, Nowosiółki Oparskie, Ostrów, Ostrow Nowy, Podhajczyki, Podolce, Podzwierzyniec, Pohorce, Porzecze, Powerchow, Radochońce, Romanówka, Rozdziałowice, Rudki miasto, Rumno, Ryczychów, Susułów, Szołomienice, Tatarynów, Tuligłowy, Terszakow, Uherce Wieniawskie, Wańkowice, Wistowice, Woszczańce, Zagorze.
  Pisownia imion i nazwisk. Sporządzając wykaz zachowałem oryginalną pisownie nazwisk i imion; nie czułem się uprawniony do ich poprawiania. Bez komentarza pozostawiam swoje wątpliwości, co do zasadności takiego, a nie innego zapisu. Dotyczy to szczególnie prawdopodobnego zastępowania litery „ł” przez ”l” W pojedynczych przypadkach ingerencję w oryginalny tekst zaznaczyłem w tabeli lub uwagach. Wojskowe biuro sporządzające listy strat, otrzymywało zbiorcze wykazy żołnierzy rannych, poległych i wziętych do niewoli z polowych jednostek armii. Sporządzano je ręcznie, nie zawsze ze znajomością pisowni języka polskiego. Stąd można sądzić, że mamy do czynienia ze znaczna liczbą przekręceń. Jakość pisma była różna, stąd występujące niedoskonałości w drukowanych listach.  Zachowanie oryginalnej pisowni dokumentu jest spowodowane moją ostrożnością.  Po latach mogę mylnie interpretować badany materiał i także mylnie wnioskować. Poprawiłem oczywiste literówki bez zaznaczania tego w tekście. 
  Pisownia nazw miejscowości. W tym obszarze, jak przy nazwiskach, mamy także do czynienia z dowolnością zapisów, którą zawdzięczamy niedoskonałościom i błędom materiału źródłowego, otrzymywanego z pola walki.
  Nazwy stopni wojskowych, jednostek wojskowych i pododdziałów. Tłumaczeniu z języka niemieckiego poddałem nazwy jednostek wojskowych, posiadane stopnie lub funkcje wojskowe. Specyficzne nazewnictwo stosowane w armii austriackiej w tamtym czasie, musiało się zmierzyć z wymogami współczesności. Stąd dość luźne tłumaczenie tego obszaru informacji. Zastosowałem w tabelach wykazu szereg skrótów, aby zmniejszyć objętość tekstu.
  Rubryka 12 wykazu. Ujęto w niej miejsca pobytu w niewoli. Generalnie poza 4 przypadkami pobytu we Włoszech, wszystkie pozostałe były na terytorium Cesarstwa Rosyjskiego. Nazwy guberni i obwodów odpowiadają podziałowi administracyjnemu Cesarstwa w roku 1914, a więc w przededniu Wielkiej Wojny. Spolszczenie nazw miejscowości, obwodów i guberni dokonałem dla lepszej przejrzystości tekstu. W dwóch przypadkach, nie udało się ustalić rosyjskiej nazwy miejscowości nazwanej w oryginalnym teksie „Gut Zendler”. Listy strat w znacznej mierze nie zawierają określenia miejsca pobytu w niewoli, kwitując to słowem Rosja. Można sądzić, że wymiana informacji o jeńcach między walczącymi stronami szwankowała, mimo stosownych zapisów Konwencji Genewskiej w tej sprawie. Nazwy miejsc pobytu pokazują, że jeńców rozmieszczono po całym terytorium Cesarstwa Rosyjskiego. Rosja ogarnięta kryzysem wojennym starała się przez rozproszenie znacznej ilości wziętych do niewoli żołnierzy austriackich ułatwić ich zagospodarowywanie, zamieszkanie i wyżywienie.

   

  Objaśnienie użytych w wykazie skrótów

  B-          Bateria
  bd-                   brak danych
  BP(L)-             Batalion Piechoty( Landsturm)
  BR-                  Batalion Rezerwowy (Zapasowy)
  BS-                     Batalion Saperów
  BSP-                Batalion Strzelców Polowych
  Ch-                     Chorąży
  ChR-        Chorąży Rezerwy
  DA-        Dywizjon Artylerii
  DAK-        Dywizjon Artylerii Konnej
  DAPHOK-       Dywizjon Artylerii Polowej Haubic Obrony Krajowej
  DHP-                 Dywizjon Haubic Polowych
  g-  gubernia
  JO-  Jednoroczny Ochotnik
  K-  Kompania
  Ka-  Kapral
  Kam-  Kolumna amunicyjna
  KR-  Kompania rezerwowa(Zapasowa)
  KM-  Kompania Marszowa
  N-  Niewola
  o-  obwod
  OK-  Obrona Krajowa ( po nazwie jednostki wojskowej)
  OKM-  Oddział Karabinów Maszynowych
  OS.  Oddział Sanitarny
  OSp-  Oddział Saperów
  P-  Poległ
  PA-  Pułk Artylerii
  PAF-  Pułk Artylerii Fortecznej
  PAK-  Pułk Artylerii Konnej
  PAP-  Pułk Artylerii Polowej
  PAPH-  Pułk Artylerii Polowej Haubic
  PCH-            Podchorąży
  PD- Pułk Dragonów
  Pl- Plutonowy
  PK- Pułk Kolejowy
  POT-  Pułkowy Oddział Telefoniczny
  PP- Pułk Piechoty
  PP(L)- Pułk Piechoty (Landsturm)
  PporR- Podporucznik rezerwy
  PPOK- Pułk Piechoty Obrony Krajowej
  PU- Pułk Ułanów
  PUOK-  Pułk Ułanów Obrony Krajowej
  R- Rezerwy ( po nazwie stopnia wojskowego)
  R- Ranny( w rubryce 8 wykazu)
  S- Starszy ( przed nazwą stopnia wojskowego)
  Sie- Sierżant
  SieSz- Sierżant Sztabowy
  SSz- Starszy szeregowiec piechoty i analogicznie ułan, kanonier, dragon, 
                               huzar, jäger
  Sz- Szeregowiec piechoty i analogicznie ułan, kanonier, dragon, huzar, 
                               jäger
  SE- Szpital Ewakuacyjny
  SM- Szpital Miejski
  SzP- Sztab Pułku
  SzR- Szeregowiec rezerwy piechoty i analogicznie ułan, kanonier, dragon,
   huzar, jäger
  Szwad- Szwadron
  T- Tytularny (przed nazwą stopnia wojskowego)
  TKa- Tytularny Kapral
  UPS- Ukraiński Pułk Strzelców

   

   

  Nazwisko i imię - - Stopień wojskowy - Pułk lub równorzędny - Pododdział - Miejscowość zamieszkania - Rok urodzenia - Status - Numer listy strat - Data listy strat - Uwagi. Miejsce pobytu w niewoli. Data śmierci  


  Adamyszyn Josef - - Sz - 89.PP - 7.K - Czułowice - 1892 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 17-23.11.1914

  Adamyszyn Mikita - - SzR - 77.PP - 6.K - Katarynice - 1891 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Adler Alter - - Sz - 81.PP(L) - 11.K - Chłopczyce - 1880 - R - 228 - 4.08.1915 -

  Adler Jehol - - Sz - 77.PP - 3.K - Chłopczyce - 1888 - N - 27 - 15.10.1914 - Właściwie nazywa sięLöwenthal

  Ambroz Michael - - SzR - 89.PP - BR - Beńkowa Wisznia - 1886 - N - 435 - 27.06.1916 - Jurjewce, g.Kostroma

  Andruchim Gregor - - SzR - 89.PP - 4.K - Romanówka - 1882 - P - 223 - 29.07.1915 - Poległ między 1-12.05.1915

  Andruchów Dymitr - - TKa - 89.PP - 8.K - Romanówka - 1892 - R - 30 - 19.10.1914 - Uzupełnienie -lista strat E4

  Andruchów Nikolaus - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Romanówka - bd - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Andruchów Stefan - - SzR-TSSz - 77.PP - 1.KR - Romanówka - 1884 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Ankutowicz Thomas - - Sz - 89.PP - 4.KM - Nowa Wieś - 1891 - N - 424 - 25.05.1916 - Molga, g. Jarosław

  Antoniak Gregor - - SzR - 10.PP - 1. KM - Nowosiółki G. - 1879 - R - E 8 - 12.02.1915 -

  Astmann Leib - - Sz - 89.PP - 4/5.KM - Komarno - 1889 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Atenyk Fedko - - Ka - 34.PP(L) - bd - Nowosiółki - 1875 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Babiak Johann - - Sz - 45.PP - 8.K - Podolce - 1892 - R - 46 - 29.11.1914 - Uzupełnienie E 4 - 29.11.1914. Lista strat nr 46

  Babij Gregor - - Sz - 10.PP - 11.K - Hołodówka - 1887 - R - 149 - 26.03.1915 -

  Babij Josef - - Sz - 10.PP - 8.K - Hołodówka - 1874 - P - 563 - 30.04.1917 - Poległ 8.12.1916, syn Basila i Viktorie

  Babij Michael - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Hołodówka - 1876 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Baczyński Hryńko - - SzR - 89.PP - 2.KR - Nowosiółki G. - 1880 - N - 424 - 25.05.1916 - Orzeł

  Bajesar Josef - - SzR - 89.PP - 8.K - Tuligłowy - 1892 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Bałabuch Basil - - Sz - 33.PPOK - 12.K - Laszki Z. - 1875 - N - 544 - 29.03.1917 -

  Bałabuch Johann - - Sz - 34.PPOK - 8.K - Laszki Z. - 1887 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Baran Andreas - - SzR - 89.PP - BR - Koniuszki - 1881 - R i N - 435 - 27.06.1916 - Kaługa, SE nr 34

  Baran Nikolaus - - Sz - 89.PP - 11.K - Koropuż (Krohawa) - 1886 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Barancio Jakób - - Sz - 89.PP - BR - Szołomienice - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Kamiszlowka,o. Akmolińsk

  Barczyszyn Tomas - - Sz - 89.PP - 8.K - Koropuż - 1890 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Bartosz Matthias - - Sz - 34.PP(L) - 6.K - Chłopy - 1873 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Bartyczyszyn Tomas - - Sz - 89.PP - 3.K - Andryanow - 1893 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Barylak Gabriel - - KaR - 89.PP - 12.K - Komarno - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Basaraba Basil - - Sz - 89.PP - BR - Dubaniowice - 1881 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk,o. Amolińsk

  Basaraba Basil - - SzR - 89.PP - 8.K - Dubaniowice - 1879 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 28.10- 02.11. 1914

  Basaraba Michael - - SzR - 89.PP - 16.K - Dubaniowice - 1884 - N - 108 - 20.01.1915 - Pawłodar, o.Semipałatyńsk

  Baumann Chaim - - Sz - 89.PP - 8.K - Rudki - 1890 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Bauman Mechel - - Sier - 18.PPOK - SzP - Rudki - 1887 - N - 131 - 22.02.1915 - Uzupełnienie do listy nr 51

  Bednarski Hrynko - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Tatarynów( Tatargnów) - 1879 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Behen Nikolaus - - SSz - 89.PP - 6.K - Rudki - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bei Petro - - Sz - 34.PP(L) - 6.K - Rumno - 1872 - P - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Bej Johann - - SzR - 89.PP - 12.K - Rumno - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bej Karl - - Sz - 31.PPOK - 10.K - Rumno - 1892 - R - 153 - 31.03.1915 -

  Bereski Demeter - - Sz - 89.PP - SzP - Błozew D. - 1892 - R - 442 - 18.07.1916 -

  Bereski Dymitr - - Sz - 89.PP - 13.K - Błozew D. - 1893 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Bereski Johann - - SzR - 89.PP - 6.K - Błozew D. - 1887 - R i N - 379 - 19.02.1916 - Lebiedin, g.Tambow

  Bereski Johann - - SzR - 89.PP - 2.K - Kupnowice S. - 1882 - N - 435 - 27.06.1916 - Lebiedin, g.Tambow

  Bereski Nikolaus - - SzR - 89.PP - 15.K - Kupnowice S. - 1883 - N - 435 - 27.06.1916 - Serachs, o. Zakaspijski

  Bereza Anton - - SSz- TKa - 89.PP - 1.K - Chiszewice - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Orzeł

  Berski Peter - - Sz - 89.PP - 3.K - Koniuszki S. - 1884 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Bertel Ludwig - - SSz - 89.PP - 1.KM - Monasterzec - 1894 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Berzak Paul - - SSzR-TKa - 89.PP - 6.K - Podhajczyki - 1887 - N - 435 - 27.06.1916 - Balachna, g. Niżnyj Nowogród

  Beslej Nikolaus - - SzR - 89.PP - 2.KR - Dołobów - 1881 - N - 435 - 27.06.1916 - Michajłow, g. Riazań

  Besz Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Hodwisznia - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Beszlej Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Dołobów - 1892 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Bettle Johann - - Sz - 77.PP - 3.K - Kupnowice - 1888 - N - 27 - 15.10.1914 -

  Bettle Johann - - Pl - 77.PP - 3.K - Kupnowice N. - 1888 - N - 239 - 16.08.1915 - Spassk, o. Nadmorski

  Bialkowski Franz - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1887 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Białkowski Karl - - SzR - 89.PP - BR - Milczyce - 1889 - N - 146 - 22.03.1915 - Tomsk

  Bidnyk Aleksander - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Chiszewice - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Bidnyk Peter - - Pl - 89.PP - 8.K - Chiszewice - 1887 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Bijak Andreas - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bijak Johann - - SzR - 24.PPOK - 12.K - Chłopy - 1891 - R - 558 - 23.04.1917 - Przeniesiony z 33.PPOK

  Bijak Matias - - Sz - 10.PP - OKM - Chłopy - 1892 - R - 554 - 14.04.1917 -

  Bijak Michael - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Biliński Peter - - PChR - 95.PP - 5.K - Rudki - 1889 - P - 159 - 13.04.1915 - Poległ między 18-31.10.1914. Na liście strat nr 444 z dnia 22.07.1916 figuruje, jako wzięty do niewoli: Pieszczanka, o.Zabajkalski

  Bilowąs Semko - - Sz - 4.BSP - 4.K - Laszki Z. - 1895 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Biłyk Daniel - - Sz - 34.PPOK - 2.K - Kołbajowice - 1886 - N - 361 - 19.01.1916 - Ordynans. Ufa

  Biłyj Johann - - Sz - 89.PP - 12.K - Nowosiółki O. - 1889 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o.Akmolińsk

  Biłyk Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Beńkowa Wisznia - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Nikołajewsk, g. Samara

  Błaszczak Paul - - Sz - 89.PP - 5.K - Dubaniowice - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Błaszczuk Michael - - SzR - 77.PP - 15.K - Dubaniowice - 1884 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Bobela Franz - - Sz - 89.PP - 14. K - Chłopy - 1887 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Bobelak Ignatz - - Ka - 77.PP - 6.K - Koropuż - 1887 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Bobelak Peter - - Sz - 1.PPOK - 5.K - Szołomienice - 1891 - N - 384 - 29.02.1916 -

  Bobelak Stefan - - Sz - 89.PP - 6.K - Koropuż - 1895 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Bobelak Stefan - - SzR - 34.PPOK - 12.K - Koropuż - 1886 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Bobeła Wenzel - - Sz - 10.PPOK - 5.K - Chłopy - 1889 - P - 64 - 19.11.1914 -

  Bober Anton - - SSz - 89.PP - 16.K - Chłopy - 1885 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bober Barholomaüs - - JO-Ka-TPl - 36.PPOK - bd - Chłopy - bd - N - 433 - 21.06.1916 -

  Bober Stanislaus - - Sz - 89.PP - 11.K - Buczały - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bobocko lub Bobacko Seńko - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Powerchów - 1883 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Bobowski Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Czajkowice - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Nikołajewsk, g.Samara

  Bobowski Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Czajkowice - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bobrowski Wasil - - Sz - 77.PP - 1.K - Czajkowice - 1894 - R - 563 - 30.04.1917 -

  Bobylak Andreas - - Sz - 10.PP - 10.K - Koropuż - 1895 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Danyły i Paraski

  Bohonas Fedko - - Sz. - 34.PP(L) - bd - Nowosiółki G. - 1878 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Bokalo Basil - - SSz - 89.PP - 11.K - Rumno - 1891 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Bokalo Gregor - - SzR - 89.PP - 15.K - Nowa Wieś - 1886 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Bokalo Nikolaus - - Sz - 89.PP - 16.K - Terszakow(Taszaków) - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bokało Andreas - - Ka - 89.PP - 5.K - Brzęziec - 1890 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Bordyn Theodor - - SzR - 77.PP - 15.K - Uherce W. - 1885 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Borecki Andreas - - Sz - 4.BSP - 2.K - Katarynice - 1894 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Boreck Johann - - SzR - 77.PP - 5.KR - Jatwięgi (Jatwiggi) - 1885 - N - 164 - 21.04.1915 -

  Borecki Thomas - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Milczyce (Malczyce) - 1874 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Bregej Theodor - - Sz - 89.PP - 14.K - Chiszewice - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Bregej Theodor - - SzR - 89.PP - 5.K - Chiszewice - 1886 - P - 307 - 5.11.1915 - Poległ między 30-31.08.1915

  Brewiak Georg - - Sz - 34.PP(L) - bd - Hoszany - 1874 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Bryjowski Johann - - Sz - 89.PP - 1.OKM - Jaremków( Jareników) - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Brynecki Basil - - Sz - 13.BSP - 3.K - Rumno - 1886 - N - 538 - 17.03.1917 - Tiumeń, g.Tobolsk

  Brynecki Michael - - Sz - 89.PP - 3.K - Rumno - 1887 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Bublyk Johann - - Sz - 34.PPOK - 8.K - Beńkowa Wisznia - 1888 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Buchmann Manes - - Sz - 89.PP - 5.K - Rudki - 1890 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Buchsbaum David - - Sz - 89.PP - 5.K - Komarno - 1882 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Buczkiewicz Peter - - SzR-TSSz - 77.PP - 15.K - Chłopy - 1884 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Budynkiewicz Peter - - SSz - 89.PP - 7.K - Czajkowice - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Lipieck, g.Tambow

  Budzynkiewicz Peter - - SSz - 89.PP - 7.K - Czajkowice - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Buhaj Paul - - S - 89.PP - 8.K - Hoszany - 1892 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Bula Michael - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1890 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ między 3-15.01.1915

  Burmas Elias - - SzR - 34.PPOK - 11.K - Ryczychów - 1881 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Burmas Gregor - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Horożanna W. - 1888 - R i N - 361 - 19.01.1916 - Wietługa, g.Kostroma S

  Buzniczko Josef - - SSz - 89.PP - 8.K - Podhajczyki - 1893 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Chabałowski Stanislaus - - SzR - 14.BSP - 3.K - Podhajczyki - 1895 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Chamiec Michael - - SzR - 77.PP - 8.K - Dubaniowice - 1885 - N - 236 - 13.08.1915 -

  Chamiec Michael - - Sz - 4.BSP - 4.K - Dubaniowice - 1897 - P - 550 - 7.04.1917 - Poległ 24.06.1916

  Chamulak Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Horożanna (Horożiannaco) - 1883 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Chamulak Johann - - Sz - 89.PP - 16.K - Horożanna - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Charo Johann - - Sz - 77.PP - 1.K - Błozew D. - 1887 - N - 43 - 02.11.1914 -

  Chimiak Elias - - SzR - 89.PP - 2.K - Chłopczyce - 1881 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Chimiak Johann - - Sz - 89.PP - 5.K - Rudki - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Chimiak Jurko - - Sz - 45.PP - 15.K - Chłopczyce - 1892 - R - 151 - 29.03.1915 -

  Chimiak Nikolaus - - Ka - 32.PP(L) - 4.K - Koniuszki K. - 1877 - R - 375 - 11.02.1916 -

  Chimiak Stefan - - Sz - 32.PP(L) - 5.K - Rudki - 1874 - P - 375 - 11.02.1916 - Poległ 24.12.1915

  Chimiak Theodor - - Sz - 89.PP - 16.K - Nowosiółki - 1889 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Chimiak Tomas - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Komarno - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Jelec, g.Orzeł

  Chmielnicki Kasimir - - SzR - 89.PP - 12.K - Rumno - 1880 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Chodak Johann - - SzR - 89.PP - 14.K - Porzecze - 1884 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Chodecki Michael - - Sz - 89.PP - 9.K - Szołomienice - 1891 - P - 379 - 19.02.1916 - Czisty, o. Akmolińsk

  Cholerinski Michael - - Sz - 25.PP (L) - 5.K - Komarno - 1896 - R - 430 - 9.06.1916 -

  Choma Gregor - - SzR - 89.PP - 1.K - Kołbajowice - 1888 - N - 435 - 27.06.1916 - Aschabad, o. Zakaspijski

  Choma Michael - - SzR - 13.BSP - 1.K - Jakimczyce - 1887 - N - 538 - 17.03.1917 - Tiumeń, g.Tobolsk

  Choma Nikolaus - - Sz - 89.PP - 1.K - Kołbajowice - 1890 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Choma Nikolaus - - Sz - 89.PP - 9.K - Kołbajowice - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 - Karaczew, g.Orzeł

  Chomin Dmitro - - SzR - 89.PP - 4.KR - Horożanna W. - 1894 - N - 435 - 27.06.1916 - Bałachna, g. Niżnyj Nowogród

  Chorus Iwan - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Hodwisznia - 1872 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Chrachol - - Sz - 89.PP - 6.K - Tuligłowy - 1882 - P - 56 - 13.11.1914 - brak imienia

  Christmann Filip - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Kupnowice N. - 1892 - N - 361 - 19.01.1916 - Chabarowsk, o.Przymorski

  Chytreńko Michael - - Sz - 89.PP - 5.K - Chiszewice - 1882 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ pomiędzy 16.11-13.12.1914

  Chytreńko Nikolaus - - Sz - 89.PP - 9.K - Chiszewice - 1881 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Ciapka Johann - - Sz - 89.PP - OSp - Chiszewice - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Cienra Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Hoszany - 1879 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Cioroch Andreas - - Sz - 89.PP - 8.K - Chiszewic(Hoscowice) - 1884 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Ciz Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Chiszewice - 1887 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Cychlik Demeter - - SzR - 13.BSP - KR - Koropuż - 1886 - N - 156 - 8.04.1915 -

  Cygan Adalbert - - Sz - 89.PP - 7.K - Chłopy - 1891 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ miedzy 17-23. 11.1914

  Cygan Blazei - - Sz - 161.BP(L) - 3.K - Buczały - 1893 - R - 531 - 2.03.1917 -

  Cygan Johann - - Sz - 89.PP - 9.K - Buczały - 1894 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Cygan Josef - - SSz- TKa - 89.PP - 11.K - Chłopy - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Cygan Josef - - Sz- TSSz - 45.PP - 13.K - Chłopy - 1891 - N - 560 - 24.04.1917 -

  Cyganik Isidor - - Ka - 10.PP - 10.K - Chłopy - 1890 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Cyganek Karl - - SSzR - 34.PPOK - 4.K - Chłopy - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Cyhlik Ilia - - SzR - 89.PP - BR - Koropuż - 1887 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Cyhlik Johann - - SSz - 89.PP - 15.K - Koropuż - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Cyhlik Stefan - - KaR - 89.PP - 13.K - Koorpuż - 1890 - N - 108 - 20.01.1915 - Pawłodar, o.Semipałatyński

  Cyhlik Demeter - - Sz - 13.BSP - bd - Koropuż - bd - R - 113 - 25.01.1915 -

  Cyhylyk Elias - - SSz - 89.PP - 11.K - Koropuż - 1887 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Cyhyłyk Johann - - PlR- TSie - 89.PP - 11.K - Koropuż - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Cymbalista Franz - - Sz - 89.PP - 6.K - Pohorce - 1891 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Czaber Kasimir - - Sz - 89.PP - 2.K - Susułów( Sosulow) - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Czajka Stanislaus - - Sz - 89.PP - 9.K - Rumno - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czajkowski Dymitr - - SzR - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czajkowski Gregor - - Sz - 13.BSP - bd - Czajkowice - bd - P - 113 - 25.01.1915 - Poległ między16-26.11.1914

  Czajkowski Gregor - - Sz - 89.PP - 5.K - Czajkowice - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czajkowski Johann - - Sz - 18.PPOK - 2.K - Czajkowice - 1879 - P - 558 - 23.04.1917 - Przeniesiony z 34.PPOK

  Czajkowski Laurenz - - Sz - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1886 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Czajkowski Michael - - Sz - 89.PP - 9.K - Czajkowice - 1891 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ 26.01.1915

  Czajkowski Michael - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Jatwięgi - 1875 - R - 133 - 25.02.1915 - Syn Demkowicza .Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Czajkowski- Trunko Laurenz - - KaR - 89.PP - 11.K - Czajkowice - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czapko Basil - - SzR - 77.PP - 10.K - Dubaniowice - 1887 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Czech Basil - - SSz - 89.PP - 4/V.KM - Hodwisznia - 1890 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Czekajlo Franz - - Sz - 89.PP - 5.K - Tuligłowy - 1890 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Czekajło Johann - - Sz - 9.PP - 2.K - Nowa Wieś - 1876 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Czerniawski Gregor - - Sz - 89.PP - 2.OKM - Rozdziałowice - 1889 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Czerniawski Johann - - SzR - 89.PP - BR - Rozdziałowice - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Czernicki Michael - - SSzR - 29.PPOK - 6.K - Tuligłowy - 1894 - P - 556 - 18.04.1917 - Poległ 17.10.1916

  Czernik Hryńko - - Sz - 34.PP(L) - bd - Porzecze - 1876 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Czerniowski Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Rozdziałowice - 1883 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Czernyk Andreas - - Sz - 89.PP - 16.K - Jakimczyce - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czernyk Bazyl - - Sz - 89.PP - 16.K - Jakimczyce - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czołowski Nikolaus - - SzR - 89.PP - 3.K - Czajkowice - 1895 - P - 560 - 24.04.1917 - Poległ 19.01.1917

  Czopko Basil - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Hoszany - 1879 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Czopko Peter - - Sz - 89.PP - 11.K - Dubaniowice - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czopko Peter - - Sz - 89.PP - 5.K - Dubaniowice - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czopko Stefan - - Sz - 77.PP - 14.K - Dubaniowice - 1884 - P - 148 - 24.03.1915 - Trębacz. Poległ 13.10.1914

  Czorny Johann - - Sz - 13.BSP - bd - Chiszewice - brak - P - 113 - 25.01.1915 - Poległ między16-26.11.1914

  Czorny Onufrius - - SSz - 89.PP - 14.K - Chiszewice(Chieżewice) - 1881 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Czorny Polikarp - - SzR - 89.PP - 14.K - Chiszewice - 1881 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Czornyj Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.K - Kupnowice S. - 1886 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Czornyk Andreas - - Sz - 89.PP - 14.K - Jakimczyce - 1883 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Czułowski Josef - - Sz - 4.BSP - 2.K - Czajkowice - 1882 - P - 550 - 7.04.1917 - Poległ 29.01.1917

  Czułowski Stanislaus - - Sz - 31.PP(L) - 7.K - Pohorce - 1896 - R - 379 - 19.02.1916 -

  Czułowski Stanislaus - - Sz - 33.PPOK - 7.K - Pohorce - 1896 - R - 544 - 29.03.1917 -

  Czułowsky Johann - - Sz - 41.BP(L) - 2.K - Czajkowice - bd - P - 424 - 25.05.1916 - Poległ 11.04.1916

  Czuma Basil - - Sz - 77.PP - 7.K - Rozdziałowice - 1894 - N - 429 - 7.06.1916 - Sarapul, SM

  Czuma Gregor - - SzR - 45.PP - 9.K - Rozdziałowice - 1877 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Czuma Nikolaus - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Błozew D. - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Dacków Franko - - Sz - 34.PP(L) - bd - Jaremków - 1876 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Danilak Nikolaus - - SzR - 89.PP - 12.K - Chłopczyce - 1893 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Dawyd Andreas - - Sz - 77.PP - 6.K - Tatarynów( Tatarów) - 1893 - N - 429 - 7.06.1916 - Merw, o. Zakaspijski

  Demkowski Johann - - Sz - 34.PPOK - 4.KR - Wańkowice - 1891 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Derewienka Michael - - Sz - 89.PP - 13.K - Nowosiółki - 1879 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Derewienka Peter - - Sz - 89.PP - 8.K - Rudki - 1885 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Diaczyszyn Johann - - Sz - 41.PP - 3.K - Horożanna - 1887 - N - 542 - 24.03.1917 - Włochy

  Dmytryk Gregor - - SzR - 89.PP - 1.KM - Powerchów - 1887 - N - 435 - 27.06.1916 - Tiumeń, g.Tobolsk

  Dmytryszyn Johann - - Sz - 89.PP - 9.K - Horożanna - 1884 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Dmytryszyn Johann - - SzR - 89.PP - 9.K - Horożanna W. - 1884 - N - 219 - 24.07.1915 - Penza

  Dnistrzanski Johann - - Sz - 77.PP - 10.K - Monasterzec - 1885 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Dobusz Johann - - Sz - 89.PP - 5.K - Burcze - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 - Niżnyj Nowgród

  Dolhun Hrynko - - Sz - 89.PP - 2.KR - Szołomienice - 1894 - N - 379 - 19.02.1916 - Lebiedin, g.Tambow

  Dolny Peter - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Michalewice - 1886 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Domaradzki Gregor - - Sz - 89.PP - 5.K - Zagórze - 1889 - R i P - 56 - 13.11.1914 - Uzupełnienie E4- 29.11.1914. Lista strat nr 30

  Dorożowec Johann - - SzR - 34.PPOK - 8.K - Podzwierzyniec - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Doszczak Andreas - - Sz - 77.PP - 7.K - Komarno - 1887 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Dowhyj Zacharias - - Sz - 55.PP - 9.K - Kołodruby( Kołodrobka) - 1896 - R - 368 - 1.02.1916 -

  Draguła Adalbert - - SzR - 89.PP - BR - Hoszany - 1888 - N - 435 - 27.06.1916 - Buinsk, g. Symbirsk

  Drozd Adalbert - - Pl- TSie - 89.PP - 11.K - Chłopy - 1886 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Drozd Johann - - Sz - 4.PPOK - 4.K - Chłopy - 1897 - R - 539 - 10.03.1917 -

  Dubaniowski Ignatz - - Sz - 17.PPOK - 12.K - Chłopy - 1894 - P - 560 - 24.04.1917 - Poległ 2.01.1917

  Dubaniowski Stanislaus - - Sz - 11.PU - 4.Szwad - Komarno - 1892 - N - 154 - 2.04.1915 - Aszchabad

  Dubanowski Johann - - Sz - 89.PP - 14.K - Chłopy - 1891 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Dubry Dymitr - - Sz - 89.PP - 8.K - Tuligłowy - 1889 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Duda Nikolaus - - Sz - 17.PPOK - 12.K - Nowa Wieś - 1895 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Dudak Anton - - SzR - 89.PP - 8.K - Burcze - 1884 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Dudek Basil - - Sz - 28.PAP - 3.B - Burcze - 1889 - R i N - 156 - 8.04.1915 - Riazań, SE nr 46

  Dudek Basil - - Sz - 28.PAP - 3. B - Burcze - 1889 - R i N - 136 - 3.03.1915 - Moskwa, SE nr 8

  Dufaniec Nikolaus - - Pl - 89.PP - 1.K - Horożanna W. - 1890 - P - 300 - 25.10.1915 - Poległ miedzy 1-2.08.1915

  Dulaniec Matwij - - Sz - 89.PP - 11.K - Nowosiółki O. - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Dulny Johann - - SzR - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Dytiuk Stefan - - Sz - 89.PP - 8.K - Rudki - 1892 - R - 300 - 25.10.1915 - Nazwisko – może Dytink

  Dzinma Paul - - Ka - 89.PP - 11.K - Rudki - 1888 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Dziupyn Nikolaus - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Horożanna W. - 1883 - R i N - 361 - 19.01.1916 - Moskwa, SE nr 8

  Dziurman Johann - - KaR - 34.PPOK - 9.K - Podhajczyki - 1882 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Dzugaj Johann - - Pl - 89.PP - 1.K - Rumno - 1890 - P - 442 - 18.07.1916 - Poległ między 6.03-6.04.1916

  Dzugaj Josef - - Ka - 89.PP - 4.K - Rumno - 1890 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Dzugaj Josef - - SSz - 89.PP - 4.K - Rumno - 1890 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Dzuma Josef - - Sz - 89.PP - 1.K - Nowosiółki O. - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o.Akmolińsk

  Ehrlich Leib - - Sz - 89.PP - 9.K - Komarno - 1893 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Ehrlich Leib - - Sz - 89.PP - 4.KR - Komarno - 1893 - N - 435 - 27.06.1916 - Saratow.

  Fabiańczyk Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Zagórze - 1893 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ między 16-30.01.1915

  Falat Fabian - - Ka - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1889 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Falat Fabian - - SSz - 89.PP - 7.K - Chłopy - 1889 - N - 435 - 27.06.1916 - Werchnie Mułły, g. Perm

  Falat Michael - - Sz - 45.DAPHOK - 3.B - Brzęziec - 1886 - R - 315 - 15.11.1915 -

  Falota Georg - - SzR - 77.PP - 6.K - Rudki - 1897 - R - 563 - 30.04.1917 -

  Falut Andreas - - Sz - 89.PP - 2.K - Tuligłowy - 1894 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Faluta Anton - - Sz - 89.PP - 1.KR - Łowczyce - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Dergaczi, g. Samara

  Faluta Johann - - SzR - 89.PP - BR-4.K - Rumno - 1881 - R i N - 56 - 13.11.1914 - Riazań, SE nr 43

  Faluta Filip - - Ka - 89.PP - 8.K - Andryanów( Adrianów) - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Faluta Stanislans - - Sz - 89.PP - 6.K - Łowczyce - 1886 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Fałat Wawrzyniec - - SzR - 89.PP - 6.K - Chłopy - 1888 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Farat Andreas - - Sz - 77.PP - 2.K - Ryczychów(Hrycychów) - 1892 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Farat Andreas - - Sz - 77.PP - 7.K - Ryczychów - 1892 - N - 429 - 7.06.1916 - Pokrowsk, g.Samara

  Farat Theodor - - Sz - 89.PP - 8.K - Ryczychów - 1887 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Fedak Michael - - Sz - 89.PP - 7.K - Horożanna W. - 1888 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Fedan Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Zagorze( Załuze) - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Fedas Jakob - - Sz - 89.PP - 5.K - Horożanna M. - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Fedeczko Alexander - - Sz - 89.PP - 14.K - Chiszewice( Chijzewice) - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Fedenków Michael - - Sz - 34.PPOK - bd - Szołomienice - 1891 - R - 138 - 8.03.1915 -

  Fedun Alexander - - SSz - 89.PP - 2.K - Nowosiółki O. - 1881 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Feduń Johann - - Sz - 4.BSP - 2.K - Nowosiółki O. - 1892 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Fedus Jacko - - Sz - 77.PP - 3.K - Tatarynów - 1874 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Fedus Johann - - SzR - 34.PPOK - 1.K - Tatarynów - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Fedyk Gregor - - Sz - 89.PP - 9.K - Pohorce - 2883 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ 12.01.1915

  Fedyk Michael - - ChR - 89.PP - 6.K - Jakimczyce - 1890 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Fedyk Michael - - PporR - 89.PP - 3.K - Jakimczyce - 1890 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Fedyk Władyslaw - - Sz - 89.PP - 5.K - Małpa - 1889 - N - 424 - 25.05.1916 - Molga, g.Jarosław

  Fedyma Mikołaj - - Sz - 25.PP(L) - 1.K - Chłopy - 1876 - R - 430 - 9.06.1916 -

  Fedyna Adalbert - - Sz - 13.PP - 15.K - Chłopy - 1881 - N - 231 - 7.08.1915 -

  Fedyszyn Andreas - - Sz - 89.PP - 13.K - Burcze - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Fedyszyn Theodor - - SSz - 89.PP - 11.K - Kołodruby - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Fedyszyn Tomas - - SzR - 89.PP - 1.K - Burcze (Bircze) - 1887 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Feifer Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Hoszany - 1893 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Feifer Johann - - Sz - 89.PP - 1.KR - Hoszany - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Dergaczi, g. Samara

  Feszczyn Johann - - Sz - 77.PP - 6.K - Podhajczyki(Podhajczuk) - 1885 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Firka Franz - - Sz - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Fischer Lien - - Sz - 89.PP - 14.K - Komarno - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Flachs Josef - - Sz - 89.PP - 11.K - Rudki - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 - Właściwie Fastlich. Penza

  Floryan Ludwik - - Pl - 28.PAP - 3.B - Tuligłowy - 1888 - N - 350 - 5.01.1916 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Franiczek Ludwig - - Sz - 89.PP - 13.K - Tuligłowy - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Frankowicz Gregor - - SzR - 89.PP - 9.K - Chłopczyce - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Frankowicz Johann - - Sz - 89.PP - 4.K - Chłopczyce - 1886 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Frankowicz Stefan - - Sz - 18.PPOK - 12.K - Chłopczyce - 1888 - N - 356 - 13.01.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Friedman Salamon - - SzR - 19.PPOK - 11.K - Chłopy - 1883 - R - 162 - 16.04.1915 -

  Friedmann Chaim - - Sz - 77.PP - 1.K - Rudki - 1893 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Friedmann Schije( Osias) - - Sz - 34.PPOK - 5.K - Rudki - 1891 - N - 361 - 19.01.1916 - Właściwie Spiegler.

  - - - - - - - - - - Spassk, o. Nadmorski

  Fryz Basil - - SzR - 89.PP - 3.K - Porzecze - 1881 - N - 435 - 27.06.1916 - Tatianowka, powiat Omsk, o. Akmolińsk

  Furczyło Tomas - - Pl - 89.PP - 9.K - Tuligłowy - 1889 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Furdas Johann - - SzR - 89.PP - 13.K - Porzecze - 1884 - N - 424 - 25.05.1916 - Buinsk, g.Symbirsk

  Gaber Anton - - Sz - 89.PP - 2.K - Susułów - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Gaber Michael - - bd - 4.BSP - 4.K - Susułów - bd - P - 60 - 17.11.1914 -

  Gajowski Adalbert - - Sz - 89.PP - 13.K - Hołodówka - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Gärber Chaim - - SzR - 77.PP - 5.K - Nihowice - 1888 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Gardasz Eustachius - - Sz - 34.PPOK - 4.K - Pohorce - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Woźnica. Tomsk.

  Garnowski Johann - - Sz - 77.PP - 3.K - Komarno - 1875 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Garnowski Josef - - Sz - 35.PPOK - 4.KR - Komarno - 1894 - N - 383 - 28.02.1916 - Penza

  Garnowski Ladislaus - - Sz - 89.PP - 7.K - Komarno - 1895 - R - 307 - 5.11.1915 -

  Gasiew Jan - - SzR - 19.PPOK - 10.K - Rumno - 1889 - R - 162 - 16.04.1915 -

  Gąsior Andresa - - KaR - 34.PPOK - 11.K - Rumno - 1882 - N - 427 - 3.06.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Gąsior Johann - - Sz - 77.PP - 12.K - Czajkowice - 1887 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Gąsior Michael - - SzR - 33.PPOK - 6.K - Rumno( Równia) - 1897 - R - 544 - 29.03.1917 -

  Gąsior Stanislaus - - Sz - 89.PP - 13.K - Rumno - 1890 - N - 108 - 20.01.1915 - Trębacz. Pawłodar, o.Semipałatyński

  Gedej Jacek - - Sz - 18.PPOK - 1.K - Szołomienice - 1878 - P - 539 - 10.03.1917 - Poległ 5.08.1916

  Geisler Isaak Hersch - - SzR - 45.PP - 1.K - Rudki - 1890 - N - 370 - 3.02.1916 - Spassk, o.Nadmorski

  Gel Andreas - - SzR - 89.PP - 13.K - Burcze - 1882 - N - 424 - 25.05.1916 - Serachs , o. Zakaspijski

  Gerstmann Salomon - - SSz - 25.PP(L) - 5.K - Tatarynów - 1894 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Gerus Peter - - Sz - 89.PP - 4.K - Rumno - 1890 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Gerus Stefan - - Sz - 77.PP - 6.K - Szeptyce( Sawczyce) - 1892 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Gerus Stefan - - Sz - 77.PP - 7.K - Łowczyce - 1892 - N - 239 - 16.08.1915 - Omsk

  Geryłowski Elias - - SzR - 77.PP - 15.K - Wańkowice - 1883 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Gil Georg - - Sz - 89.PP - 8.K - Porzecze - 1891 - P - 168 - 28.04.1915 - Właściwie Burek .

  - - - - - - - - - - Poległ 16-30.01.1915

  Glogiewicz Martin - - Sz - 89.PP - 7.K - Hodwisznia - 1885 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Głagowski Josef - - Sz - 89.PP - 14.K - Milczyce - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Głowacz Theodor - - Ka - 89.PP - 15.K - Rudki - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Goldstein Fischel - - Sz - 34.PPOK - 11.K - Rudki - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Innokientiewka, g.Irkuck

  Goldwasser Isaak - - Sz - 89.PP - 5.K - Koniuszki S. - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Goldwasser Isaak Nuchim - - Sz - 89.PP - 4.KR - Koniuszki S. - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Golinczak Paul - - Sz - 98.PP - 3.K - Małpa lub Malinów - bd - R -ręka - 35 - 25.10.1914 - W oryginale Golinzcak.

  - - - - - - - - - -

  Golinczak Anton - - SzR - 77.PP - 1.K - Tuligłowy - 1884 - R i N - 379 - 19.02.1916 - Kaługa, SE nr 37

  Goliński Jakob - - SSz - 13.BSP - brak - Podhajczyki - bd - R - 113 - 25.01.1915 - Poległ między16-26.11.1914

  Goliński Michael - - SzR - 14.BSP - 4.K - Podhajczyki - 1891 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Goltz Fedko - - Sz - 34.PP(L) - bd - Knihinice - 1879 - N - 160 - 14.04.1915 - Nazwisko niewyraźne

  Gołdonowicz Josef - - Sz - 89.PP - 7.K - Czernichów( Czernichón) - 1890 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 17- 23. 11.1914

  Gormiak Fedko - - SzR - 89.PP - 2.KR - Szołomienice - 1878 - N - 424 - 25.05.1916 - Michajłow, g.Riazań

  Górka Nikolaus - - Sz - 89.PP - I.OKM - Koniuszki S. - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 - Niżnyj Nowogród

  Górniak Gregor - - Sz - 89.PP - 9.K - Zagórze - 1889 - N - 424 - 25.05.1916 - Chwałyńsk, g. Saratow

  Górniak Michael - - Ka - 89.PP - SzP - Koniuszki S. - 1891 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Grabowy Basyl - - SzR - 89.PP - 15.K - Beńkowa Wisznia - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o.Akmolińsk

  Grabowy Michael - - SSz - 34.PP(L) - 3.K - Beńkowa Wisznia - 1876 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy nr 56

  Greif Moses - - Sz - 89.PP - 5.K - Rudki - 1887 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Gryb Georg - - SzR - 89.PP - 3.KR - Rudki - 1887 - N - 424 - 25.05.1916 - Niżniedjewsk, g. Woroneż

  Gryb Johann - - Sz - 89.PP - 15.K - Mosty - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Gryb Onufry - - Sz - 4.BSP - 1.K - Szołomienice - 1897 - N - 550 - 7.04.1917 -

  - - - - - (Szomolenice) - - - - -

  Gryb Simon - - Sz - 89.PP - 13.K - Szołomienice - 1891 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Gryb Simon - - SzR - 89.PP - 2.K - Szołomienice - 1883 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Gryb Simon - - Sz - 4.BSP - 2.K - Szołomienice - 1892 - N - 350 - 5.01.1916 -

  Grymeńko Paul - - Sz - 89.PP - 2.K - Chłopy - 1891 - P - 558 - 23.04.1917 - Przypisany, jako plutonowy IV. OKM do 1.BP (L). Poległ 1.02.1917

  Grynejko Michael - - Ka - 77.PP - 3.K - Chłopy - 1885 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Grynienko Anton - - Sz - 10.DA - 3.B - Chłopy - 1888 - R - 384 - 29.02.1916 -

  Grynienko Paul - - Sz - 89.PP - 9.K - Chłopy - 1891 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Grynienko Paul - - Sz - 89.PP - 4.K - Chłopy - 1889 - P - 560 - 24.04.1917 - Poległ między 18-27.01.1917

  Grzyb Andreas - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Jaremków - 1886 - N - 427 - 3.06.1916 - Pietropawłowsk

  Grzyb Gregor - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Szołomienice - 1887 - N - 427 - 3.06.1916 - Syn Basila .Barnauł, g.Tomsk

  Grzyb Stefan - - Sz - 89.PP - 1.K - Podzwierzyniec - 1881 - N - 435 - 27.06.1916 - Wołczański Przysiółek, powiat Omsk, o.Amolińsk

  Grzyb Teodor - - SzR - 89.PP - 3.KR - Szołomienice - 1883 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Gumienny Anton - - SzR - 89.PP - 4.KR - Tuligłowy - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Nikołajewsk, g.Samara

  Habarczyk Karl - - Sz - 17.PPOK - 1.K - Rudki - 1880 - R - 392 - 15.03.1916 -

  Hajduczak Johann - - Sz - 77.PP - 6.K - Hoszany - 1878 - R. - 221 - 27.07.1915 -

  Hajduczek Basil - - SzR - 18.PPOK - 3.K - Hoszany - 1885 - R - 147 - 23.03.1915 -

  Hajduczek Michael - - Sz - 89.PP - 2.K - Hoszany - 1884 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Halajko Wasil - - SzR - 4.BSP - 1.K - Hoszany - 1895 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Halała Johann - - Sz - 89.PP - 16.K - Podzwierzyniec - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Halała Peter - - Sz - 34.PPOK - 11.K - Podzwierzyniec - 1892 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Halczuk Paul - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Dubaniowice - 1873 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Haliczanowski Nikolaus - - Sz - 34.PPOK - 2.K - Powerchów - 1891 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Hałuszka Elias - - Sz - 77.PP - 2.K - Komarno ? (Karaszyno) - 1891 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Hamkalo Stanislaus - - Sz - 98.PP - 4.K - Pohorce - 1890 - R - 293 - 15.10.1915 -

  Hamkało Augustin - - SSz - 89.PP - 13.K - Pohorce( Poherce) - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Haniak Theodor - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Czembar, g. Penza

  Hanik Alexander - - SzR - 89.PP - 14.K - Podhajczyki( Podhajce) - 1886 - P - 424 - 25.05.1916 - Poległ między 11-31.12.1915

  Hanyk Josef - - SzR - 13.BSP - KR - Podhajczyki - 1887 - N - 372 - 7.02.1916 - Nikolsk Ussuryjski

  Harhała Andreas - - SzR - 89.PP - 9.K - Komarno - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Häring Moses Wolf - - Sz - 89.PP - 3.K - Komarno - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Harmatij Gregor - - SzR - 77.PP - 12.K - Kołbajowice - 1888 - R i N - 164 - 21.04.1915 - Jalutorowsk

  Hatala Michael - - SzR - 89.PP - 4.K - Tatarynów - 1893 - P - 223 - 29.07.1915 - Poległ między 1-12.05.1915

  Hatała Anton - - Sz - 13.BSP - bd - Hołodówka - bd - R - 113 - 25.01.1915 - Ranny w listopadzie 1914

  Hatała Philipp - - Sz - 45.PP - 9.K - Podzwierzyniec - 1892 - N - 370 - 3.02.1916 - Wisznij Wołoczek

  Hawrot Johann - - SzR - 18.PPOK - 3.KR - Podhajczyki - 1893 - N - 422 - 18.05.1916 -

  Heilberg Wolf - - Sz - 89.PP - 3.KR - Komarno - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 - Carycyn, g. Saratow

  Hering Moses - - Sz - 89.PP - 11.K - Rudki - 1883 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Hering Moses - - SzR - 89.PP - 11.K - Rudki - 1883 - R i N - 56 - 13.11.1914 - Właściwie Glanz. Moskwa, SE nr 8

  Hering Salamon - - Sz- TSSz - 89.PP - 9.K - Mosty - 1882 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Herwiak Michael - - Sz - 41.BP(L) - 2.K - Rumno - bd - P - 424 - 25.05.1916 - Poległ 11.04.1916

  Hew Adam - - SzR - 89.PP - 10.K - Kołodruby - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hilcz Koppel - - Sz - 77.PP - 3.K - Komarno - 1883 - R - 143 - 17.03.1915 -

  Hindec Johann - - SzR - 89.PP - 12.K - Koniuszki T. - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hiszczyszyn Andreas - - Sz - 89.PP - 11.K - Nowa Wieś - bd - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hliwa Franz - - Pl - 89.PP - 10.K - Tuligłowy - 1881 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Hłuszko Gregor - - Sz - 89.PP - 5.K - Porzecze - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hnyda Osyp - - Sz - 1.UPS - bd - Kołbajowice - 1894 - N - 420 - 12.05.1916 -

  Holesczyn Michael - - Sz - 7.PPOK - 1.K - Hoszany - 1895 - R - 429 - 7.06.1916 -

  Holubnyk Michael - - Sz - 1.PPOK - 5.K - Szołomienice - 1895 - R - 384 - 29.02.1916 -

  Hołodowski Jakob - - SSz - 10.PP - 5.K - Rumno - 1894 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Jahanna i Katherine

  Hołubinka Nikolaus - - SzR - 89.PP - 11.K - Rudki - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Horak Nikolaus - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Nowosiółki O. - 1884 - N - 427 - 3.06.1916 - Kungur, g.Perm

  Horiczny Peter - - Sz - 89.PP - 7.K - Uherce W. - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Horiszniak Johann - - Sz - 89.PP - 2.K - Zagórze - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Horiszny Peter - - Sz - 89.PP - 1.KR - Uherce W. - 1893 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Horn Adam - - Ka - 89.PP - 15.K - Hoszany - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hordynski Stefan - - SzR - 77.PP - 4.K - Czajkowice - 1888 - N - 43 - 2.11.1914 -

  Horodinski Peter - - Sz - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Horodynski Johann - - SzR - 89.PP - 5.K - Czajkowice - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Horodyński Peter - - SzR - 34.PPOK - bd - Monasterzec - bd - R - 134 - 1.03.1915 -

  Horodyski Alexander - - Ka - 77.PP - 2.K - Czajkowice - 1887 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Horodyski Alexander - - KaR - 77.PP - 8.K - Czajkowice - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Taszkient

  Horodyski Johann - - Ka - 32.PP(L) - 9.K - Czajkowice - 1875 - R - 344 - 28.12.1915 -

  Howath Janos - - SzR - 89.PP - 1.K - Szołomienice - 1877 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Hrabar Jakob - - SzR - 18.PPOK - 12.K - Tatarynów - 1886 - N - 422 - 18.05.1916 - Omsk

  Hraboweński Nikolaus - - Sz - 34.PPOK - 3.KR - Tatarynow - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Noszowy. Barnauł, g.Tomsk

  Hrabowiński - - Ka - 46.PP - OKM - Tatarynów - 1891 - R - 531 - 2.03.1917 - Brak imienia

  Hrenda Johann - - Sz - 21.PPOK - 1.K - Laszki Z. - 1878 - R - 533 - 9.03.1917 -

  Hruszowiec Martin - - JO- TSSz - 15.PP - 11.K - Tuligłowy - 1890 - N - 381 - 25.02.1916 - Nowomikołajewsk, g. Tomsk

  Hrycyniak Ludwik - - KaR - 89.PP - BR - Rudki - 1886 - N - 219 - 24.07.1915 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Hrynczuk Tomas - - Sz - 89.PP - 8.K - Milatyn - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hrynda Johann - - SzR - 89.PP - 1.K - Laszki Z. - 1887 - P - 300 - 25.10.1915 - Poległ 30.07.1915

  Hryniów Ilko - - SzR - 89.PP - 10.K - Horożanna W. - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hrynkiw Simon - - Sz - 89.PP - 7.K - Szołomienica - 1891 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Hrynków Theodor - - Sz - 77.PP - 10.K - Szołomienice( Szolonice) - 1884 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Hryńczuk Basil - - SzR - 34.PPOK - 2.KR - Rumno - 1882 - N - 361 - 19.01.1916 - Nolińsk, g.Wiatka

  Hryńków Simeon - - Sz - 89.PP - 7.K - Szołomienice - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Hryńków Theodor - - SzR - 77.PP - 10.K - Szołomienice - 1884 - N - 444 - 22.07.1916 - Jalutorowsk, g.Tobolsk

  Hul Teodor - - Sz - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1892 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Hul – Winnicki Johann - - Sz - 89.PP - 1.KR - Czajkowice - 1892 - R - 435 - 27.06.1916 -

  Hulaszczy Stefan - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Hoszany - 1880 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Hurkacz Teodor - - SzR - 89.PP - 4.K - Porzecze( Borzecze) - 1885 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Huzyczak Andreas - - Sz - 89.PP - 14.K - Podhajczyki - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Hynda Alexander - - SSzR - 77.PP - 12.K - Rozdzialowice - 1887 - N - 429 - 7.06.1916 - Sarapul, SM

  Hynda Johann - - Sz - 34.PPOK - bd - Rozdziałowice - 1880 - R - 138 - 8.03.1915 -

  Hynda Johann - - SzR - 34.PPOK - 8.K - Rozdziałowice - 1880 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Ilczyszyn Jan - - SzR - 89.PP - 2.K - Michalewice(Michałowice) - 1892 - N - 424 - 25.05.1916 - Molga,g .Jarosław

  Ilczyszyn Nikolaus - - SzR - 77.PP - 15.K - Koropuż - 1884 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Ilków Johann - - SzR - 18.PPOK - 1.K - Burcze - 1897 - N - 534 - 10.03.1917 -

  Ilków Michael - - Sz - 34.PP(L) - bd - Tuligłowy - 1875 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Ilkow Michael - - Sz - 89.PP - 2.K - Tuligłowy - 1889 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Ilków Michael - - KaR - 34.PPOK - 11.K - Koniuszki T. - 1886 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g. Tomsk

  Ilków Michael - - SzR - 89.PP - BR - Tuligłowy - 1889 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o.Akmolińsk

  Ilków Teodor - - Sz - 10.PP - 5.K - Koniuszki - 1887 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Teodora i Sophie

  Ilków Wasyl - - SzR - 89.PP - BR - Koniuszki T. - 1892 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Iwanczak Johann - - Sz - 77.PP - 11.K - Czajkowice - 1882 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Iwanczuk Paul - - Sz - 77.PP - 1.K - Czajkowice - 1888 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Iwanicki Ignatz - - SzR - 89.PP - 10.K - Podhajczyki - 1891 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Iwaniec Andreas - - Sz - 89.PP - 14.K - Komarno - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Iwanio Stefan - - Sz - 89.PP - 15.K - Tuligłowy - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Iwaniow Lukas - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1892 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Iwaniszyn Iwan - - Sz - 17.PPOK - 7.K - Uherce W. - 1894 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Iwaniszyn Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Uherce W. - 1891 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Iwaniszyn Michael - - SzR - 77.PP - 1.K - Uherce W. - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa

  Iwaniszyn Michael - - SzR - 77.PP - 9.K - Uherce W. - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Taszkient

  Iwanków Stanislaus - - Sz - 89.PP - 2.K - Ryczychów - 1889 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Iwanków Stanislaus - - SzR - 89.PP - 2.K - Ryczychów - 1889 - N - 219 - 24.07.1915 - Pietropawłowsko. Akmolińsk.

  - - - - - - - - - - Wcześniej uznany za poległego.

  Iwanoczko Alexander - - Sz- TSSz - 89.PP - 1.K - Komarno - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Urzum, g. Wiatka

  Iwańczak Johann - - SzR - 34.PPOK - bd - Czajkowice - bd - P - 134 - 1.03.1915 -

  Iwańczak Johann - - SzR - 77.PP - 1.KR - Czajkowice - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Iwańczak Peter - - SzR - 10.PP - 1.KM - Czajkowice - 1879 - R i N - 164 - 21.04.1915 - Kaługa, SE nr 36

  Iwańczak Peter - - Sz - 10.PP - 1.KM - Czajkowice - 1879 - N - 364 - 25.01.1916 - Aleksin, g. Tuła

  Jabłoński Nikolaus - - SSz - 89.PP - 8.K - Koropuż - 1892 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Jabłoński Paul - - Sz - 10.PP - 3.K - Czajkowice - 1895 - P - 554 - 14.04.1917 - Poległ 27.12.1916

  Jacejko Johann - - Sz - 89.PP - 2.K - Susułów - 1892 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Jacek Basil - - Sz- TSSz - 89.PP - 6.K - Podzwierzyniec - 1884 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Jachimów Demeter - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Beńkowa Wisznia - 1883 - N - 361 - 19.01.1916 - Nolińsk, g.Wiatka

  Jackiw Johann - - SSz - 77.PP - 6.K - Horożanna W. - 1876 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Jacyk lub Jacek Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1886 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Jacyk lub Jaciuk Peter - - Sz - 34.PPOK - 6.K - Łowczyce - 1889 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Jacyków Michael - - Sz - 89.PP - 10.K - Mosty - 1887 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Jakimiec Basil - - Sz - 89.PP - 1.KM - Burcze - 1892 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Jakimiec Johann - - Sz - 10.PP - 9.K - Burcze - 1895 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Gregora i Katherine

  Jakimow Johann - - Sz - 10.PP - bd - Horożanna M. - 1880 - N - 305 - 2.11.1915 - Słobockoje, g.Wiatka

  Jakób Isaak - - Sz - 10.PP - 4.KM - Milczyce - 1889 - N - 364 - 25.01.1916 - Astrachań

  Janio Johann - - SzR - 34.PPOK - 9.K - Koniuszki K. - 1881 - N - 361 - 19.01.1916 - Niżnyj Nowogród

  Jankowski Johann - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Chłopy - 1877 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Jarema Andreas - - Sz - 28.PP - bd - Kołodruby - bd - R - 70 - 30.11.1914 - Lista strat nr.111 z 23.01.1915 podaje, że poległ w grudniu 1914

  Jarema Dymitr - - SzR - 89.PP - 8.K - Nowa Wieś - 1881 - N - 424 - 25.05.1916 - Tiumeń, g.. Tobolsk

  Jarema Hrynko - - Ka - 22.PP(L) - 6.K - Kołbajowice - 1872 - R - 233 - 10.08.1915 - Sanitariusz

  Jaremczak Jan - - Sz - 34.PP(L) - 8.K - Uherce W.(Uszince) - 1875 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Jaremczuk Michael - - SzR- TSSz - 77.PP - 4.K - Romanówka - 1884 - N - 429 - 7.06.1916 -

  Jarka Basil - - Sz - 89.PP - bd - Koropuż - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 - Szadrińsk, g. Perm

  Jarka Johann, syn Basila i Paraski - - SSz - 10.PP - 5.K - Koropuż - 1896 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Jarka Theodor - - SzR - 89.PP - BR - Koropuż - 1890 - N - 379 - 19.02.1916 - Urzum, g. Wiatka

  Jarka Wasil - - SzR - 33.PPOK - SZP - Koropuż - 1896 - R - 544 - 29.03.1917 -

  Jarko Nikolaus - - Sz - 89.PP - 2.K - Koropuż (Koropiec) - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Jarmowski Alexander - - Sz - 41.PP - 8.K - Hodwisznia - 1874 - N - 542 - 24.03.1917 - Włochy

  Jarosz Paul - - SSz - 89.PP - 7.K - Kołodruby - 1885 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Jasiuk Michael - - Sz - 89.PP - OSp - Komarno - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Jochim Peter - - SzR - 14.BSP - KR - Beńkowa Wisznia - 1883 - N - 420 - 12.05.1916 - Trębacz. Semipałatyńsk

  Jurkowski Michael - - Sz - 10.PP - 3.KM - Nowa Wieś - 1884 - N - 364 - 25.01.1916 - Nowomikołajewsk ,g. Tomsk

  Jurków Demeter - - Sz - 34.PPOK - 8.KR - Rumno - 1892 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Jurzycz Johann - - S - 34.PP(L) - bd - Komarno - 1875 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Juzycz Dymitr - - SzR - 89.PP - 4.K - Komarno - 1891 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Juzycz Johann - - KaR - 89.PP - 10.K - Komarno - 1885 - N - 424 - 25.05.1916 - Buinsk, g. Symbirsk

  Juzycz Michael - - SzR - 89.PP - 1.KR - Powerchów - 1890 - R i N - 424 - 25.05.1916 - Riazań, SE nr 46

  Kaczmar Alexander - - Sz - 34.PPOK - 7.K - Kupnowice S. - 1886 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Kaczmar Anton - - SzR - 89.PP - 4.K - Brzęziec( Brzeriec) - 1886 - N - 108 - 20.01.1915 - Pawłodar, o.Semipalatyński

  Kaczmar Nikolaus - - Sz - 10.PPOK - 3.K - Brzęziec - 1891 - N - 391 - 13.03.1916 -

  Kaczmar Wasil - - Sz - 32.PP - 6.K - Dołobów - 1871 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Kaczmarek Gregor - - Sz - 41.PP - 1.K - Kropielniki - 1876 - P - 542 - 24.03.1917 - Poległ między 8-12.08.1916

  Kaczmaryk Simon - - SzR - 34.PPOK - 9.K - Kościelniki - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Kaczyński Michael - - SzR - 89.PP - 1.K - Woszczańce - 1876 - P - 560 - 24.04.1917 - Poległ 18.1.1917

  Kahuj Gregor - - SzR - 14.BSP - 1.K - Tatarynów - 1897 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Kahuj Michael - - Sz - 89.PP - 6.K - Rumno - 1892 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ między 1-8.01.1915

  Kahuj Michael - - SzR - 89.PP - 2.KR - Tatarynów - 1888 - N - 424 - 25.05.1916 - Balachna, g. Niżny Nowogród

  Kalabaj Filip - - SzR - 89.PP - 12.K - Kołodruby - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kałużniak Adalbert - - Sz - 89.PP - 8.K - Rumno - 1891 - P - 300 - 25.10.1915 - Poległ 2.08.1915

  Kałużniak Wasil - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Podzwierzyniec - 1883 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Kapłon Adalbert - - Ka - 89.PP - 10.K - Chłopy - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kapłon Johann - - SieSz - 89.PP - 4.K - Chłopy( Chlopej) - 1881 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Karabin Michael - - SzR - 10.PAK - 4.KAm - Horożanna M. - bd - R - 28 - 16.10.1914 -

  - - - - - (Hołodora M.) - - - - -

  Karabin Peter - - SzR - 14.BSP - 4.K - Podzwierzyniec - 1897 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Karanczewski Teodor - - SzR - 89.PP - 12.K - Chiszewice - 1891 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 28.10.-2.11.1914

  Karp Aron - - Sz - 89.PP - POT - Nihowice( Niklowice) - 1892 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Kasperszak Lorenz - - Sz - 98.PP - 3.K - Chłopy ( Chlapy) - 1880 - R - 364 - 25.01.1916 -

  Kasprzak Gregor - - SzR - 89.PP - 1.K - Nowosiółki G. - 1891 - R - 442 - 18.07.1916 -

  Kasprzyczak Anton - - Sz - 77.PP - 14.K - Chłopy - 1885 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Kasprzyszak Kasimir - - Sz - 89.PP - 1.K - Chłopy - 1892 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Kaszany Paul - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Pohorce - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g. Tomsk

  Kaszel Anton - - SzR - 34.PP(L) - bd - Nowosiółki - 1872 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Kaszewski Marian - - Sz - 41.PP - 1.K - Rudki - 1888 - R - 542 - 24.03.1917 -

  Kawalec Nikolaus - - SSzR - 34.PPOK - 8.K - Podolce - 1880 - N - 361 - 19.01.1916 - Mielnycznyj, o.Akmoliońsk

  Kawalec Peter - - Sz - 89.PP - OSp - Pohorce - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kawałko Andreas - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Rumno - 1876 - R - 130 - 20.02.1915 -

  Kazieczko Iwan - - Sz - 34.PPOK - 7.K - Dubaniowice - 1875 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Kicula Anton - - Ka- TPl - 77.PP - 9.K - Czajkowice - 1888 - N - 27 - 15.10.1914 -

  Kijach Felix - - SzR- TKa - 77.PP - 2.KR - Chłopy - 1885 - N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa

  Kikut Tomas - - SzR - 14.BSP - 1.K - Tuligłowy - 1881 - N - 552 - 11.04.1917 -

  Kilowski Iwan - - SzR - 89.PP - 3.KR - Kupnowice S. - 1881 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Kinasz Gregor - - SzR - 89.PP - 4/V. KM - Jakimczyce - 1880 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Kirylak Stefan - - Sz - 77.PP - 10.K - Czajkowice - 1892 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Kiszczak Aleksander - - Sz - 77.PP - 1.K - Dubaniowice - 1884 - N - 43 - 2.11.1914 -

  Kiszczak Gregor - - Sz - 77.PP - 1.K - Dubaniowice - 1881 - R - 43 - 2.11.1914 -

  Klapacz Nikolaus - - Sz - 10. PPOK - 1.K - Czernichów - 1891 - R - 26 - 14.10.1914 -

  Klimczak Andreas - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Koniuszki T. - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g. Tomsk

  Klisowski Josef - - SzR - 89.PP - BR - Uherce W. (Uherce Niezabitowskie) - 1881 - R i N - 144 - 19.03.1915 - Przewieziony do Moskwy, SE nr 10

  Klisowski Josef - - Pl - 89.PP - 12.K - Milczyce - 1892 - P - 343 - 27.12.1915 - Poległ 3.09.1915

  Klisowski Tomas - - SzR - 34.PPOK - 8.K - Milczyce - 1884 - N - 427 - 3.06.1916 - Sarapul, SM

  Klucznik Gregor - - Sz - 34.PPOK - bd - Dubaniowice - 1891 - N - 138 - 8.03.1915 -

  Klucznik Gregor - - SSz - 34.PPOK - 2.KR - Dubaniowice - 1891 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Kluka Michael - - Sz - 77.PP - 16.K - Ostrów - 1885 - P - 148 - 24.03.1915 - Poległ 9.11.1914

  Klupper Chaim - - Sz - 87.PP - 7.K - Czajkowice - 1884 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Kneyczyn Jakob - - Sz - 89.PP - 15 K - Tatarynów - 1883 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Kobza Laurenz - - SzR - 89.PP - 2.K - Katarynice - 1887 - N - 435 - 27.06.1916 - Wolsk, g.Saratow

  Koch Abraham - - Sz - 34.PPOK - 4.KR - Zagórze - 1893 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Koch Lieche - - Sz - 7.PPOK - 1.K - Komarno - 1895 - R - 429 - 7.06.1916 -

  Koch, imienia brak - - Sz - 89.PP - 14.K - Komarno - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 - Właściwie Klarfeld

  Koch Mendel - - Sz - 10.PP - bd - Komarno - 1886 - N - 305 - 2.11.1915 - Tomsk

  Koczirka Nikolaus - - SzR - 4.BSP - 3.K - Chiszewice - 1886 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Koczurko Elias - - SSz - 89.PP - 3.K - Koropuż - 1892 - N - 424 - 25.05.1916 - Nowousiensk, g.Samara

  Kogul Josef - - Sz - 34.PPOK - bd - Rudki - 1889 - R - 138 - 8.03.1915 -

  Kogut Fedko - - Sz - 34.PP(L) - bd - Nowosiółki - 1874 - N - 420 - 12.05.1916 -

  Kogut Michael - - Sz - 89.PP - 2.K - Podhajczyki - 1890 - N - 379 - 19.02.1916 - Dobosz

  Kolano Alexander - - Sz - 77.PP - 2.K - Rudki - 1892 - R - 143 - 17.03.1915 -

  Kolasa Alexander - - Sz - 89.PP - 8.K - Powerchow - 1884 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kołodziej Theodor - - Sz - 32.PPOK - 2.K - Beńkowa Wisznia - 1895 - R - 309 - 7.11.1915 -

  Komorowski Franz - - SzR - 77.PP - 11.K - Komarno - 1884 - R - 27 - 15.10.1914 -

  Komorowski Stanislaus - - SSz - 89.PP - 6.K - Komarno - 1885 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Konczak Basil - - Sz - 89.PP - 16.K - Szeptyce - 1886 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Konczak Michael - - Sz - 31.PP(L) - 9.K - Chłopczyce - 1883 - R - 536 - 14.03.1917 -

  Konik Andreas - - SzR - 89.PP - 7. K - Dubaniowice - 1881 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ 3.11.1914

  Konik Andreas - - Sz - 89.PP - 7.K - Dubaniowice - 1881 - N - 379 - 19.02.1916 - Kamiszłowsk, o.Akmolińsk

  Kończak Basil - - Sz - 89.PP - 16.K - Szeptyce - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kopeluch Michael - - SzR-TSSz - 77.PP - 6.K - Kołbajowice - 1884 - N - 429 - 7.06.1916 - Łukojanów, g. Niżny Nowgorod

  Kopeluk Michael - - Sz - 77.PP - 6.K - Kołbajowice( Rolbajowa) - 1884 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Kopytko Aleksander - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Chiszewice - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Korbać Josef - - Sz - 10.PP - 19.K - Chłopy - brak - P - 381 - 25.02.1916 - Poległ 30.12.1915

  Kordiaka Basil - - Sz - 89.PP - 13.K - Nowosiółki O. - 1892 - N - 108 - 20.01.1915 - Pawłodar, o.Semipałatyński

  Kordyaka Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Łowczyce( Dowczyce) - 1884 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Kordyjaka Gabriel - - Sz - 89.PP - 16.K - Ryczychów - 1886 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Korecki Wasil - - Sz - 34.PP(L) - bd - Horożanna - 1877 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Kornecki Stefan - - Sz - 77.PP - 6.K - Podzwierzyniec - 1891 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Kornicki Basil - - Sz - 77.PP - 2.K - Dubaniowice - 1892 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Koromczewski Teodor - - SzR - 89.PP - BR - Chiszewice( Chiszewiu) - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Zmarł w Moskwie SE nr 10

  Korylak Theodor - - Sz - 34.PPOK - bd - Hołodówka - 1885 - N - 138 - 8.03.1915 -

  Kos Michael - - Sz - 89.PP - 8.K - Komarno - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kosaniak Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Podzwierzyniec - 1889 - R - 30 - 19.10.1914 - Występuje podwójnie, także na liście strat nr 56 z 13.11.1914

  - - - - - (Podzwierzynice) - - - - -

  Kosaniak Nikolaus - - Sz - 89.PP - BR - Nowa Wieś - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Aschabad, o.Zakaspijski

  Kosaniuk Dymtr - - Sz - 89.PP - 7.K - Rumno - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kosownyn Gregor - - SzR - 89.PP - 5.K - Komarno - 1897 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Kościelny Josef - - Sz - 17.PPOK - Sztab - Pohorce - 1895 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Kościów Gregor - - Sz- TSSz - 89.PP - 9.K - Brzęziec - 1886 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ 26.01.1915

  Kość Nikolaus - - Sz - 89.PP - 16.K - Koniuszki - 1881 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Kość Michael - - Sz - 34.PPOK - 9.K - Hoszany - 1881 - P - 128 - 17.02.1915 - Ordynans.Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Kot Gregor - - Sz - 10.PP - 1.KM - Beńkowa Wisznia - 1880 - N - 364 - 25.01.1916 - Astrachań

  Kotelko Gregor - - Sz - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kotelko Jan - - Sz - 22.PPOK - 10.K - Czajkowice - 1894 - R - 561 - 26.04.1917 -

  Kotyk Stefan - - Sz - 98.PP - 15.K - Ostrów - 1889 - N - 108 - 20.01.1915 - Pawłodar, o.Semipałatyński

  Kotyk Michael - - Sz - 89.PP - 5.K - Ostrów - 1879 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 16.11.-13.12.1914

  Kotyk Theodor - - Sz - 77.PP - 10.K - Ostrów - 1888 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Kowal Johann - - SzR - 14.BSP - 1.K - Ostrów - 1897 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Kowal Josef - - Sz - 77.PP - 1.K - Pohorce - 1885 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Kowal Nikolaus - - Sz - 13.BSP - 1.K - Tatarynów - 1890 - N - 157 - 9.04.1915 - Serdobsk, g. Saratow. Zgłoszono jego śmierć.Uzupełnienie nr 36.

  Kowal Peter - - Sie - 89.PP - 8.K - Rudki - 1890 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Kowal Stefan - - Sz - 89.PP - 1.KM - Nowa Wieś - 1886 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Kowal Stefan - - SSzR - 89.PP - 1.K - Radochońce - 1883 - N - 424 - 25.05.1916 - Ardatów, g.Symbirsk

  Kowal Stefan - - SzR - 89.PP - 2.KR - Nowa Wieś - 1886 - N - 424 - 25.05.1916 - Ardatów, g.Symbirsk

  Kowalik Josef - - Sz - 8.PD - 1.Szwad - Rumno - 1890 - N - 240 - 17.08.1915 - Berezowka, o.Zabajkalski

  Kowalisko Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1879 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Kowalisko Peter - - Sz - 8.PD - 1.Szwad - Rumno - 1890 - N - 240 - 17.08.1915 - Berezowka, o.Zabajkalski

  Kowalisko Wasil - - Sz - 41.BP (L) - 2.K - Rumno - 1895 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Kowaliszyn Iwan - - Sz - 34.PP(L) - bd - Kanafosty - 1875 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Kowalski Nikolaus - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Błozew D. - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Słobodzkoje, g. Wiatka

  Kowalyszyn Teodor - - Sz - 89.PP - 4.KR - Woszczance - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Dergaczi, g. Samara

  Kowałyk Fedko - - Sz - 34.PP(L) - bd - Beńkowa Wisznia - 1877 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Kowcz Lazar - - Sz - 89.PP - 8.K - Porzecze - 1891 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Kowcz Xenofont - - Sz - 89.PP - 1.KR - Porzecze - 1891 - N - 435 - 27.06.1916 - Niżnyj Nowogród SE nr 33

  Kozaczyński Josef - - KaR - 89.PP - 1.K - Koniuszki S. - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kozak Johann - - SzR - 89.PP - 7.K - Uherce W. - 1881 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Koziak Gregor - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Dubaniowice - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Trębacz. Astrachań

  Kozicki Yeodor - - SzR - 89.PP - BR - Laszki Z. - 1886 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Kozyk Stefan - - Sz - 34.PPOK - 6.K - Koniuszki S. - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Ordynans.Nowomikołajewsk, g.Tomsk

  Krawec Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Chiszewice - 1886 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Krawiec Elias - - SzR - 4.BSP - 3.K - Dubaniowice( Dubaniów) - 1897 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Krawiec Theodor - - SzR - 34.PPOK - 3. KR - Szołomienice - 1880 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Kremsa Elias - - Sz - 34.PPOK - 3.K - Koniuszki - 1891 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Kruk Nikolaus - - SzR - 89.PP - 5.K - Hołodówka - 1882 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Krysa Peter - - Sz - 89.PP - 13.K - Kupnowice S. - 1886 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Krysink Nikolaus - - Sz - 89.PP - 8.K - Michalewice(Michałowice) - 1892 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Krysiuk Nikolaus - - Sz - 89.PP - 1.KR - Michalewice - 1892 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Krywyszyn Thomas - - Sz - 89.PP - 7.K - Michalewice(Michałowicz) - 1883 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Krzesaj Johann - - Pl - 89.PP - 16.K - Chłopy - brak - P - 56 - 13.11.1914 -

  Krzesaj Johann - - TPlR - 89.PP - 16.K - Chłopy - 1886 - N - 435 - 27.06.1916 - Semipałatyńsk

  Krzesaj Laurenz - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1890 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ 28.10.1914

  Krzeszowski Stanislaus - - Sz - 89.PP - 15.K - Chłopy - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Krzysków Paul - - SzP - 34.PPOK - 3.KR - Dubaniowice - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Krzywiecki Michael - - SzR - 34.PPOK - 9.K - Horożanna W. - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Kuchar Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.K - Podolce - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Kuchar Wasyl - - Sz - 1.PPOK - 5.K - Horożanna W. - brak - N - 384 - 29.02.1916 -

  Kujbida Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Rozdziałowice - 1882 - N - 379 - 19.02.1916 - Bugry, g.Tomsk

  Kulczycki Teodor - - Sz - 9.PP - 5.K - Czajkowice - 1886 - R - 534 - 10.03.1917 -

  Kulczycki – Kolocherok Peter - - Sz - 89.PP - 5.K - Czajkowice - 1891 - N - 144 - 19.03.1915 - Samarkanda

  Kuleszko Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Horożanna W. - 1888 - R - 168 - 28.04.1915 - Przeniesiony do 14.BSP

  Kulijewicz Gregor - - SzR - 34.PPOK - 11.K - Chiszewice - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g. Tomsk

  Kulik Peter - - SzR - 14.BSP - 1.K - Podhajczyki - 1895 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Kulisz Anton - - Sz - 4.PPOK - 1.K - Kanofosty - 1896 - R - 533 - 9.03.1917 -

  Kulisz Michael - - SzR - 14.BSP - KR - Kanafosty - 1882 - N - 350 - 5.01.1916 - Chwalińsk, g.Saratow

  Kułyk Johann - - Sz - 89.PP - 4.K - Dołobów - 1892 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Kułyniak Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Beńkowa Wisznia - 1887 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Kułyniak Peter - - Sz - 89.PP - 1.KR - Beńkowa Wisznia - 1892 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Kupczak Michael - - Sz - 89.PP - 9.K - Burcze - 1888 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ 26.01.1915

  Kupiński Nikolaus - - bd - 89.PP - 9.K - Ostrów - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Kurij Dawid - - Sz - 89.PP - 4.K - Horożanna W. - 1888 - N - 146 - 22.03.1915 - Tomsk

  Kurij Elias - - Pl - 89.PP - 6.K - Horożanna W. - 1889 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Kuriszyj Jakób - - Sz - 89.PP - 15.K - Tatarynów - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 - Ustinia, g.Tomsk

  Kurnicki Wasyl - - SzR - 89.PP - 2.KR - Dubaniowice - 1878 - N - 424 - 25.05.1916 - Orzeł

  Kurpiel Matthias - - SzR - 14.BSP - KR - Milczyce - 1882 - N - 420 - 12.05.1916 - Semipałatyńsk

  Kuszczak Josef - - SzR - 87.PP - 5.K - Komarno - 1893 - R - 558 - 23.04.1917 - Przeniesiony z 89.PP

  Kuszczak Michael - - SzR - 34.PPOK - 8.K - Horożanna W. - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Kuziów Johann - - Sz - 89.PP - 14.K - Ryczychów - 1887 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Kuzyk Nikolaus - - Sz - 77.PP - 3.K - Powerchów( Ponoczków) - 1874 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Kuzyk Paul - - Sz - 89.PP - 13.K - Powerchów - brak - R - 56 - 13.11.1914 -

  Kuź Pantaleon - - SzR - 4.BSP - 2.K - Brzęziec - 1897 - P - 550 - 7.04.1917 - Poległ 23.06.1916

  Lastowicz Czoławski Thomas - - Sz - 77.PP - 1.K - Czajkowice - 1885 - N - 43 - 2.11.1914 -

  Laufer Moses - - SzR - 10.BS - 3.K - Komarno - 1882 - N - 350 - 5.01.1916 - Właściwie Reiter

  Lazio Peter - - KaR - 89.PP - 7.K - Podhajczyki - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Lazorko Dymitr - - SzR - 89.PP - BR - Beńkowa Wisznia - 1879 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Leik Gregor - - SzR - 89.PP - 4.K - Hoszany - 1882 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 31.10.-2.11.1914

  Lełyk Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1888 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Lenczyk Gregor - - Sz - 89.PP - 1.K - Komarno - 1882 - P - 343 - 27.12.1915 - Poległ 7.10.1915

  Leniecz Iwan - - SSz- TKa - 34.PP(L) - bd - Komarno - 1879 - N - 420 - 12.05.1916 -

  Lerner Semko - - Sz - 17.PPOK - 11.K - Rudki - 1892 - P - 558 - 23.04.1917 - Poległ 16.10.1916

  Lesak Josef - - SzR - 14.BSP - 4.K - Tuligłowy - 1872 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Leszów Wasyl - - Sz - 29.PPOK - 12.K - Mosty - 1893 - P - 432 - 17.06.1916 - Poległ w kwietniu 1916

  Leszczyński Leon - - SzR - 45.PAPH - BaR - Nowa Wieś - 1886 - N - 558 - 23.04.1917 -

  Leszczyński Michael - - Sz- TSSz - 89.PP - 14.K - Nowa Wieś - 1882 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Leszczyński Peter - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Nowa Wieś - 1891 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Leszczyszyn Anton - - SzR - 89.PP - 7.K - Pohorce( Lahorce) - 1881 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Leszczyszyn Basil - - Sz - 89.PP - 12.K - Rumno - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Włodzimierz, SE nr 28

  Leszczyszyn Semko - - SzR - 89.PP - 4.KR - Rumno - 1879 - N - 424 - 25.05.1916 - Michajłow, g.Riazań

  Leszczyszyn Stephan - - SzR - 6.PPOK - 6.K - Rumno - 1876 - P - 552 - 11.04.1917 - Poległ 2.01.1917

  Lesiów Andreas - - SzR - 89.PP - 4.KR - Mosty - 1888 - N - 424 - 25.05.1916 - Serachs, o.Zakaspijski

  Leś Michajło - - SzR - 89.PP - 5.K - Rudki - 1894 - P - 223 - 29.07.1915 - Poległ między 1-12.05.1915

  Leśko Peter - - Sz - 89.PP - 14.K - Chłopczyce - 1891 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Leśków Basil - - SzR - 89.PP - 4.KR - Porzecze - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Lew Nikolaus - - Sz - 89.PP - 11.K - Brzęziec - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Lewicki Nikolaus - - SzR - 18.PPOK - 2.K - Knihynice - 1877 - R - 539 - 10.03.1917 -

  Lików Michael - - Sz - 34.PPOK - bd - Tuligłowy - 1875 - N - 160 - 14.04.1915 - Nazwisko nieczytelne

  Link Eduard - - Sz - 89.PP - 14.K - Kupnowice - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Lis Josef - - bd - 14.BSP - 2.K - Koniuszki S. - 1882 - N - 232 - 9.08.1915 -

  Lisiński Iwan - - Sz - 41.PP - 4.K - Komarno - 1891 - P - 542 - 24.03.1917 - Poległ między 8-12.08.1916

  Loik Gregor - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Hoszany - 1882 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Lopaczak Gabriel - - K - 89.PP - OKM - Chiszewice - 1893 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Lopaczak Havrilo - - Sz - 27.PPOK - 11.K - Chiszewice - 1875 - P - 540 - 22.03.1917 - Poległ między 31.10- 2.11. 1916

  Lopaczak Trofim - - SzR - 89.PP - BR - Horożanna W. - 1886 - R i N - 146 - 22.03.1915 - Włodzimierz, SE nr 27

  Lopuszański Johann - - SSz - 34.PP(L) - bd - Nowa Wieś - 1878 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Lopuszański Paul - - Sz - 89.PP - 3/5.KM - Podzwierzyniec - 1881 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Loster Sender - - SzR - 89.PP - 7.K - Rudki - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Löw Iwan - - Sz - 32.PP(L) - 6.K - Brzęziec( Brzezice) - 1872 - R - 354 - 11.01.1916 -

  Ludczyn Stefan - - SzR - 4.BSP - 2.K - Zagórze - 1872 - P - 550 - 7.04.1917 - Poległ 23.06.1916

  Lukaw Johann - - PlR - 89.PP - 5.K - Burcze (Burzcze) - 1889 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ 2.11.1914

  Lula Stanislaus - - Sz - 89.PP - 8.K - Dołobów( Dołabów) - 1893 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Łesiów Johann - - Sz - 89.PP - 14.K - Mosty - 1891 - N - 435 - 27.06.1916 - Dobosz.Tiumeń, g.Tobolsk

  Łopaczak Michael - - SzR - 89.PP - 10.K - Chiszewice - 1889 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Łopadczak Andreas - - Pl - 77.PP - 2.K - Chiszewice - 1888 - N - 43 - 2.11.1914 -

  Łoza Laurenz - - SSz - 89.PP - bd - Chłopy - 1882 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Łoziński Michael - - Sz - 89.PP - 1.KR - Czajkowice - 1892 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Mach Michael - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Powerchow - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Macijewski Ilko - - Sz - 10.PP - 9.K - Horożanna - 1891 - P - 444 - 22.07.1916 - Syn Theodora i Paraski. Poległ 4.05.1916

  Macko Nikola - - Ka - 89.PP - 15.K - Chiszewice( Kiszewice) - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Macyna Johann - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Chłopy - 1873 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Maćkow Nikolaus - - SSzR - 89.PP - 3.KR - Koropuż - 1883 - N - 424 - 25.05.1916 - Kaługa, SE nr 34

  Maćków Stanislaus - - Sz - 89.PP - 14.K - Podhajczyki - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Maćków Stefan - - Pl - 89.PP - 16.K - Koropuż( Koropiez) - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Majewski Josef - - Sz - 18.PPOK - 9.K - Brzęziec - 1876 - R - 539 - 10.03.1917 -

  Majewski Kasimir - - Sz - 89.PP - 14.K - Brzęziec - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Mak Michael - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Powerchów - 1888 - N - 427 - 3.06.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Makuchowski Simon - - Ka- TPl - 77.PP - 9.K - Czajkowice - 1888 - P - 27 - 15.10.1914 -

  Maksymowicz Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Hoszany - 1882 - N - 379 - 19.02.1916 - Woźnica. Urzum, g.Wiatka

  Maksymowicz Theodor - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopczyce - 1892 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Maksymowicz Theodor - - Sz - 89.PP - 1.KR - Chłopczyce - 1892 - N - 435 - 27.06.1916 - Jurjewec, g. Kostroma

  Malanczuk Johann - - SzR - 4.BSP - 1.K - Horożanna M. - 1895 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Małanczuk Stefan - - Sz- TSSz - 89.PP - 11.K - Powerchów - 1882 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Małańczuk Dymitr - - SzR - 89.PP - 4.KR - Powerchów - 1889 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Małańczuk Theodor - - Sz - 89.PP - 4.KR - Powerchów - 1891 - N - 424 - 25.05.1916 - St.Koniuchowskaja, o.Akmolińsk

  Małek Mikołaj - - SzR - 89.PP - 2.KR - Terszaków - 1894 - N - 424 - 25.05.1916 - Charków

  Małyk Johann - - Sz - 89.PP - 14.K - Monasterzec - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Mandzij Nikolaus - - Sz - 89.PP - 2.K - Ryczychów( Reczechów) - 1888 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Mandzij Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Ryczychów - 1888 - N - 146 - 22.03.1915 - Orenburg

  Mandzij Peter - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Ryczychów - 1891 - R i N - 361 - 19.01.1916 - Charków, SE nr 82

  Marciniszyn Johann - - Sz - 13.BSP - bd - Rumno - bd - N - 538 - 17.03.1917 - Perejesław, g.Włodzimierz

  Marciniszyn Tomas - - Sz - TSSz - 89.PP - 8.K - Rudki - 1887 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Marko Michael - - Sz - 45.PP - 10.K - Hoszany - 1888 - N - 370 - 3.02.1916 -

  Maryniak Nikolaus - - Ka - 89.PP - 3.K - Kupnowice S. - 1890 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Maryniak Peter - - SzR - 89.PP - 12.K - Błozew Dolna - 1882 - N - 146 - 22.03.1915 - Tomsk

  Matuda Wasyl - - SzR - 87.PP - 7.K - Czajkowice - 1897 - R - 558 - 23.04.1917 - Przeniesiony z 89.PP

  Matwyczek Georg - - Sz - 10.PPOK - 4.K - Wańkowice - 1890 - R - 64 - 19.11.1914 -

  Maziak Anton - - Sz - 89.PP - 12.K - Chłopy - 1890 - N - 146 - 22.03.1915 - Bijsk, g.Tomsk

  Maziak Franz - - Sie - 90.PP - 12.K - Andryanów( Andryana) - 1884 - R - E 8 - 12.02.1915 -

  Maziak Tomas - - SzR - 89.PP - 3.KR - Chłopy - 1883 - N - 435 - 27.06.1916 - Molga, g.Jarosław

  Maziej Laurenz - - Sz - 17.PPOK - 12.K - Tuligłowy - 1892 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Mazur Gregor - - Sz - 89.PP - 8.K - Porzecze - 1892 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 17-30.11.1914

  Mazur Irmij - - Sz - 89.PP - 16.K - Porzecze - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Mazur Kasimir - - SzR - 4.BSP - 1.K - Chłopy - 1897 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Mazur Michael - - SSz- TKa - 89.PP - 10.K - Koniuszki K. - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Mazur Michael - - SzR - 10.PP - 3.K - Pohorce - 1895 - P - 552 - 11.04.1917 - Poległ 15.02.1917

  Mazur Peter syn Franza - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Czajkowice - 1874 - P - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Mazur Peter syn Michaela - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Czajkowice - 1874 - P - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Mazur Stefan - - Sz - 77.PP - 6.K - Porzecze - 1891 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Mazurkiewicz Josef - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Podhajczyki - 1875 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Meleszko Theodor - - SzR - 89.PP - 4.K - Woszczańce - 1894 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Melnyk Fedko - - Sz - 17.PPOK - 8.K - Rudki - 1877 - R - 435 - 27.06.1916 -

  Melnyk Gregor - - Sz - 89.PP - 7.K - Hodwisznia - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Menkes Abraham - - Sz - 18.BSP - bd - Komarno - 1892 - N - 421 - 16.05.1916 - Ochańsk, g. Perm

  Menkes Jakob - - Sz - 89.PP - 1.KM - Komarno - 1887 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Metiuk Jakob - - Sz - 89.PP - 11.K - Szołomienice - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Metiuk Simon - - Sz - 11.PP ( L) - 15.K - Szołomienice - 1894 - P - 435 - 27.06.1916 - Poległ 15.05.1916

  Metzger Israel - - Sz - 11.PP(L) - II.OKM - Komarno - 1893 - R - 537 - 15.03.1917 -

  Michalenicz Wasyl - - Sz - 34.PP(L) - 2.K - Burcze - 1878 - R - 56 - 13.11.1914 - Prawdopodobnie Michalewicz

  Michalewicz Stefan - - SzR - 89.PP - 14.K - Burcze - 1886 - N - 435 - 27.06.1916 - Balachna, g. Niżnyj Nowogród

  Michulka Adalbert - - Sz - 89.PP - 2.K - Chłopy - 1889 - P - 223 - 29.07.1915 - Poległ między 1-12.05.1915

  Michulka Johann - - Sz - 89.PP - Sztab - Buczały - 1894 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Michulka Matthäus - - Pl - 34.PP(L) - bd - Chłopy - 1877 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Mielnik Johann - - SSz - 89.PP - 14.K - Beńkowa Wisznia - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Mielnik Johann - - SSz- TKa - 89.PP - 14.KR - Beńkowa Wisznia - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Bogolubowskoje, powiat Omsk, o.Akmolińsk

  Mielnik Stefan - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Hodwisznia - 1880 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Mieskalo Paul - - SzR - 4.BSP - 4.K - Hoszany - 1896 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Mihulka Marzin - - Sz - 89.PP - 11.K - Buczały - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Mihułka Johann - - SzR - 34.PPOK - 8.K - Andryanów - 1881 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Mikrut Michael - - SzR - 89.PP - BR - Laszki Z. - 1889 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Mikulka Kasimir - - Sz - 25.PP(L) - 1.K - Buczały - 1880 - R - 420 - 12.05.1916 -

  Misiag Johann - - Ka - 89.PP - 14.K - Komarno - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Misiewicz Franz - - Sz - 98.PP - 15.K - Milczyce - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Misiewicz Johann - - Sz - 34.PPOK - 5.K - Milczyce - 1875 - P - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Miskało Michael - - SzR - 89.PP - 2.K - Hoszany - 1889 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Miśka Ilko - - SzR - 18.PPOK - 2.KR - Chłopczyce - 1896 - P - 539 - 10.03.1917 - Poległ 31.07.1916

  Misków Anton - - Sz - 10. DAK - 1.B - Burcze( Borki) - 1888 - R - 307 - 5.11.1915 -

  Miziniak Josef - - KaR - 89.PP - 16.K - Tuligłowy( Taligborj) - 1889 - N - 146 - 22.03.1915 - Bijsk, g. Tomsk

  Moczurad Nikolaus - - Sz - 89.PP - 8.K - Rudki - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Moroz Wasil - - Sz - 1.PPOK - 3.K - Laski Z. - 1894 - N - 384 - 29.02.1916 -

  Mosni Nikolaj - - Sz - 19.PP(L) - bd - Susułów (Smołów) - 1874 - N - 427 - 3.06.1916 - Czernyj Jar, g.Astrachań

  Mospan Franz - - KaR - 89.PP - BR - Tuligłowy - 1882 - N - 379 - 19.02.1916 - Nowomikołajewsk, Wojenne miasto

  Mospan Franz - - SzR - 89.PP - BR - Koniuszki T. - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Bierezowka, o. Zabajkalski

  Mospan Matias - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Tuligłowy - 1884 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Mospan Nikolaus - - SzR - 89.PP - 4.KR - Koniuszki - 1894 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Mospan Paul - - Sz - 45.PP - 3.K - Tuligłowy - 1892 - N - 370 - 3.02.1916 -

  Motyl Gregor - - Sz - 28.PAP - 4.B - Dołobów( Dołobór) - 1890 - R i N - 343 - 27.12.1915 - Aszchabad, o. Zakaspijski

  Motyl Gregor - - Sz - 28.PAP - bd - Dołobów - bd - R i N - 350 - 5.01.1916 - Aszchabad, o.Zakaspijski.

  Mozol Peter - - Ka - 34.PP(L) - 10.K - Rumno - 1885 - P - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Mozol Stefan - - Sz - 34.PPOK - 6.K - Rumno - 1873 - R - 133 - 25.2.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Mozołyk Michael - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Czembar, g.Penza

  Mucen Josef - - Sz - 89.PP - 6.K - Koniuszki K. - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Mucyn Michael - - Sz - 89.PP - bd - Koniuszki T. - 1893 - R - 168 - 28.04.1915 - Kompania porucznika Lusina

  Mucyn Michael - - Sz - 89.PP - BR - Koniuszki T. - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Jarańsk, g.Wiatka

  Mucyn Michael - - KaR - 34.PPOK - 11.K - Koniuszki K. - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Müller Johann - - SSzR - 89.PP - 4.KR - Kupnowice - 1894 - R i N - 424 - 25.05.1916 - Moskwa, SE nr 15

  Mundur Johann - - SzR - 89.PP - 3.K - Czajkowice - 1881 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Münz Rubin - - Sz - 89.PP - 3.K - Komarno - 1892 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Musiejowski Josef - - SzR - 14.BSP - 1.K - Chłopczyce - 1897 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Muszyński Michael - - bd - 4.BSP - 4.K - Rudki - brak - P - 60 - 17.11.1914 -

  Mutenka Nikolaus - - Sz - 34.PPOK - bd - Tatarynów - brak - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 54

  Muzika Johann - - Sz - 98.PP - 3.K - Dubaniowice - 1890 - R - 374 - 9.02.1916 -

  Muzyczka Gregor - - Sz - 18.PPOK - 10.K - Uherce W. (Ustrańce) - 1893 - R - 130 - 20.02.1915 -

  Muzyczka Gregor - - Sz - 89.PP - 6.K - Hoszany - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Muzyczka Ignatz - - SSz - 89.PP - 2.K - Koropuż - 1889 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Muzyczka Teodor - - Sz - 89.PP - 8.K - Woszczańce - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Muzyka Gregor - - Sz- TSSz - 89.PP - 4.K - Hoszany - 1890 - N - 379 - 19.02.1916 - Lebiedin, g. Tambow

  Muzyka Gregor - - SzR - 89.PP - 15.K - Dubaniowice - 1886 - N - 435 - 27.06.1916 - Lebiedin, g.Tambow

  Muzyka Simon - - Sz - 10.PP - 7.K - Susułów - 1893 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Johanna i Marie

  Muzyka Stefan - - Sz - 89.PP - 4.K - Hoszany - 1891 - N - 424 - 25.05.1916 - Buinsk, g.Simbirsk

  Mużyka Anton - - Sz - 17.PPOK - 3.K - Chłopy - 1884 - R - 386 - 4.03.1916 -

  Mydlak Johann - - SzR - 89.PP - BR - Wańkowice - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Olginskoje, g. Tomsk

  Mykitka Ignatz - - SzR - 34.PPOK - 3.K - Jakimczyce - 1889 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Myszka Michael - - SzR - PK - bd - Beńkowa Wisznia - 1883 - N - 420 - 12.05.1916 - Twierdza Przemyśl

  - - - - - - - - - - Merw, o.Zakaspijski

  Mytnik Johann - - Sz - 4.PPOK - 4.K - Dołobów - 1880 - R - 539 - 10.03.1917 -

  Mytnik Nikolaus - - Ka - 34.PPOK - 11.K - Nowosiółki G. - 1891 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Nadler Ascher - - Sz - 89.PP - 6.K - Kościelniki( Koszielniki) - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Nadolny Theodor - - SzR - 34.PPOK - 9.K - Czajkowice - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Nahajski Johann - - SzR - 34.PPOK - 1.K - Kanafosty - 1896 - P - 558 - 23.04.1917 - Poległ 27.08.1916

  Najda Ignatz - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Uzupełnienie na liście 427 z 3.06.1916

  - - - - - - - - - - Nowomikołajewsk g.Tomsk

  Nakonieczny Johann - - Sz - 77.PP - 7.K - Dubaniowice - 1890 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Nestorak Johann - - SzR - 34.PPOK - 11.K - Kołbajowice - 1887 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Nestorak Michael - - SzR - 4.BSP - 3.K - Hoszany - 1894 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Nikolak Nikolaus - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Koropuż (Korapuz) - 1873 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Nowariwski Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Porzecze - 1878 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Nowicki Jósef - - SzR - 89.PP - 5.KM - Komarno - 1886 - N - 424 - 25.05.1916 - Buinsk, g. Symbirsk

  Novicky Martin - - Sz - 11.PP(L) - 15.K - Buczały - 1890 - R - 435 - 27.06.1916 -

  Nykolak Peter - - SSz - 34.PP(L) - 7.K - Romanówka - 1879 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Nyrka Michael - - SzR- TKa - 89.PP - BR - Beńkowa Wisznia - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Nyrka Michael - - Sz - 89.PP - 1.KR - Beńkowa Wisznia - 1893 - N - 435 - 27.06.1916 - Boguczar, g.Woroneż

  Nyrka Vasyl - - SzR - 4.PUOK - SzwadR - Beńkowa Wisznia - bd - N - 422 - 18.05.1916 - Zwolniony z niewoli

  Ofner Hersch Beer - - Ka - 34.PPOK - 7.K - Komarno - 1891 - R i N - 427 - 3.06.1916 - Właściwie Umschwelf. Razdolnoje, o.Nadmorski

  Offner Majer - - SzR - 89.PP - 4.K - Komarno - 1898 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Ogrodnik Bronislaus - - SzR- TSSz - 89.PP - 15.K - Tuligłowy - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Ogrodnik Josef - - SSz - 89.PP - 1.K - Pohorce - 1890 - N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa, SE nr 18

  Ogrodnyk Josef - - Ka - 89.PP - 11.K - Pohorce - 1890 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Ojcowicz Josef - - SzR - 77.PP - 8.K - Koniuszki S. - 1884 - N - 422 - 18.05.1916 - Semipałatyńsk

  Onuszczak Wasil - - SzR - 4.BSP - 4.K - Laszki Z. - 1895 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Onyszczak Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Laszki Z. - 1891 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Onyszczak Nikolaus - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Kościelniki - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Onyszczak Peter - - Sz - 89.PP - 7.K - Kropielniki - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Onyśków Peter - - Sz - 89.PP - 14.K - Porzecze - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Opłacki Stefan - - Pl - 34.PPOK - 8.K - Milczyce - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Nowomikołajewsk, g. Tomsk

  Owczar Andreas - - SzR - 89.PP - 3.K - Koniuszki T. - 1886 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Pacaj Johann - - SzR - 89.PP - BR - Hodwisznia - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Paczecha Demeter - - SzR - 4.BSP - 1.K - Chiszewice - 1894 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Paluszek Johann - - Ka - 89.PP - 10.K - Buczały - 1886 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Pałaszowany Anton - - Sz - 89.PP - 8.K - Rudki - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pamiątko Johann - - PlR - 34.PPOK - BR - Koropuż - 1885 - N - 427 - 3.06.1916 - Penza

  Panas Johann - - SSz - 89.PP - OSp - Rumno - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Panas Wasyl - - SSzR - 14.BSP - KR - Rumno - 1884 - N - 420 - 12.05.1916 - Gut Zindler, powiat Słowianoserbsk, g.Jekatierinosław

  Panczyszyn Johann - - SzR - 1.PPOK - bd - Laszki Z. - 1882 - N - 562 - 28.04.1917 - Zadońsk, g.Woroneż

  Panczyszyn Nikolaus - - SzR - 89.PP - 8.K - Laszki Z. - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Panczyszyn Iwan - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Tatarynów( Tatagnów) - 1873 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Panczyszyn Johann - - Sz - 34.PPOK - bd - Laszki Z. - 1892 - N - 138 - 8.03.1915 -

  Panczyszyn Michael - - Sz - 37.PPOK - 4.K - Rumno - 1892 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Paniatko Ignaz - - Ka - 89.PP - 10.K - Koropuż - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Panków Gregor - - Sz - 77.PP - 1.K - Mosty - 1884 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Pańczyszyn Dymitr - - Sz - 89.PP - 9.K - Rumno - 1891 - N - 146 - 22.03.1915 - Barnauł

  Pańczyszyn Johann - - Sz - 89.PP - 3.K - Rumno - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Przysiółek Nowy, o.Akmolińsk

  Pańczyszyn Johann - - SzR - 89.PP - 15.K - Rumno - 1882 - N - 424 - 25.05.1916 - Przysiółek Nowy, powiat Omsk, o.Akmolińsk

  Pańczyszyn Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1892 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Pańczyszyn Johann - - Sz - 89.PP - 15.K - Nowa Wieś - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pańczyszyn Michael - - SSz - 89.PP - BR - Rumno - 1881 - N - 379 - 19.02.1916 - Przysiółek Nowy,

  - - - - - - - - - - o. Akmolińsk

  Pańczyszyn Peter - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1888 - N - 427 - 3.06.1916 - Ufa

  Pańków Nikolaus - - SzR - 89.PP - 3.K - Mosty - 1898 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Papuga Peter - - SSz - 89.PP - 6.K - Chłopy - 1893 - N - 435 - 27.06.1916 - Obóz Czerniajew, okręg SyrDaria

  Partyka Thomas - - SSzR - 34.PPOK - 8.K - Komarno - 1886 - N - 427 - 3.06.1916 - Sarapul, SM

  Pasternak Josef - - Sz - 89.PP - 15.K - Małpa - 1891 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Pastuch Johann - - Sz - 89.PP - 1.K - Beńkowa Wisznia - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pastuch Josef - - Sz - 90.PP - 4.KR - Beńkowa Wisznia - 1893 - N - 439 - 11.07.1916 - Orłow, g.Wiatka

  Pasicki Jan - - PlR - 89.PP - 10.K - Czernichów - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Molga, g.Jaroslaw

  Pater Josef - - SzR - 89.PP - bd - Chłopy - 1882 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Pater Kasimir - - Sz - 89.PP - 3.OKM - Chłopy - 1890 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 31.10-6.11.1914

  Pater Ladislaus - - SzR- TSSz - 89.PP - 14.K - Rumno - 1888 - N - 424 - 25.05.1916 - Przysiółek Nowy, powiat Omsk, o. Akmolińsk

  Pater Laurenz, - - SzR - 14.BSP - 4.K - Buczały - 1894 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Pater Matias - - Sz - 89.PP - 10.K - Buczały - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pater Matias - - Sz - 10.PP - 7.K - Rumno - 1893 - R - 558 - 23.04.1917 - Syn Paula i Marii

  Pater Michael - - SzR - 89.PP - BR - Czułowice - 1881 - R i N - 435 - 27.06.1916 - Niżnyj Nowogród, SE nr 33

  Pater Paul - - Ka - 89.PP - Sztab - Rumno - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Pater Stanislaus - - Sz - 10.PP - 3.KM - Rumno - 1881 - N - 364 - 25.01.1916 - Moskwa

  Paterucha Eustachius - - SzR - 77.PP - 15.K - Susułów - 1885 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Pauk Johann - - SSz- TKa - 89.PP - 2.K - Brzęziec - 1883 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Pawliszyn Ignaz - - SzR - 77.PP - 8.K - Chłopczyce - 1888 - N - 239 - 16.08.1915 -

  Pawliszyn Michael - - sz - 45.PP - 13.K - Nowa Wieś - 1890 - R i N - 370 - 3.02.1916 - Niżny Nowogród SE nr 32

  Pawlów Johann - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Beńkowa Wisznia - 1879 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Pawroznik Peter - - SzR - 77.PP - 11.K - Hołodówka - 1885 - R - 27 - 15.10.1914 -

  Paziak Jakob - - Sz - 10.PP - 12.K - Podzwierzyniec - 1883 - R - E 8 - 12.02.1915 -

  Pelech Oleksa - - SzR - 89.PP - 4.KR - Koniuszki T. - 1894 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Pelech Trofim - - SzR - 89.PP - 4.KR - Koniuszki T. - 1894 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Pelensky Stefan - - Sz - 25.PP(L) - 5.K - Komarno - 1896 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Pełeński Aleksander - - SzR - 4.BSP - 2.K - Komarno - 1897 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Pełeński Josef - - SzR - 9.PP - 8.K - Komarno - 1874 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Petryczka Andreas - - SzR - 89.PP - 8.K - Dubaniowice - 1884 - N - 219 - 24.07.1915 - Penza

  Petryczka Basil - - Sz - 77.PP - 14.K - Dubaniowice - 1888 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Petryk Johann - - Sz - 77.PP - 1.K - Mosty - 1892 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Petryk Theodor - - Sz - 25.PP(L) - 2.K - Rudki - 1893 - R - 420 - 12.05.1916 -

  Petryszyn Johann - - Sz - 89.PP - 1.KR - Porzecze - 1892 - N - 424 - 25.05.1916 - Orzeł

  Petryszyn Michael - - Sz - 10.PP - 12.K - Porzecze - 1894 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Gabriela i Katherine

  Pfeffer Elias Leiser - - Sz - 89.PP - 1.KR - Nihowice - 1892 - N - 435 - 27.06.1916 - właściwie Schntz lub Schutz ?

  Piątkowski Michael - - Sz - 10.PP - OKM - Rudki - 1896 - R - 563 - 30.04.1917 -

  Piciura Elias - - Sz - 34.PPOK - bd - Kupnowice S. - 1894 - N - 138 - 8.03.1915 -

  Piciura Josef - - SzR - 34.PPOK - 9.K - Kupnowice S. - 1888 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Piech Laurenz - - SSz - 89.PP - 14.K - Tuligłowy - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Piech Simon - - SzR - 89.PP - 4.KR - Susułów - 1886 - N - 435 - 27.06.1916 - Czermuchow, g. Tobolsk, Militarny Okręg Omsk

  Pieluszczyk Stanislaus - - SzR - 89.PP - 12.K - Dołobów - bd - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pieluszkiewicz Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Dołobów - 1892 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pienio Blasius - - SzR - 4.BSP - 1.K - Tuligłowy - 1896 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Piotrowski Michael - - Sz - 16.PPOK - 10.K - Chłopczyce - 1875 - P - 428 - 5.06.1916 - Poległ 1.05.1916

  Piotrów Tomas - - SSz- TKa - 89.PP - 10.K - Komarno - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Piotruski Wenzel - - Sz - 1.PPOK - 11.K - Chłopczyce - 1876 - P - 364 - 25.01.1916 - Poległ w grudniu 1915

  Pietruszczak Johann - - Sz - 89.PP - 2.KM - Dołobów - 1892 - P - 144 - 19.03.1915 - Nazwisko częściowo zamazane. Poległ 3.01.1915

  Piluszczak Gregor - - Sz - 17.PPOK - 5.K - Rudki - 1896 - P - 558 - 23.04.1917 - Poległ 13.12.1916

  Piskor Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Hoszany - 1880 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Piskorz Anton - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Chłopy( Chełopy) - 1879 - R i N - 427 - 3.06.1916 - Kursk, SE nr 77

  Piskurski Johann - - SSzR - 89.PP - 2.K - Rudki - 1887 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Piskurski Josef - - Sz - 25.PP(L) - 1.K - Rudki - 1896 - R - 420 - 12.05.1916 -

  Pitus Johann - - Sz - 34.PPOK - bd - Wańkowice - 1890 - R - 138 - 8.03.1915 -

  Pjejak Johann - - SzR - 37.PPOK - 5.K - Podolce - 1883 - R - 543 - 27.03.1917 -

  Płotycia Fedko - - Sz - 89.PP - 10.K - Dubaniowice - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Płotycia Paul - - SzR - 89.PP - BR - Dubaniowice - 1884 - N - 435 - 27.06.1916 - Orzeł

  Pochodzaj Dymitr - - SzR - 89.PP - 2.KR - Wistowice( Wisłowice) - 1894 - N - 435 - 27.06.1916 - Orzeł

  Podibka Elias - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Czembar, g. Penza

  Podibka Georg - - Sz - 17.PPOK - Sztab - Rumno - bd - R - 558 - 23.04.1917 -

  Podgórski Johann - - SSz - 34.PP(L) - bd - Czajkowice - 1877 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Podoba Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Łowczyce - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Bogotoł, powiat Mariinsk,

  - - - - - - - - - - g.Tomsk

  Podoba Michael - - Sz - 89.PP - 9.K - Rumno - 1888 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Podopka Michael - - Sz - 89.PP - 2.K - Rumno - 1888 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Podulka Josef - - Sz - 89.PP - 15.K - Jaremków - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pogarzelec Johann - - SzR - 89.PP - 5.K - Czernichów (Czernochów) - 1881 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Polulich Michael - - Sz - 10.PP - 3.KM - Hoszany - 1886 - N - 364 - 25.01.1916 -

  Polulich Michael - - KaR - 77.PP - 3.K - Woszczańce - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Syn Andreasa. Nowomikołajewsk, g.Tomsk

  Pomarzyk Peter - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Uherce W. - 1874 - P - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Pomaziak Peter - - SzR - 89.PP - 10.K - Uherce W. - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Pop Stanislaus - - SSzR - 77.PP - 4.BR - Pohorce - 1884 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Poperek, imienia brak - - Sz - 89.PP - OSp - Mosty - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Popiel Johann - - SzR - 89.PP - 5.K - Czajkowice - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Popiel Johann - - SzR - 89.PP - 5.K - Horożanna W. - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Popiel Michael - - Sz - 89.PP - 6.K - Czajkowice - 1881 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Popiel Simon - - SSz - 13.BSP - bd - Czajkowice - bd - R - 113 - 25.01.1915 - Ranny w listopadzie 1914

  Popko Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Chiszewice( Hoczowice) - 1886 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Popowicz Johann - - SzR - 89.PP - 8.K - Burcze - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Popowicz Josef - - SzR - 4.BSP - 1.K - Katarynice - 1897 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Popowicz Nikolans - - Sz - 33.PPOK - 8.K - Czułowice - 1875 - R - 544 - 29.03.1917 -

  Posiewnicz Basil - - SzR - 89.PP - BR - Woszczańce - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 - Dergaczi, g.Samara

  Powieziuk Peter - - Sz - 77.PP - 10.K - Hołodówka - 1885 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Predywas Stefan - - Ka - 89.PP - 4/V.KM - Kupnowice S. - 1887 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Procko Peter - - SzR - 89.PP - 7.K - Wańkowice - 1886 - N - 392 - 15.03.1916 -

  Procyszyn Johann - - SzR - 77.PP - 4.K - Jatwięgi - 1887 - N - 444 - 22.07.1916 -

  Procyszyn Johann - - Sz. - 77.PP - 9.K - Jatwięgi( Jatwegi) - 1887 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Procyszyn Ludwik - - Sz- TSSz - 89.PP - 2.K - Jatwięgi - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Proć Johann - - Sz- TSSz - 89.PP - 12.K - Koniuszki - 1889 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Proć Johann - - SzR - 89.PP - 4.KR - Koniuszki - 1889 - N - 435 - 27.06.1916 - Michajłow, g.Riazań

  Proć Johann - - SzR - 14.BSP - 4.K - Nowosiółki G. - 1897 - P - 552 - 11.04.1917 - Poległ 21.08.1916

  Proć Panko - - SzR - 14.BSP - 4.K - Nowosiółki - 1895 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Prodywas Stefan - - Pl - 89.PP - 7.K - Kupnowice S - 1887 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Pruchnicki Gregor - - SSzR - 4.BSP - 1.KM - Komarno - 1887 - R - 152 - 30.03.1915 -

  Prusak Basil - - Sz - 45.PP - 4.K - Rumno - 1892 - N - 127 - 16.02.1915 - Perejesław, g.Włodzimierz

  Pryszlak Mykyta - - SzR - 89.PP - 8.K - Nowosiołki O. - 1883 - N - 435 - 27.06.1916 - Kijów

  Przyszlak Adam - - SzR - 14.BSP - 3.K - Buczały - 1893 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Pundiak Theodor - - Sz - 89.PP - 4.K - Laszki - 1881 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Pundiak Theodor - - SzR - 89.PP - 10.K - Laszki Z. - 1880 - R - 442 - 18.07.1916 -

  Pundig Peter - - SSz - 34.PP(L) - bd - Laszki Z. - 1879 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Ragan Kasimir - - SzR - 14.BSP - 4.K - Podhajczyki - 1875 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Rasiak Theodor - - SzR - 18.PPOK - bd - Podzwierzyniec - 1876 - R - 539 - 10.03.1917 -

  Rataj Johann - - Sz - 10.PPOK - 1.KR - Chłopy - bd - N - 380 - 22.02.1916 - Przysiołek Prześniowski, o.Akmolińsk

  Rawałko Stanislaus - - Sz.R - 89.PP - 9.K - Nowa Wieś - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Rebmann Georg - - SzR - 89.PP - 10.K - Kupnowice N. - 1886 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Rej Peter - - SzR - 6.PAF - 4.K - Kościelniki - 1891 - N - 437 - 4.07.1916 - Włochy

  Repetyło Johann - - SzR - 89.PP - 2.KR - Koniuszki K. - 1888 - N - E 8 - 12.02.1915 - Skierowany do14. Komp.Polowej.

  - - - - - - - - - - Pawłodar,o. Semipałatyński

  Reż Johann - - Sz - 10.PA - 2.B - Powerchow - 1890 - R - 422 - 18.05.1916 - Konny artylerzysta

  Roch Michael - - SzR - 14.BSP - 2.K - Andryanów - 1897 - P - 552 - 11.04.1917 - Poległ 19.08.1916

  Roczniak Michael - - Ka - 89.PP - 1.K - Chiszewice - 1889 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 28.10.-2.11.1914

  Rogucki Josef - - ChR - 87.PP - 16.K - Kupnowice(Kupnowytschi) - 1893 - P - 371 - 4.02.1916 - Poległ miedzy 6-9.12.1915

  Romaniak Johann, - - Pl - 77.PP - 3.K - Nowosiółki - 1885 - N - 126 - 15.02.1915 - W oryginale Romainak

  Romaniak Johann - - Ka- TPl - 77.PP - 14.K - Nowosiółki G. - 1884 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Romaniak Josef - - SzR - 89.PP - BR - Nowosiółki G. - 1891 - R i N - 379 - 19.02.1916 - Kursk, SE nr 77

  Romaniak Nikolaus - - SzR - 77.PP - 14.K - Rozdziałowice - 1888 - N - 429 - 7.06.1916 -

  Romaniak Peter - - Sz - 89.PP - 11.K - Nowosiółki G - 1887 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Romaniszyn Stanislaus - - Sz - 17.PPOK - 7.K - Brzęziec - 1893 - R - 392 - 15.03.1916 -

  Romanów Michael - - Sz - 34.PP(L) - bd - Knihynice - 1879 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Romanyn Demeter - - Sz - 89.PP - 2.KR - Nowa Wieś - 1892 - N - 435 - 27.06.1916 - Aschabad, o. Zakaspijski

  Rosyk Johann - - Sz. - 89.PP - 2.K - Tatarynów - 1888 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Rozkrut Josef - - Pl - 89.PP. - 16.K - Podhajczyki - 1889 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Rubacha Anton - - bd - 34.PPOK - bd - Chłopy - 1893 - P - 100 - 12.01.1915 -

  Rubacha Basil - - Sz - 10.PP - 3.KM - Brzęziec - 1883 - N - 364 - 25.01.1916 - Astrachań

  Rubacha Michael - - Sz - 89.PP - 6.K - Chłopy - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Rubacha Michael - - Sz - 89.PP - 6.K - Chłopy - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Irbit, g.Perm

  Rubacha Stanislaus - - SzR - 89.PP - 12.K - Buczały - 1887 - P - 433 - 21.06.1916 - Poległ 18.12.1914

  Rudkiewicz Johann - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Tuligłowy - 1875 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Ruszala Josef - - SieSz - 77.PP - 3.K - Rudki - 1888 - R - 143 - 17.03.1915 -

  Rychliński Jan - - Sz - 34.PP(L) - 8.K - Kanafosty - 1873 - N - 127 - 16.02.1915 -

  Rychliński Nikolaus - - Sz-TSSz - 89.PP - 13.K - Kanafosty - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Rygol Teodor - - Sz - 89.PP - 9.K - Horożanna W. - 1881 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ 28.12.1914

  Rzepecki Adam - - Sz - 18.PPOK - 4.KR - Beńkowa Wisznia - 1882 - N - 431 - 15.06.1916 - Straznik koni.Kromy, g. Orzeł

  Rzęsaj lub Szesaj Tomas - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Tuligłowy - 1876 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Sadowski Jan - - Sz - 4.BSP - 4.K - Chłopy - 1893 - N - 350 - 5.01.1916 - Aschabad, o.Zakaspijski

  Sadowski Johann - - Sz - 4.BSP - 4.K - Rudki - 1893 - N - 424 - 25.05.1916 - Kijów

  Salamacha Demeter - - Sz - 34.PP(L) - 6.K - Wistowice - 1874 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Salamacha Dmeter - - Sz - 34.PP(L) - bd - Beńkowa Wisznia - 1875 - N - 160 - 14.04.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Salamacha Gregor - - Sz - 89.PP - 11.K - Wistowice( Wistoziec) - 1883 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Salianyk Iwan - - SzR - 4.BSP - 2.K - Kołbajowice - 1872 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Salo Josef - - Sz - 1.UPS - bd - Kropielniki(Kropywnyki) - 1895 - R - 420 - 12.05.1916 -

  Salo Simeon - - SzR - 77.PP - 16.K - Kościelniki - 1884 - P - 148 - 24.03.1915 - Poległ 7.11.1914

  Salocka Adam - - Sz - 89.PP - 1.K - Jatwięgi - 1884 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 28.10.-2.11.1914

  Sałahan Basil - - SzR - 89.PP - 3.K - Czułowice - 1886 - N i R - 144 - 19.03.1915 - Moskwa, SE nr 10

  Sałocha Adam - - SzR - 89.PP - 1.K - Beńkowa Wisznia - 1881 - N - 146 - 22.03.1915 - Orenburg

  Samardak Elias - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Wańkowice - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Samardak Johann - - Sz - 89.PP - 7.K - Wańkowice - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Sarabacha Nikolaus - - Sz - 77.PP - 7.K - Zagórze - 1887 - R - 43 - 2.11.1914 -

  Sarabacha Nikolaus - - Sz - 89.PP - 9.K - Zagórze - 1891 - N - 435 - 27.06.1916 - Jurjewiec, g.Kostroma

  Sawicki Johann - - Sz - 4.PUOK - 4. SzwadR - Michalewice - 1888 - N - 314 - 13.11.1915 - Miednuszeńsk, o.Akomolińsk

  Sawicki Josef - - Ka - 34.PP(L) - 3.K - Kołbajowice - 1881 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Sawiuk Michael - - Sz - 10.PP - 16.K - Romanówka - 1885 - R - 444 - 22.07.1916 - Syn Fedko i Marie

  Sawracki Johann - - SzR - 4.BSP - 3.K - Koropuż - 1894 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Sawruk Gregor - - Sz - 77.PP - 15.K - Romanówka - 1888 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Sawruk Johann - - SzR - 89.PP - 13.K - Romanówka - 1884 - N - 435 - 27.06.1916 - Dżygit Jar, o. Zakaspijski

  Sawruk Theodor - - Sz - 89.PP - 1.KR - Podhajczyki - 1893 - N - 424 - 25.05.1916 -

  Sawrun Josef, syn Petera i Marie - - Sz - 10.PP - 12.K - Czernichów - 1895 - R - 563 - 30.04.1917 -

  Sawrun Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Czernichów - 1880 - N - 435 - 27.06.1916 - Jurjewiec, g.Kostroma

  - - - - - - - - - -

  Schankweiler Rudolf - - Sz - 161.BP( L) - 3.K - Horożanna W. - 1896 - R - 531 - 2.03.1917 -

  Schirant Mikolaj - - Sz - 34.PP(L) - bd - Kanafosty - 1878 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Schläger, właściwie Benes Orias - - SzR - 89.PP - 1.K - Komarno - 1887 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Schreiber Israel - - SzR - 14.BSP - 1.K - Komarno - 1892 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Schreiber właściwie Koch Sender - - Sz - 89.PP - 13.K - Rudki - 1886 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Schreiber Sender - - SzR - 89.PP - 4.KR - Komarno - 1886 - N - 424 - 25.05.1916 - Pieszczanka, o. Zabajkalski

  Schwarz Hersz - - SSzR - 34.PPOK - 11.K - Andryanów - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Spassk, o.Nadmorski

  Sech Johann - - SzR - 89.PP - 1.K - Powerchów - 1884 - P - 223 - 29.07.1915 - Poległ między 1-12.05.1915

  Sech Mykista - - SzR - 89.PP - 10.K - Terszaków - 1888 - P - 144 - 19.03.1915 - Nazwisko zamazane, może być Seeh?Poległ miedzy 18-28.12.1914

  Semczyszyn Michael - - SzR - 4.BSP - 1.K - Nihowice - 1894 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Semegen Karp - - SzR - 19.PPOK - bd - Buczały - 1888 - P - 555 - 17.04.1917 - Poległ 6.06.1915

  Semyk Johann - - Sz - 89.PP - 1.KR - Koniuszki S. - 1892 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Senczyszyn Andreas - - SzR - 89.PP - 2.K - Kołodruby - 1889 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Senczyszyn Gregor - - Sz - 89.PP - 14.K - Ryczychów - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Senek Georg - - SzR - 89.PP - 8.K - Kołodruby - 1888 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Seniów Dymitr - - Sz - 6.PU - SzwadR - Horożanna W. - 1892 - N - 350 - 5.01.1916 - Kizył- Arwat, o.Zakaspijski

  Seniuta Zenon - - Sz - 1.UPS - bd - Komarno - 1894 - R - 420 - 12.05.1916 -

  Seniw Michael - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Horożana W. - 1884 - R i N - 361 - 19.01.1916 - Woroneż, SE nr 62

  Senyela Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Susułów - 1885 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Senyszyn Michael - - Sz - 34.PPOK - 10.K - Nowa Wieś - 1888 - N - 427 - 3.06.1916 - Ordynans. Tomsk

  Senyszyn Peter - - Sz - 89.PP - 8.K - Tatarynow - 1887 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Sierota Gregor - - Sz - 89.PP - 2.KR - Hoszany - 1888 - N - 424 - 25.05.1916 - Buinsk, g. Symbirsk

  Sierota Gregor - - SzR - 89.PP - 2.KR - Hoszany - 1888 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Siwak Josef - - Sz - 45.DHP(L) - 2. B - Podhajczyki - 1891 - N - 156 - 8.04.1915 - Bijsk, g.Tomsk

  Siwak Michael - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Podhajczyki - 1875 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Siwak Michael - - SzR - 89.PP - 12.K - Podhajczyki( Podhojerki) - 1883 - N - 146 - 22.03.1915 - Bijsk, g.Tomsk

  Skiba Simon - - Sz - 89.PP - 1.KR - Hołodówka - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa, SE nr 18

  Skoczylas Basil - - SzR - 89.PP - 6.K - Woszczańce - 1884 - N - 108 - 20.01.1915 - Pawłodar, o.Semipałatyński

  Skoczylas Basil - - Ka - 89.PP - 1.K - Woszczańce - 1889 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Skoczylas Gregor - - Sz - 89.PP - 8.K - Woszczańce - 1889 - N - 424 - 25.05.1916 - Gajworon, g.Kursk

  Skoczylas Teodor - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Woszczańce - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Uglicz, g.Jarosław

  Skowera Filip - - SzR - 89.PP - 1.KR - Koropuż - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Urzum, g. Wiatka

  Skwirzyński Josef - - SzR - 34.PP(L) - bd - Michalewice(Michałowice) - 1872 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Slokało lub Szakało Michael - - Sz - 34.PPOK - 10. K - Hoszany - 1888 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Sloninka Czajkowski Michael - - Sz - 89.PP - 9.K - Czajkowice - 1890 - R i N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa, SE nr 18

  Slywka Stefan - - Sz - 25.PP (L) - 11.K - Kupnowice S. - 1885 - R - 430 - 9.06.1916 -

  Słabyk Johann - - SzR - 89.PP - 2.K - Kropielniki - 1890 - P - 392 - 15.03.1916 - Poległ miedzy 1-15.11.1915

  Słupski Johann - - SzR - 89.PP - OKM - Kościelniki - 1896 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Smalec Adalbert - - SzR - 89.PP - 7.KM - Buczały - 1884 - N - 424 - 25.05.1916 - Tiumeń, g.Tobolsk

  Smalec Stanislaus - - SSz - 28.PAP - bd - Chłopy - 1879 - N - 156 - 8.04.1915 - Bijsk, g.Tomsk

  Smalec Timoteus - - Sz - 89.PP - 14.K - Buczały - 1888 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Smalec Tomas - - SzR - 89.PP - II.OKM - Komarno - 1874 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Smaliec Josef - - Ka- TPl - 34.PP(L) - bd - Komarno - 1872 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Smertycha lub Smerlycha Peter - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Chłopy - 1888 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Smolski Johann - - SzR - 45.PP - bd - Brzęziec - 1873 - R - 437 - 4.07.1916 -

  Snocz Michael - - Sz - 89.PP - 15.K - Czajkowice - 1885 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Sofianyk Gregor - - Sz - 34.PP(L) - bd - Kołbajowice - 1879 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Sokalski Andreas - - Sz - 10.PP - II.OKM - Małpa - 1893 - P - 563 - 30.04.1917 - Syn Johanna i Theresie. Poległ 10.12.1916

  Sokalski Wacłav - - Sz - 89.PP - 14.K - Tuligłowy - 1893 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Sołomczak Andreas - - Sz - 89.PP - 14.K - Porzecze - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Sołotkiewicz Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Czajkowice - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Sołtys Johann - - SzR - 89.PP - BR - Tuligłowy - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Usmorie, powiat Nowoussiensk, g. Samara

  Soroka Josef - - Sz - 89.PP - 8.K - Kołbajowice - 1892 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Sorokolit Theodor - - Sz - 89.PP - 2.K - Tatarynów - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Sorokolit Wasyl - - Sz - 77.PP - 12.K - Tatarynów - 1874 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Sorokowski Simon - - Sz - 89.PP - 14.K - Czajkowice - 1882 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Sperling Mendel - - SzR - 14.BSP - 3.K - Komarno - 1872 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Spiegler Aron - - Sz - 77.PP - 3.K - Rudki - 1874 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Spiegler Siegmund - - Sz - 25.PP (L) - 5.K - Rudki - 1890 - N - 430 - 9.06.1916 - Włochy

  Spielmann Leon Mates - - SzR - 24.PPOK - 4.K - Komarno - 1893 - P - 558 - 23.04.1917 - Przeniesiony z 33.PPOK

  Spiewak Adalbert - - Sz - 17.PPOK - 2.K - Małpa - bd - R - 346 - 4.03.1916 -

  Śpiewak Karl - - Sz - 89.PP - 2.K - Tuligłowy - 1887 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Spodar Josef - - SzR - 89.PP - 10.K - Mosty - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Srebinak Karl - - Sz - 77.PP - 7.K - Milczyce (Mikryce) - 1885 - R - 43 - 2.11.1914 -

  Srokola Basil - - Sz - 89.PP - 1.KM - Hoszany - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Srokowski Andreas - - Sz - 10.PP - 10.K - Czajkowice - 1878 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Dionisusa i Elisabeth

  Srokowski Basil - - Sz - 34.PP(L) - 6.K - Beńkowa Wisznia - 1872 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Srokowski Wasyl - - Sz - 34.PP(L) - bd - Czajkowice - 1872 - N - 160 - 14.04.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Stacholinski Michael - - SzR - 89.PP - 3.KR - Podhajczyki - 1889 - N - 435 - 27.06.1916 - Charków

  Stachow Johann - - SzR - 89.PP - 3.K - Uherce W. - 1883 - N - 379 - 19.02.1916 - Koniuchowski przysiołek, o. Akmolińsk

  Stachow Michael - - Sz - 77.PP - 1.K - Uherce W. - 1888 - N - 43 - 2.11.1914 -

  Stachów Johann - - Sz - 89.PP - 15.K - Beńkowa Wisznia - 1890 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 1-7.11.1914

  Stachów Johann - - SzR - 89.PP - 14.K - Beńkowa Wisznia - 1882 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Stachulinski Michael - - SzR - 89.PP - 10.K - Podhajczyki - 1891 - N - 144 - 19.03.1915 - Moskwa, SE nr 10

  Stadnik Johann - - SzR - 34.PPOK - 4.K - Knihinice - 1882 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk. g. Tomsk

  Stadnik Johann - - SzR - 89.PP - 3.KR - Nihowice - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Staruch Stefan - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Ryczychów( Ryczyków) - 1883 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Stasiuk Anton - - Ka - 20.PP - 14.K - Klicko - 1897 - R - 542 - 24.03.1917 -

  Staszczyński Thomas - - SzR - 89.PP - BR - Rudki - 1880 - N i R - 144 - 19.03.1915 - Moskwa SE nr 10

  Staziuk Michael - - Ka - 89.PP - 7.K - Jakimczyce - 1890 - R - 442 - 18.07.1916 -

  Stebelski Johann - - Sz - 34.PPOK - 4.KR - Ostrów - 1892 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Stebelski Konstantin - - Sz - 77.PP - 1.K - Ostrów - 1888 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Stebelski Konstantin - - SzR - 77.PP - 3.K - Ostrów - 1888 - N - 429 - 7.06.1916 - Alatyr, g. Symbirsk

  Stecyszyn Oleksa - - Sz. - 34.PP(L) - 8.K - Horożanna W. - 1875 - R - 127 - 16.02.1915 -

  Stećków Stefan - - SzR - 4.BSP - 1.K - Kupnowice S. - 1874 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Stefaniszyn Nikolaus - - SzR - 89.PP - 2.KR - Kołodruby - 1892 - N - 424 - 25.05.1916 - Lipieck, g.Tambow

  Stefanko Anton - - Sz - 89.PP - 1.K - Chłopy - 1892 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Stefanko Anton - - Sz - 89.PP - 1.K - Chłopy - 1892 - N - 435 - 27.06.1916 - Kijów

  Stefanko Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Chłopy - 1881 - N - 379 - 19.02.1916 - Gerbit, g. Perm

  Stefanko Laurenz - - Sz - 89.PP - 7.K - Chłopy - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Stelmach Johann - - Sz - 89.PP - 18.K - Beńkowa Wisznia - 1889 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Stelmach Michael - - Sz - 89.PP - 8.K - Beńkowa Wisznia - 1893 - P - 144 - 19.03.1915 - 28.10.-2.11.1914

  Stelmach Michael - - Sz - 34.PP(L) - 6.K - Rumno - 1873 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Stelmach Michael - - Sz - 89.PP - 8.K - Bieńkowa Wisznia - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Stelmach Stanislaus - - SSzR - 89.PP - 4.KR - Łowczyce - 1894 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Stelmach Theodor - - Sz - 89.PP - 7.K - Beńkowa Wisznia - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Stempler Moses - - Sz - 153.BP( L) - 4.K - Komarno - 1890 - R - 559 - 24.04.1917 -

  Stepczyn Jeko - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Horożanna W. - 1875 - R - 56 - 13.11.1914 - W oryginale Stecpzyn

  Stern Mendel - - SzR - 89.PP - bd - Rudki - 1892 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Stodolski Franz - - SzR - 10.PP - 8.KM - Czernichów - 1881 - N - 149 - 26.03.1915 -

  Stolz Markus - - Sz - 77.PP - 9.K - Rudki - 1888 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Stopczyk Basil - - Pl - 89.PP - 6.K - Podhajczyki - 1884 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Stowpec Johann - - SieSz - 89.PP - 11.K - Podhajczyki - 1877 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Striżyk Filip - - Sz - 10.PP - 5.K - Horożanna W. - 1891 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Johanna i Anny

  Strocki Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Komarno - 1882 - R - 30 - 19.10.1914 -

  Strocki Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Klicko - 1881 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Strubicki Johann - - SzR - 90.PP - 3.KR - Wańkowice - 1878 - N - 439 - 11.07.1916 - Szack, g.Tambow

  Strubicki Stefan - - Sz - 13.BSP - bd - Laszki Z. - bd - R - 113 - 25.01.1915 -

  Strzelecki Kasimir - - SzR - 89.PP - BR - Chłopy - 1887 - N - 435 - 27.06.1916 - Kijów

  Surzykiewicz Josef - - Sz - 45.PP - 3.K - Michalewice - 1890 - N - 370 - 3.02.1916 - Penza

  Surzykiewicz Peter - - Sz - 89.PP - 4.KR - Michalewice - 1894 - N - 424 - 25.05.1916 - Aschabad, o.Zakaspijski

  Süssmann Jakob - - SzR - 89.PP - 8.K - Podzwierzyniec - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Suzykiewicz Josef - - Sz - 45.PP - 3.K - Michalewice( Michalowice) - 1890 - N - 151 - 29.03.1915 -

  Swidruk Stanislaus - - SzR - 77.PP - 10.K - Hołodówka - 1884 - N - 444 - 22.07.1916 - Semipałatyńsk

  Swityj Andreas - - Sz - 89.PP - 13.K - Kościelniki - 1884 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Swityj Basil - - SSz - 89.PP - 16.K - Kościelniki - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Swityj ( brak imienia) - - Sz - 10.PAK - 3.B - Kropielniki - bd - R - 43 - 2.11.1914 -

  - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - -

  Sydorak Alexander - - Sz R - 89.PP - 8.K - Kołodruby - 1888 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Szajnowski Josef - - Ka - 89.PP - 14.K - Komarno - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szajnowski Nikolaus - - Sz - 89.PP - 1.KR - Chłopczyce - 1891 - N - 424 - 25.05.1916 - Serachs, o.Zakaspijski

  Szakalo Andreas - - Sz - 41.BP(L) - 2.K - Susułów - 1873 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Szakalo lub Szekalo Elias - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Monasterzec - 1885 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Szakalo Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Monasterzec (Monasterek) - bd - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szaravaga Johann - - SzR - 89.PP - 4.K - Wańkowice - 1882 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Szarawaga Peter - - Sz - 89.PP - 14.K - Wańkowice - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Szczepankiewicz Peter - - PlR - 89.PP - 11.K - Kupnowice - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szczepiel Nikolaus - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Chłopy - 1878 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Szczepitka Tomasz - - SzR - 89.PP - BR - Dubaniowice - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Kamiszłowski, o. Akmolińsk

  Szczerbiak Dymtr - - SzR - 89.PP - 9.K - Hoszany - 1880 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szczerbiak Hryń - - Sz - 33.PPOK - 6.K - Szołomienice - 1875 - R - 560 - 24.04.1917 -

  Szczerbiak Iwan - - SzR - 14.BSP - 14.KR - Hoszany - 1882 - N - 420 - 12.05.1916 - Gut Zindler, powiat Słowianoserbsk g.Jekatierinosław

  Szczerbiak Johann - - bd - 14.BSP - 2.K - Hoszany - 1882 - N - 232 - 9.08.1915 -

  Szczuciak Nikolaus - - Sz - 89.PP - 15.K - Porzecze - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szczypel Andreas - - Sz - 1.PPOK - 6.K - Chłopy - 1885 - R - 384 - 29.02.1916 -

  Szczypel Andreas - - Sz - 1.UPS - bd - Chłopy - 1892 - N - 420 - 12.05.1916 -

  Szczypeł Tomas - - KaR- TPl - 89.PP - 12 K - Chłopy - 1889 - R i N - 56 - 13.11.1914 - Riazań, SE nr 43

  Szelazek Laurenz - - Ka - 89.PP - 16.K - Milczyce - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szeptycki Daniel - - Sz - 34.PPOK - 3.KR - Nowosiółki O. - 1891 - N - 427 - 3.06.1916 - Jarańsk, g.Wiatka

  Szeremeta Taras - - Sz - 10.PP - 8.K - Burcze( Buczne) - 1892 - P - 563 - 30.04.1917 - Poległ 8.12.1916. Syn Nikolausa i Marii

  Szewczuk Nikolaus - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Wańkowice - 1874 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Szklar Josef - - SzR - 89.PP - 7.K - Czułowice - 1894 - N - 392 - 15.03.1916 -

  Szmik Leon - - Sz - 4.BSP - 4.K - Chłopy - 1893 - N - 424 - 25.05.1916 - Czerniajew, okręg Syr Daria

  Szmotołocha Demeter - - Sz - 10.PP - 10.K - Tatarynów - 1888 - P - 563 - 30.04.1917 - Syn Feśki. Poległ 10.12.1916

  Szmotołocha Simon - - Sz - 89.PP - 3.K - Nowa Wieś - 1890 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Szmotołocha Nikolaus - - Sz - 77.PP - 12.K - Nowa Wieś - 1875 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Szpigulski Wasyl - - Sz - 1.PPOK - 5.K - Horożanna W. - 1896 - N - 384 - 29.02.1916 -

  Szpikulski Nicolaus - - Sz - 77.PP - 3.K - Hoszany - 1876 - R - 221 - 27.07.1915 -

  Szpodar Peter - - SzR - 4.BSP - 2.K - Monasterzec - 1886 - R - 152 - 30.03.1915 -

  Szpyt Hrynko - - Sz - 77.PP - 2.K - Podzwierzyniec - 1872 - R - 392 - 15.03.1916 -

  Szpyt Michael - - Ka - 89.PP - SzP - Podzwierzyniec - 1891 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Szpyt Michael - - Ka - 89.PP - 1.K - Podzwierzyniec - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 - Gerbit, g. Perm

  Szpyt Theodor - - Ka - 34.PPOK - 2.K - Nowa Wieś - 1891 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Sztokajło Nikolaus - - Sz - 77.PP - 10.K - Mosty - 1885 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Sztokała Johann - - SzR - 89.PP - BR - Mosty - 1892 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Szumela Thomas - - Sz - 100.PP - 13.K - Ostrów( Ostro) - 1895 - P - 427 - 3.06.1916 - Poległ między 31.03-1.05. 1916

  Szwec Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Pohorce - 1893 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Szwec Johann - - Sz - 10.PP - 3.KM - Beńkowa Wisznia - 1884 - N - 364 - 25.01.1916 - Astrachań

  Szwec Peter - - SSz - 89.PP - 8.K - Tuligłowy - 1886 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Szwec Peter - - SzR - 89.PP - 7.K - Koniuszki T. - 1886 - N - 424 - 25.05.1916 - Czembar, g.Penza

  Szwechłowicz Stanislaus - - SzR - 89.PP - BR - Milczyce - 1879 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Szwed Michael - - Sz - 10.PP - 19.K - Jaremkow - bd - P - 381 - 25.02.1916 - Poległ 5.01.1916

  Szweda Andrij - - Ka - 58.PP - 9.K - Jakimczyce - 1892 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Szweda Johann - - Sz - 89.PP - 11.K - Jakimczyce - 1887 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Szweda Johann - - SzR - 4.BSP - 4.K - Jakimczyce - 1896 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Szwydko Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.K - Susułów - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Małmyż, g. Wiatka

  Szwydko Johann - - Sz - 34.PPOK - 3.K - Susułów - 1889 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Szidelka Matthias - - SzR - 29.PPOK - 6.K - Hołodówka - 1895 - R - 556 - 18.04.1917 -

  Szydelko Josef - - Sz - 9.PP - 1.KR - Rudki - 1888 - N - 305 - 2.11.1915 -

  Szydelko Kasimir - - SzR - 89.PP - 2.KR - Tuligłowy - 1889 - N - 435 - 27.06.1916 - Kostroma

  Szydelko Laurenz - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Tuligłowy - 1879 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Szydełka August - - Sz - 89.PP - 11.K - Tuligłowy - 1883 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Szydełko Josef - - Sz - 89.PP - 8.K - Nowa Wieś - 1888 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Szydełko Andreas - - Sz - 10.PP - 10.K - Tuligłowy - 1894 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Szydełko Karl - - Pl- TSie - 89.PP - 12.K - Tuligłowy - 1890 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Szydełko Karl - - Pl - 89.PP - 12.K - Tuligłowy - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Przysiółek Czermuchowski, powiat Omsk, o. Akmolińsk

  Szydełko Martin - - SzR - 89.PP - 2.K - Tuligłowy - 1887 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Szydełko Michael - - Sz - 77.PP - 3.K - Tuligłowy - 1884 - N - 27 - 15.10.1914 -

  Szyjka Johann - - SzR - 4.BSP - 2.K - Chłopczyce - 1894 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Szymków Johann - - SzR - 45.PP - BR - Hoszany - 1884 - N - 437 - 4.07.1916 - Jurjewiec, g.Kostroma

  Szypa Gregor - - Sz - 89.PP - 15.K - Nowa Wieś - 1885 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Śwityj Dawid - - SzR - 89.PP - 3.KR - Kościelniki - 1892 - N - 379 - 19.02.1916 - Insar, g. Perm

  Śwityj Michael - - SzR - 34.PPOK - 11.K - Kościelniki - 1883 - N - 427 - 3.06.1916 - Moskwa

  Tabacznik Andreas - - Sz - 89.PP - BR - Monasterzec - 1889 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Tamas Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Chłopy - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g.Tomsk

  Tamien Gregor - - SSz - 89.PP - 14.K - Porzecze - 1892 - P - 144 - 19.03.1915 - Jalutorowsk, g. Tobolsk

  Taradada Johann - - SzR - 89.PP - 1.KR - Beńkowa Wisznia - 1895 - N - 435 - 27.06.1916 - Orzeł

  Taray Adalbert - - SzR - 90.PP - 4.KR - Dubaniowice - 1895 - N - 439 - 11.07.1916 - Szack, g.Tambow

  Taszak Nikolaus - - Sz - 34.PPOK - 1.KR - Tatarynów - 1893 - N - 361 - 19.01.1916 -

  Taszak Johann - - Sz - 17.PPOK - 10.K - Podzwierzyniec - 1896 - P - 560 - 24.04.1917 - Poległ 20.12.1916

  Taszak Nikolaus - - Sz - 89.PP - 16.K - Podzwierzyniec - 1881 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Taszak Onufrius - - Sz - 89.PP - 2.KR - Podzwierzyniec - 1893 - N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa, SE nr 11

  Tell Simon - - Sz- TSSz - 89.PP - OKM - Rudki - 1887 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Teneta Laurenz - - SSzR - 34.PPOK - 1.K - Chłopy - 1890 - R i N - 361 - 19.01.1916 - Jelec, g.Orzeł

  Terlecki Iwan - - Sz - 34.PP(L) - bd - Kanafosty( Kanachwosty) - 1877 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Terlecki Johann - - SzR - 77.PP - 16.K - Horożanna W. - 1884 - N - 444 - 22.07.1916 - Omsk

  Terlecki Maxymilian - - Sz - 89.PP - 8.K - Woszczańce - 1889 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ między 1-12.12.1914

  Teslak Nikolaus - - SzR - 4.BSP - 2.K - Chiszewice - 1894 - R - 550 - 7.04.1917 -

  Tipmań Johann - - Ka - 89.PP - 12.K - Beńkowa Wisznia - 1890 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Tkacz Johann - - Sz - 89.PP - 12.K - Porzecze - 1892 - N - 435 - 27.06.1916 - Buinsk, g. Symbirsk

  Tkacz Wasil - - Sz - 34.PP(L) - bd - Porzecze( Porzencze) - 1879 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Tomaś Johann - - SSz- TKa - 89.PP - 10.K - Brzęziec( Brzezie) - 1883 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Tomaś Johann - - SzR - 89.PP - BR - Katarynice - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Torhan Andreas - - Sz - 77.PP - 5.K - Michalewice - 1877 - R - 43 - 2.11.1914 -

  Torhann Johann - - Sz - 10.PP - 8.K - Michalewice - 1878 - R - 563 - 30.04.1917 - Syn Stefana i Rosalie

  Towarnicki Josef - - SzR - 14.BSP - 2.K - Koniuszki - 1892 - R - 552 - 11.04.1917 -

  Trajanowski Peter - - KaR - 89.PP - 5.K - Chłopy - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Trembecki Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Dubaniowice - 1889 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ między 3-15.01.1915

  Tril Johann - - SzR - 89.PP - 12.K - Rumno - 1888 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 28.10.-2.11.1914

  Tril Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.K - Rumno - 1889 - N - 361 - 19.01.1916 - Taszkient

  Tril Nikolaus - - SzR - 89.PP - BR - Powerchów - 1886 - N - 379 - 19.02.1916 - Przysiołek Nowy, o.Akmolińsk

  Trill Johann - - SzR - 89.PP - 1.K - Rumno - 1883 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Trojnów Johann - - SzR - 89.PP - 8.K - Nihowice - 1886 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Tronik Michael - - SzR - 90.PP - 8.KR - Czułowice - 1897 - R - 531 - 2.03.1917 -

  Trusz Andreas - - SzR - 18.PPOK - 1.KR - Ryczychów - 1889 - R - 534 - 10.03.1917 -

  Trusz Ciril - - SzR - 89.PP - 12.K - Porzecze - 1891 - N - 435 - 27.06.1916 - Orzeł

  Trusz Gregor - - Sz - 89.PP - 2.K - Burcze - 1890 - N - 219 - 24.07.1915 - Tiumeń, g.Tobolsk

  Tryboba Simon - - Sz - 34.PP(L) - 7.K - Tuligłowy - bd - P - 127 - 16.02.1915 - Poległ 30.11.1914

  Turczyn Georg - - Sz - 18.PPOK - 1.K - Chiszewice( Huszowiec) - 1887 - R - 539 - 10.03.1917 -

  Turczyn Johann - - SzR - 89.PP - 12.K - Chiszewice - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Turner Gedalie - - SzR - 89.PP - 16.K - Komarno - 1886 - N - 108 - 20.01.1915 - Właściwe nazwisko Beck. Pawłodar, o.Semipałatyński

  Turzański Basil - - SzR-TSSz - 77.PP - 10.K - Czajkowice - 1885 - N - 379 - 19.02.1916 - Penza

  Tychowski Johann - - Sz - 89.PP - 7.K - Rozdziałowice - 1891 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Tychovsky Johann - - Sz - 41.BP(L) - 2.K - Dołobów - 1887 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Tychowski Michael - - SzR - 89.PP - III.OKM - Rozdziałowice - 1889 - N - 379 - 19.02.1916 - Moskwa

  Tyman Johann - - Ka - 89.PP - 12.K - Beńkowa Wisznia - 1890 - N - 144 - 19.03.1915 - Orenburg

  Tymań Teodor - - Sz - 77.PP - 14.K - Beńkowa Wisznia - 1884 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Tymciow Stefan - - SzR - 89.PP - 2.K - Szołomienice - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Tymelow Stefan - - SzR - 89.PP - 2.K - Szołomienice - 1886 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Tymkowicz Czajkowski Teodor - - Ka- TPl - 89.PP - 13.K - Czajkowice - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Tymków Nikolaus - - SzR - 89.PP - 8.K - Horożanna M. - 1882 - P - 442 - 18.07.1916 - Poległ między 6.03- 6.04.1916

  Tymon Johann - - Sz - 89.PP - 4/V.KM - Szeptyce - 1894 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Tymoń Johann - - SzR - 89.PP - 4.KR - Szeptyce - 1884 - N - 424 - 25.05.1916 - Moskwa, SE nr 12

  Tymusz Nikolaus - - Ka - 89.PP - OKM - Horożanna - 1891 - P - 343 - 27.12.1915 - Poległ między 8-20.09.1915

  Uniat Gregor - - SzR - 89.PP - 7.K - Dubaniowice - 1891 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Uniat Paul - - SzR - 89.PP - 3.KR - Dubaniowice - 1887 - N - 379 - 19.02.1916 - Lebiedin, g.Tambow

  Uniat Peter - - Sz - 34.PP(L) - 3.K - Dubaniowice - 1880 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Urbanowicz Antoni - - SzR - 89.PP - bd - Komarno - 1884 - N - bd - bd - Omsk

  Wandycz Hyazinth - - SzR - 34.PPOK - 5.K - Tuligłowy - 1886 - N - 361 - 19.01.1916 - Tiumeń, g.Tobolsk

  Wandycz Johann - - SzR - 89.PP - 5.K - Rumno - 1882 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Wasylyszyn Johann - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Podzwierzyniec - 1874 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Waśków Michael - - Sz - 89.PP - BR - Pohorce - 1893 - N - 219 - 24.07.1915 - Tiumeń, g. Tobolsk

  Wautach Peter - - SzR - 89.PP - 1.K - Chłopczyce - 1892 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Wąsowski Roman Viktor - - SSzR - 34.PPOK - 3.KR - Komarno - 1879 - N - 361 - 19.01.1916 - Astrachań

  Wdowiak Andreas - - SzR - 34.PPOK - OS - Laszki Z. - 1893 - R - 558 - 23.04.1917 -

  Wdowiak Nikolaus - - SzR - 89.PP - bd - Laszki Z. - 1883 - R - 223 - 29.07.1915 -

  Welika Theodor - - Sz. - 34.PP(L) - 7.K - Koropuż - 1876 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Welker Stefan - - Sz - 2.PP - bd - Kupnowice N. - 1890 - R - 145 - 20.3.1915 -

  Wenezur Wasil - - Sz - 89.PP - 2.K - Horożanna M. - 1896 - N - 539 - 10.03.1917 - Wrócił z niewoli w ramach wymiany inwalidów

  Węgrzyn Michael - - Sz - 89.PP - 3.K - Jatwięgi - 1884 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Więcławowicz Cyril - - Sz - 77.PP - 12.K - Wańkowice - 1892 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Wigor Gregor - - Ka - 89.PP - 1.KM - Uherce W. - 1890 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Wigor Gregor - - SSz - 89.PP - 6.K - Uherce W. - 1890 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Wigur Johann - - SzR - 14.BSP - KR - Uherce W. - 1882 - N - 420 - 12.05.1916 -

  Wilczyński Adalbert - - Sz - 89.PP - 16.K - Michalewice - 1881 - P - 56 - 13.11.1914 -

  Wilczinsky Andreas - - SzR - 21.PPOK - 6.K - Michalewice(Michelowice) - 1895 - R - 555 - 17.04.1917 -

  Wimucki Hul Konstantin - - SzR - 77.PP - 12.K - Czajkowice - 1888 - R - 43 - 2.11.1914 -

  Winnicki Johann - - SzR - 1.PAF - 1.K - Szołomienice - 1886 - N - 384 - 29.02.1916 -

  Winnicki Johann - - Sz - 89.PP - 7.K - Czajkowice - 1893 - R - 442 - 18.07.1916 -

  Winnicki- Hul Konstantyn - - Sz- TKa - 77.PP - 12.K - Czajkowice - 1888 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Wojnar Josef - - SzR - 89.PP - 11.K - Tuligłowy - 1894 - R - 424 - 25.05.1916 -

  Wojnarowski Ladislaus - - SSz - 89.PP - 11.K - Nowosiółki - 1895 - R - 300 - 25.10.1915 -

  Wojtek Josef - - Sz - 89.PP - 4.K - Czułowice - 1881 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Wojtek Josef - - Sz - 89.PP - 11.K - Czułowice( Czechowiec) - 1891 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Woloszyn Andreas - - Sz - 1.UPS - bd - Laszki Z. - 1895 - R - 420 - 12.05.1916 -

  Wołoszyn Johann - - Sz - 89.PP - 12.K - Kropielniki - 1890 - N - 424 - 25.05.1916 - Serachs, o. Zakaspijski

  Wołoszyn Elias - - Sz - 77.PP - 13.K - Kropielniki - 1888 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Wołoszyn Mikolaj - - Ka - 89.PP - 4.K - Kropielniki - 1891 - N - 435 - 27.06.1916 -

  Wołoszyński Johann - - SzR - 89.PP - BR - Kupnowice S. - 1879 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Wołoszyński Michael - - SSz- TKa - 89.PP - 16.K - Kupnowice S. - 1885 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Wonk Theodor - - SzR - 89.PP - 8.K - Jatwięgi - 1883 - N - 144 - 19.03.1915 -

  Wowk Demian - - SzR - 14.BSP - 14.KR - Horożanna W. - 1881 - N - 350 - 5.01.1916 - Kurgan, g.Tobolsk

  Wowk Nikolaus - - SzR - 4.BSP - 1.K - Hoszany - 1896 - N - 550 - 7.04.1917 -

  Woźniak Basil - - Sz - 89.PP - 8.K - Chłopy - 1888 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Woźny Anton - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Buczały - 1885 - R - 128 - 17.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 74

  Woźny Simon - - Sz - 10.PP - 12.K - Nowosiółki G. - 1883 - R - 558 - 23.04.1917 - Syn Johanna i Katheriny

  Wroblewski Johann - - Sz- TSSz - 89.PP - 3.KR - Podhajczyki - 1895 - N - 379 - 19.02.1916 - Kromy,g. Orzeł

  Wróblewski Josef - - SzR - bd - 3. OS - Podhajczyki - 1887 - N - 152 - 30.03.1915 - Sanitariusz.Tiumeń, g.Tobolsk

  Wygnański Josef - - Sz - 34.PP(L) - bd - Komarno - 1872 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Zabolotny Theodor - - SzR - 34.PPOK - 11.K - Burcze - 1885 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk, g. Tomsk

  Zabrowarny Johann - - Sz - 89.PP - 2.K - Ucherce W. - 1883 - P - 144 - 19.03.1915 -

  Zadrożny Johann - - SzR - 34.PPOK - 8.K - Pohorce - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Bijsk, g.Tomsk

  Wynar Andreas - - Sz - 3.PU - 6.Szwad - Kołodruby - 1889 - N - 300 - 25.10.1915 - Nowomikołajewsk, g.Tomsk.

  - - - - - - - - - - Uzupełnienie do listy 266

  Zając Adalbert - - Ka - 89.PP - 9.K - Tuligłowy - 1889 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Zając Johann - - Sz - 89.PP - 2.K - Nowosiółki G. - 1896 - R - 343 - 27.12.1915 -

  Zając Johann - - Sz - 89.PP - 8.K - Nowosiółki G. - 1886 - P - 168 - 28.04.1915 - Poległ między 16-30.01.1915

  Zając Johann - - SzR - 89.PP - BR - Koniuszki S. - 1886 - N - 219 - 24.07.1915 - Penza

  Zając Karl - - SzR - 77.PP - 15.K - Tuligłowy - 1883 - R - 148 - 24.03.1915 -

  Zając Theodor - - Ka - 89.PP - 6.K - Nowosiółki - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Zajszły Gregor - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Rumno - 1890 - N - 361 - 19.01.1916 - Barnauł, g. Tomsk

  Zajszły Gregor - - Sz - 89.PP - 7.K - Tatarynów - 1890 - N - 379 - 19.02.1916 - Pietropawłowsk, o. Akmolińsk

  Zajszły Basil - - SzR- TSSz - 89.PP - 7.K - Rumno - 1889 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Zajszły Theodor - - Sz - 13.BSP - bd - Horożanna W. - bd - R - 113 - 25.01.1915 -

  Załoga Josef - - Sz - 89.PP - 8.K - Ryczychów( Rzeczychów) - 1882 - R - 168 - 28.04.1915 -

  Zapotoczny Hryńko - - SSz - 34.PP(L) - bd - Rumno - 1876 - N - 160 - 14.04.1915 -

  Zapotoczny Josef - - Ka - 89.PP - 6.K - Andryanów - 1887 - P - 144 - 19.03.1915 - Poległ między 17.11.-30.11.1914

  Zaremba Tomas - - Sz - 34.PP(L) - 5.K - Chłopy - 1877 - R - 133 - 25.02.1915 - Uzupełnienie do listy strat nr 56

  Zawaryński Ignatz - - Sz - 89.PP - 4.K - Andryanów - 1886 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Zawaryński Nikolaus - - SzR - 34.PPOK - 10.K - Podzwierzyniec - 1883 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Zawilak Kasimir - - SSz - 34.PPOK - - Katarynice( Kataryniec) - 1890 - N - 427 - 3.06.1916 -

  Zazulak Michael - - Ch - 24.PP - 11.K - Komarno - bd - N - 359 - 17.01.1916 - Skierowany do pułku marszowego majora Birtha. Występuje dwukrotnie także na liście nr 552 z dnia 11.04.1917

  Zdebelak Andreas - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Michalewice - 1888 - N - 427 - 3.06.1916 - Tomsk

  Zdebelak Stanislaus - - Sz - 77.PP - 10.K - Michalewice(Michałowice) - 1885 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Zielony Anton - - SSzR - 89.PP - 12.K - Tuligłowy - 1887 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Zielony Johann - - SzR - 89.PP - 7.K - Susułów - 1886 - R - 56 - 13.11.1914 - Uzupełnienie E 4- 29.11.1914. Lista strat nr 30

  Ziembicki Kasian - - SzR - 89.PP - BR - Laszki Z. - 1888 - N - 379 - 19.02.1916 - Tatarsk, g. Mohylew

  Ziembicki Kasimir - - Sz - 89.PP - 16.K - Laszki Z. - 1888 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Zimkowski Leopold - - SSz - 89.PP - 12.K - Nowa Wieś - 1889 - N - 424 - 25.05.1916 - Orłow, g. Wiatka

  Zinkowski Adam - - SzR - 34.PPOK - 9.K - Nowa Wieś - 1884 - N - 361 - 19.01.1916 - Ufa

  Zinkowski Leopold - - SSz - 89.PP - 2.K - Nowa Wieś - 1889 - N - 424 - 25.05.1916 - Orłow, g. Wiatka

  Znak Mikista - - Sz - 89.PP - 10.K - Monasterzec - 1891 - N - 379 - 19.02.1916 -

  Znak Mykita - - Sz - 89.PP - 10.K - Monasterzec - 1889 - R - 56 - 13.11.1914 -

  Zoszczyn Demeter - - Sz - 77.PP - 9.K - Ryczychów( Recrubów) - 1874 - N - 126 - 15.02.1915 -

  Zubrzycki Damian - - SSzR - 89.PP - 11.K - Beńkowa Wisznia - 1879 - R - 442 - 18.07.1916 -

  Zubrzycki Johann - - SzR - 34.PPOK - 3.KR - Wistowice - 1887 - N - 361 - 19.01.1916 - Bogdoł, powiat Mariinsk,g.Tomsk

  Zuk Michael - - Sz - 89.PP - 9.K - Jakimczyce - 1888 - N - 168 - 28.04.1915 -

  Zwarycz Peter - - Sz - 17.PPOK - 9.K - Knihynice - 1896 - R - 386 - 4.03.1916 -

  Zwizło Johann - - Sz - 89.PP - 14.K - Łowczyce - 1890 - R - 144 - 19.03.1915 -

  Żowtyj Johann - - SSz- TKa - 89.PP - 12.K - Chiszewice - 1884 - P - 300 - 25.10.1915 - Poległ między 1-3.08.11915
     10 czerwiec 2013 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005